Denne utsikten ligger i Stavanger kommune fra 1. januar 2020. I dag er dette Finnøy. Venstres bydelstutvalgspolitikere mener bydelsutvalg bør erstattes med kommunedelsutvalg og få mer reell makt i forbindelse med sammenslåingen.

Nye Stavanger og kommunedelsutvalg

KRONIKK: Når Finnøy, Rennesøy og Stavanger blir ett må bydelsutvalgene endres.

Av Kristin Bade Veire (V, Hinna bydelsutvalg), Roar Houen og Hege Benedicte Blom (V, Storhaug bydelsutvalg), Lill Qvigstad og Harald Hammer (V, Hillevåg bydelsutvalg), Ali Mohammed Fuard (V, Hundvåg bydelsutvalg), Kolbein Haakon Lunde (V, Madla bydelsutvalg), Hayrettin Soyer (V,Tasta bydelsutvalg) og Hege E. Nordbøe (V, Eiganes og Våland bydelsutvalg)

Den 27.januar 2017 skrev vi som er Venstres representanter i bydelsutvalgene et debattinnlegg i RA. Her tok vi opp problemstillinger om hvordan vi kan arbeide til bydelenes beste. Når Finnøy, Rennesøy og Stavanger blir en kommune pr. 1. januar 2020 er det åpenbart at bydelenes rolle og politiske betydning må forandres.

I nye Stavanger vil nok bydelsutvalg gå bort som begrep og erstattes med kommunedelsutvalg. Inndelingen av bydelene er viktig når vi nå skal tenke nytt om kommunedelsutvalgene. Vi tenker oss at bydelene kan bli færre og større og få flere oppgaver med mer beslutningsmyndighet enn i dag. Det vil gjøre kommunedelsutvalgene mer slagkraftig. Mindre saker som folk er opptatte av i nærmiljøet og som betyr mye, som for eksempel trafikksikringssaker, vedlikeholdsarbeid og det lokale kulturlivet, vil kunne få en raskere behandling.

En annen årsak til at vi vil endre inndelingen er at når kommunesammenslåingen trer i kraft, er det viktig at Finnøy og Rennesøy blir egne kommunedelsutvalg i den nye strukturen. Samtidig som vi må våge å ta debatt om dagens antall bydelsutvalg og antall representanter i utvalgene.

Hvem skal sitte i de framtidige kommunedelsutvalgene? I dag er bydelsrepresentantene politisk utnevnt av bystyret. Venstre foreslår at denne ordningen fortsetter. For å oppnå god kontakt og samhandling mellom kommunedelene og sentrale styringsorganer bør noen medlemmer av utvalgene også ha plass i bystyret. Det er også en forutsetning at kommunedelsutvalgene med utvidet oppgaver får tilgang til nødvendig sekretærfunksjon. 

Kommunedelsutvalgene må sikre god kontakt med innbyggerne og med lokale organisasjoner, institusjoner, skoler og barnehager og være representert i styrene. De skal arrangere åpne informasjons -og debattmøter. Utvalgene må gis oppgaver, muligheter, ansvar og mandat for å få innbyggerne mer delaktig i kommunedelens liv og virke. Det er en forutsetning at utvalgene får økonomiske ressurser for å løse de nye oppgavene.

På 80-tallet ble det foretatt forsøk på bydelene Jåtten og Storhaug. Bydelsutvalgene fikk utvidet mandat med egen administrasjon og økonomi. Det er kanskje på tide å finne fram erfaringer fra den tiden og lære fra forsøket om hva som fungerte og hva vi bør unngå. Vi bør ta debatten og beslutningen om kommunedelsutvalgenes struktur og oppgaver nå, slik at dette er klarlagt før kommunevalget i 2019.

Som en konsekvens av kommunesammenslåingen mener vi at Stavanger må få større og sterkere kommunedeler.  Disse må ha utvidet mandat slik at lokaldemokratiet blir ivaretatt i storkommunen som vil bestå av både by og land. Her er det viktig at de ulike utfordringene blir sett og ivaretatt og at alle innbyggere kjenner seg igjen i nye Stavanger.

Det er viktig at vi tar denne debatten nå. Inndeling og mandat må være klart i god tid før kommunesammenslåingen. Vi har ingen tid å miste.