Ny kommune, nye utvalg, nye politikere

Maktendringene i Stavanger er få uker unna. Tre kommuner blir én. Fire ordførere er i virke fram til nyttår.

21. oktober avholdes det konstituerende møtet i kommunestyret for den nye storkommunen. Ny ordfører og varaordfører for sammenslåtte Stavanger, Rennesøy og Finnøy blir valgt, slik at det fra 22. oktober til 31. desember vil være fire ordførere og fire varaordførere i sving.

Det vil si: Ordføreren i Rennesøy, Dagny Sunnanå Hausken, vil også få vervet som varaordfører i Stavanger, etter avtale i nytt politisk flertall,

– Endringen til ny storkommune skjer 1. januar 2020, og sammenslåingen gir det merkelige utslaget at det i en periode fram til 31. desember vil være tre ordførere som opererer for de gamle kommunene, i tillegg til en ny ordfører, fastslår Stavanger-ordfører Christine Sagen Helgø.

– Positive

Hun har ledet arbeidet med overgang til storkommune, som leder av Fellesnemnda for Nye Stavanger.

– Vi har hatt et veldig godt utgangspunkt, fordi holdningene til sammenslåingen har vært så positive i de tre kommunene, sier Helgø til RA.

– Ulike kulturer samles

Nå skal tre kommuner bli én.

– Det har vært ganske krevende når tre ulike organisasjoner med tre ulike kulturer slås sammen, med tanke på å ta vare på og videreføre det beste fra de tre organisasjonene, sier Helgø.

Hun er klar på at det ikke Stavanger som legger Rennesøy og Finnøy under seg.

– Stavanger er jo mye større enn Finnøy og Rennesøy, men det vi gjør nå er å legge ned tre kommuner, og oppretter en ny, selv om byvåpenet og navnet Stavanger beholdes, sier Stavanger-ordføreren.

Stavanger bystyre skal møtes én gang etter at kommunestyret for storkommunen er konstituert og nye ledere valgt.

– Avslutter 

– Jeg skal avslutte de sakene som helt klart ligger under den gamle Stavanger kommune, for eksempel kommuneplanens samfunnsdel, som gjelder innen gamle Stavangers grenser. Budsjettarbeid og alt annet som har betydning for framtiden vil den nye ordføreren ha ansvar for, påpeker Sagen Helgø.

Sagen Helgø skal ha nært samarbeid med Sunnanå Hausken i Rennesøy og ordfører Henrik Halleland i Finnøy i arbeidet med å avslutte sakene i de gamle kommunene og avklare hvilke saker som skal til den kommende politiske ledelsen. Arbeidsfordelingen mellom Sagen Helgø og påtroppende Stavanger-ordfører Kari Nessa Nordtun er godt i gang.

Nordtun tenner granen

– Jeg har allerede hatt god dialog med Kari Nessa Nordtun om representasjon. Tenningen av julegranen på Torget i Stavanger i desember er for eksempel en oppgave av stor symbolverdi, og jeg har vært veldig tydelig på at jeg synes Nessa Nordtun skal ha den oppgaven, som ordfører for den nye, samlede Stavanger kommune. Det vil være en fin måte å markere endringen på, sier Helgø.

1. januar 2020 er den nye storkommunen etablert, og den nyvalgte ordføreren vil dermed holde den tradisjonelle nyttårstalen på Ledaal.

Flertallet gjør endringer

De nye flertallspartienes maktovertakelse vil også føre til andre endringer i den politiske strukturen. Ordførerlønn kuttes, kommunalstyrer legges ned eller døpes om, og kommunale foretak skal legges ned i storkommunen Stavanger.

Arbeiderpartiet, Folkeaksjonen nei til mer bompenger (FNB), SV, Rødt, Senterpartiet og Miljøpartiet De Grønne er enig om politisk plattform, og vil fordele ordførerverv, varaordførerverv og ledere og medlemmer i kommunale utvalg.

Flertallet endrer navn på dagens kommunestyrer, legger ned noen utvalg, og oppretter et nytt utvalg for arbeid og lønn.

