Nye tall: Flere barn i fattige familier, øker mest i Eiganes og Våland

Antall barn i lavinntektsfamilier øker mer i Stavanger enn i resten av landet. Hundvåg IL er blant dem som tar grep.

Stavanger kommune har presentert sin åttende levekårsundersøkelse. 

Ett av funnene er at andelen barn i lavinntektsfamilier øker mer i Stavanger enn i landet som helhet. Oljehovedstaden ligger uansett under landsgjennomsnittet.

Nestleder Pål Erik Johannessen og ungdomssekretær Maylin Goa Sivertsen i Hundvåg IL er blant dem som ser resultatene av Forskjells-Stavanger i klubbhus og på banen.

– Foreldre sier til oss at de ikke har råd til kontingent eller sportsutstyr, og blir ikke med på lagene videre. Det er veldig synd, spesielt fordi dette i stor grad er blant dem som mest av alt trenger å høre til en slik gruppe som for eksempel et fotballag er, sier Johannessen til RA.

Julefest

Hundvåg IL har forsøkt å ta grep for å hjelpe fattige familier. 
Klubben arrangerer julefeiring med pakkeutdeling i klubbhuset for dem som ikke får mulighet.

– Det kommer 35 til 40 personer hvert år. 40 er maks av det vi har plass til, sier Johannessen.

– To typer fattigdom

Han mener antallet av dem som har aller minst inntekt, og som trenger hjelp til både kontingent, fotballsko og treningstøy, er relativt stabil på Hundvåg.

– Vi snakker om to typer fattigdom. En type er de som har vært svært lenge uten jobb, og som kan sitte igjen med 5000 å leve for i måneden etter at skatten er betalt. Den gruppen opplever jeg vel har vært relativt stabil de siste årene, sier Johannesen.

Høye inntektsforskjeller i et område er også et problem for barn som føler at de må leve opp til nabobarnas standard og forventninger.

– Det er en slags skjult fattigdom, der foreldrene ikke har råd til det nyeste tøyet, de nyeste Nike-skoene og annet utstyr, sier Johannesen.

Bruktbu

Sivertsen har i en treårsperiode arbeidet med en bruktbu, der det selges og byttes tøy.

– Jeg så denne metoden brukt i Randaberg. For eksempel er nye fotballsko dyre, men i byttebua er det mulig å få seg fotballsko til en 50-lapp, sier Sivertsen.

Det er i tillegg en Facebook-gruppe for kjøp og salg av brukt treningsutstyr.

Eiganes og Våland

Statistikken viser, kanskje overraskende, at det er Eiganes og Våland bydel som har den største økningen i lavinntektsfamilier, viser tall fra 2017 sammenholdt med 2016-undersøkelsen.

– Andelen familier i lavinntektsfamilier har økt fra 6 prosent til 9 prosent på to år. Årsakene er nok sammensatte, men det kan muligens ha noe med flyttemønsteret å gjøre, sier rådgiver Paal Grini i avdeling for byutvikling og by- og samfunnsplanlegging i Stavanger kommune. 

Soner, ikke bydeler

Levekårsutfordringer i Stavanger styres ikke av bydeler, men av soner i de ulike bydelene. 

– Levekårsutfordringene er sammensatte i de ulike bydelene, både når det gjelder problematikk og geografi, sier Grini. 

Den nye levekårsundersøkelsen i Stavanger kommune viser at forventet levealder varierer med over åtte år i Hillevåg bydel, alt etter hvilken utdannelse.

Personer med høyere utdanning har høyere forventet levealder enn personer med lav utdanning. I Hillevåg bydel er det ifølge statistikken en forskjell på 8,4 år, alt etter om du har fullført videregående skole eller tatt høyere utdanning, eller om du bare har grunnskoleutdanning.

– Det er kjent at forventet levealder varierer, for eksempel lever folk lenger i Oslo vest enn på Østkanten, sier folkehelserådgiver Kari Sjursen i Stavanger kommune. Hun peker på at livsstil er en vesentlig årsak til ulikhetene.

