Veidirektør Terje Moe Gustavsen i Statens vegvesen presenterte onsdag handlingsprogrammet for 2018–2023. Foto: Tore Meek / NTB scanpix

Nye skritt mot ferjefri E39

Statens vegvesen skal bygge nye veier for om lag 135 milliarder kroner fram til 2023. Mer enn 40 milliarder kroner skal kreves inn i bompenger i samme periode.

En rekke av Statens vegvesens prosjekter de nærmeste årene handler om å oppfylle ambisjonen om en ferjefri E39 mellom Kristiansand og Trondheim. 

Det kommer fram i Statens vegvesens handlingsprogram for årene 2018 til 2023 og oversikten over prosjekter som også går forbi denne perioden. Planen ble lagt fram onsdag.

De neste fem årene

I løpet av de nærmeste fem årene vil fem E39-prosjekter etter planen bli åpnet. Det dreier seg om Eiganestunnelen i Rogaland og strekningene Svegatjørn – Rådal i Hordaland, Bjørset – Skei i Sogn og Fjordane og Betna – Vinjeøra – Stormyra og Lønset – Hjelset i Møre og Romsdal.

Samtidig vil flere prosjekter på den mye omtalte E39 pågå utover den nærmeste femårsperioden. Det dreier seg om tre strekninger i Rogaland, nemlig Ålgård – Hove, Smiene – Harestad og Rogfast, samt Garnerløkka - Kolsdalen i Vest-Agder.

Prosjektet E39 Rogfast blir verdens lengste og dypeste undersjøiske tunnel. Når Rogfast er på plass, vil reisetiden mellom Stavanger og Bergen bli redusert med om lag 40 minutter, ifølge Samferdselsdepartementet.

Statens vegvesen skal bygge nye veier for om lag 135 milliarder kroner fram til 2023. Mer enn 40 milliarder kroner skal kreves inn i bompenger i samme periode.

50 store veiprosjekter vil være under arbeid på riksveiene de neste seks årene og 30 åpner i perioden, framgår det av Vegvesenets nye handlingsprogram som legges fram onsdag.

Handlingsprogrammet er den praktiske oppfølgingen av Nasjonal transportplan, som gjelder for tolv år. I tillegg til bevilgningene som Statens vegvesen rår over, kommer 31 milliarder kroner til prosjektene som det nye statlige selskapet Nye Veier AS står bak.

Ukjent bomregning

Statens vegvesen varsler at det skal bygges nye veier for om 135 milliarder kroner de neste seks årene. Investeringene vil bedre trafikksikkerheten, ifølge veidirektør Terje Moe Gustavsen.

– Investeringer, drift og vedlikehold gir høy aktivitet i Vegvesenet og hos entreprenørene. Sammen skaper vi et stadig bedre og mer trafikksikkert veinett, sier han og legger til at kampanjer og kontroller samt sikrere sikre kjøretøy også vil bidra til færre drepte og hardt skadde i trafikken.

Ifølge Vegvesenet skal det innkreves anslagsvis 42 milliarder kroner i bompenger de neste seks årene. Men denne summen er ikke totalen, for i tillegg kommer bompenger som kreves inn gjennom egne bypakker samt bominntekter fra prosjektene som Nye Veier AS står bak.

Nullvisjon

I alt vil investeringene til Vegvesenet gi 105 kilometer ny firefelts vei samt at 440 kilometer ny vei åpnes for trafikk. Samtidig skal statens engasjement i de store byene mangedobles. Blant annet skal 29 milliarder kroner settes av til miljøvennlig transport i de ni største byområdene.

Dette stimulerer i betydelig grad byområdene til å gå i miljøvennlig retning, sier veidirektøren.

Målet er nullvekst i personbiltrafikken i byene, samtidig som man får flere til å sykle, gå og bruke kollektivtrafikk. Staten bidrar med halvparten av kostnadene til store kollektivinvesteringer i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

Prosjektene:

Prosjekter på over 500 millioner kroner som åpnes i perioden 2018-2023:

** Rv 110 Ørebekk – Simo (Østfold),

** E16 Eggemoen - Jevnaker - Olum (Buskerud/Oppland),

** E18 Bommestad - Sky (Vestfold),

** E18 Varoddbrua (Vest-Agder),

** E39 Eiganestunnelen (Rogaland),

** Rv 23 Dagslett - Linnes (Buskerud),

** Rv 282 Holmenbrua (Buskerud),

** E39 Svegatjørn - Rådal (Hordaland),

** E39 Bjørset - Skei (Sogn og Fjordane),

** E39 Betna - Vinjeøra - Stormyra (Møre og Romsdal),

** E39 Lønset – Hjelset (Møre og Romsdal),

** E134 Damåsen - Saggrenda (Buskerud),

** E134 Gvammen - Århus (Telemark),

** Rv 13 Ryfast (Rogaland),

** Rv 36 Skyggestein - Skjelbredstrand (Telemark),

** E16 Sandvika - Wøyen (Akershus),

** E16 Bjørum - Skaret (Akershus og Buskerud),

** E16 Bagn - Bjørgo (Oppland),

** E6 Vindåsliene - Korporalsbrua (Trøndelag),

** E6 Jaktøya - Klett - Sentervegen (Trøndelag),

** Rv 706 Nydalsbrua med tilknytninger (Trøndelag),

** Rv 4 Roa - Gran grense, inkl. Jaren – Amundrud - Lygnebakken (Oppland),

** E136 Stuguflaten - Rødstøl, krabbefelt (Møre og Romsdal),

** E6 Helgeland sør inkludert Kappskarmo - Brattåsen - Lien (Nordland),

** E6 Helgeland nord (Nordland),

** Rv 80 Hunstadmoen - Thallekrysset (Nordland),

** E6 Hålogalandsbrua (Nordland),

** E6 Sørkjosfjellet (Troms),

** E6 Kvænangsfjellet (Troms),

** E6 Tana bru (Finnmark),

** Rv. 3/rv.25 Løten Elverum (OPS, Hedmark),

** Rv. 555 Sotra-sambandet (OPS, Hordaland).

** E18 Retvet–Vinterbro (Akershus),

** Rv 23 Oslofjordforbindelsen, trinn 2 (Akershus og Buskerud),

** E18 Lysaker–Strand–Ramstadsletta (Akershus),

** E18/E39 Gartnerløkka–Kolsdalen (Vest-Agder),

** E39 Ålgård–Hov (Rogaland), E39 Smiene–Harestad (Rogaland),

** E39 Rogfast (Rogaland),

** E39 Myrmel–Lunde (Sogn og Fjordane),

** E134 Røldal–Seljestad (Hordaland),

** E16 Skaret–Hønefoss (Buskerud),

** E16 Stanghelle–Arna (Hordaland),

** E6 Ringebu-Otta, strekningen Sjoa–Otta (Oppland),

** E136 Flatmark–Monge–Marstein (Møre og Romsdal),

** E136 Breivika–Lerstad (Møre og Romsdal),

** E6 Megården–Mørsvikbotn (Nordland),

** E8 Sørbotn–Laukslett (Troms).

Kilde: Statens vegvesen.