– Det nye utvalget skal ta for seg arbeidslivspolitikken i Stavanger kommune. Det skal arbeide spesielt for å redusere sykefraværet, for flere hele stillinger, for å øke grunnbemanning i skole, barnehager og innen helse, for flere lærlinger, og arbeide for en kommunal vikarordning som skal erstatte dyre bemanningsbyråer, sier påtroppende ordfører Kari Nessa Nordtun (Ap).

Klagenemndas oppgaver skal legges under Kommunalutvalget. Kommunalstyret for finans legges ned.

– Jeg har selv sittet i dette utvalget denne perioden, og det har ikke fungert godt. Det har svært sjelden vært møter, og sakene har vært få. Utgiftene står ikke i forhold til nytten, sier Nordtun.

Reduserte utgifter for politikere er sentralt i flertallets nye, politiske overenskomst. «Ordfører og varaordfører skal ned i lønn, og kommunen skal bruke mindre penger på reiser og alkohol til folkevalgte. Det er også et mål å redusere lønningene til kommunens toppledere på sikt», heter det i den politiske plattformen partiene er enige om.

– Stavanger har dessuten nok norgesrekord i antall kommunale foretak, med en rekke politikere som hever store styrehonorarer. KF-ene er også veldig byråkratiserende, og vi vil be Rådmannen om en egen sak om hvilke kommunale foretak det er mest hensiktsmessig å legge ned nå, sier Nordtun.

Stavanger Byggdrift, Stavanger Utvikling og Stavanger Boligbygg ble opprettet av dagens flertallspartier etter forrige valg. Andre kommunale foretak i Stavanger: Natur- og idrettsservice, Sølvberget og Stavanger Parkeringsselskap. 

Fakta:

Konstituering av nytt kommunestyre for Stavanger er i år mer komplisert enn ved forrige valg.  Det som det tidligere var bystyret for dagens Stavanger, skal erstattes av et kommunestyre med representanter for de sammenslåtte kommunene Stavanger, Rennesøy og Finnøy. Kommunestyrene og utvalgene 

Det konstituerende møtet avholdes 21. oktober. De medlemmene som er valgt inn i det nye kommunestyret kalles inn. Møtet ledes av Christine Sagen Helgø, ikke i rollen som Stavangers ordfører, men som leder i Fellesnemnda for Nye Stavanger. Første sak blir godkjenning av kommunevalget. Hvis det godkjennes, skal det velges medlemmer i formannskap, ordfører, varaordfører og kontrollutvalg. Den som er valgt som ny ordfører overtar da ledelsen av møtet. 

I det konstituerende møtet velges så langt råd er også representanter for nye kommunale utvalg.  

Valg av formannskap og kommunale utvalg kan avgjøres enten ved avtalevalg, der alle partiene samles og blir enige om fordeling basert på styrkeforhold mellom posisjonspartier og opposisjonspartier, eller ved forholdsvalg, der flertallet fremmer sitt listeforslag, og opposisjonen fremmer sitt listeforslag. I Stavanger kommune er det tradisjon for avtalevalg. Partiene må forholde seg til kommunelovens bestemmelser, for eksempel om fordeling av representasjon kjønnene mellom.  

Dagens eksisterende utvalg, bystyre, og utvalg og kommunestyrer i Stavanger, Rennesøy og i Finnøy vil imidlertid formelt vil være i virke til 31. desember. Rådmannen vil vurdere hvilke avsluttende saker som skal legges fram for behandling i utvalgene som ble valgt for fire år siden, og hvilke saker som vil bli lagt på bordet for de nye utvalgene. 

Samtidig som ny ordfører og ny varaordfører starter i sine verv 21. oktober, vil i tiden fram til 31. januar Christine Sagen Helgø også fortsatt være ordfører i Stavanger, og Bjørg Tysdal Moe vil fortsatt være varaordfører. I  Rennesøy vil ordfører Dagny Sunnanå Hausken og varaordfører Jostein Eiane ha vervene ut 2019, og i Finnøy vil ordfører Henrik Halleland og varaordfører Odd Bleie forblir i sine verv ut desember.