– Levevaner er viktige. For eksempel er det en større andel som røyker av gruppen med lav utdannelse, sier Sjursen.
Eiganes og Våland ligger for øvrig også høyt på denne statistikken, med 8 prosent forskjell i forventet levealder i de ulike utdanningsgruppene.

Minst forskjell i levealder er det i Hinna bydel, der statistikken tilsier at de med utdannelse kan forvente å leve 4,6 år lengre enn de med bare ungdomsskole.

Storhaug har størst andel

Undersøkelsen viser ellers at Storhaug er den bydelen som har størst andel barn som lever i lavinntektsfamilier, mens

Eiganes og Våland er den bydelen der det bor flest barn i lavinntektsfamilier.

Eiganes og Våland er også den bydelen som har hatt den største prosentvise veksten i barn i lavinntektsfamilier fra 2014 til 2017. Antall barn i lavinntektsfamilier økte i denne perioden med hele 86,2 prosent. Alle bydelene har hatt økning i andel barn i lavinntektsfamilier i perioden 2014 til 2017. 

I «Ung data»-undersøkelsen fra 2016 svarte kun 3,2 prosent av ungdomsskoleelevene at de opplever at familien har dårlig råd.

Oljenedturen i 2014 har naturlig nok fått konsekvenser for de sosiale forholdene. Den ga en bratt stigning i arbeidsledigheten, som nå er tilbake på lavere nivå. Den ga også netto utflytting i regionen, fall i kjøpekraft, boligprisfall og en solid økning av antall barn i lavinntektsfamilier.

Stavanger er, etter Oslo, den storbyen med høyest inntektsulikhet.

Levealderen øker i befolkningen, men ikke like mye for alle grupper. Det er til dels store forskjeller i forventet levealder etter utdanning. 

I Hillevåg er forskjell i forventet levealder på over åtte år for menn som bare har grunnskoleutdanning sammenlignet med menn som har videregående skole eller høyere utdanning. 

Sannsynligheten for å fullføre videregående skole øker også med foreldrenes utdanningsnivå. Dersom foreldrene er uten utdanning (kun grunnskole) er det i noen bydeler nærmere 50 prosent risiko for at en elev «dropper ut» av videregående skole.

Andel barn i lavinntektsfamilier øker mer i Stavanger enn i landet som helhet, selv om Stavanger fremdeles ligger under landsgjennomsnittet per i dag. Det ses en spesielt stor økning av barn i lavinntekt i bydel Eiganes og Våland.
Inntektsulikheten er høy når man sammenligner med nasjonalt nivå og de andre store byene.
Andel barn i lavinntekt fortsetter å øke, den øker raskere enn i resten av landet. Flest barn i lavinntekt: Bydel Eiganes og Våland.

Flere unge oppsøker lege for psykiske symptomer/lidelser.

 Lavinntekt defineres her, noe forenklet, som de som tjener under 60 prosnet av den nasjonale
medianen, justert for antall personer i husholdningen.

I 2014 bodde 1627 (5,6 prosent) barn i en lavinntektsfamilie, mens dette antallet var økt til
2339 (8 prosent) i 2017. Fra 2014 til 2017 økte antall barn i lavinntekt i Stavanger med

43,8 prosent, mens økningen for landet som helhet var på 11,1 prosent.

Storhaug er den bydelen som har størst andel barn som lever i lavinntektsfamilier,
mens Eiganes og Våland er den bydelen der det bor flest barn i lavinntektsfamilier.

Eiganes og Våland er også den bydelen som har hatt den største prosentvise
veksten i barn i lavinntektsfamilier fra 2014 til 2017. Antall barn i lavinntektsfamilier
økte i denne perioden med hele 86,2 prosent. Alle bydelene har hatt økning i andel barn i
lavinntektsfamilier i perioden 2014 til 2017.
Kilder: Stavanger kommune/SSB