Ny bom-rapport: Færre passeringer, flere elbiler og mange som ikke betaler

I oktober var det fire prosent færre passeringer gjennom bomstasjonene enn antatt, men andelen passerende elbiler er langt høyere enn antatt.

I styringsgruppemøtene 30. august og 28. september 2018 ble det bedt om en konsekvensanalyse av rushtidsavgift i Bymiljøpakken. En del av denne analysen har sett på økonomiske konsekvenser på inntekter og utgifter i Bymiljøpakken, samt vurdert andre alternativer til rushtidsavgift.

Oktober-tall fra bompengeselskapet Ferde viser et gjennomsnitt på 210.000 daglige passeringer gjennom bomstasjonene. Dette er cirka 4 prosent mindre enn tidligere antatte passeringer, kommer det fram i den nye rapporten. 

Elbil-andelen er også en viktig faktor for beregning av inntekter. I oktober var elbil-andelen på cirka 13 prosent, noe som er betydelig høyere enn antatt, ifølge den nye konsekvensanalysen.

Andre faktorer som påvirker inntektene er antall passeringer som er fritatt fra betaling. Dette inkluderer gratis passeringer på grunn av timesregel, passeringstak, og i tillegg andre fritak som utrykningskjøretøy, forflytningshemmede og kollektivtransport i rute.

Slik ser gratispasseringene ut: 

* Elbiler utgjør 13 prosent av gratispasseringene. 

* 23,5 prosent av gratispasseringene er grunnet timesregel og passeringstak.

* 4 prosent er svinn. 

* «Andre fritak» utgjør 3 prosent. 

* Ukjent passering (feil/mangler i veikantutstyret) utgjør 4 prosent. 

* Ikke-betalende trafikk: 48 prosent. 

I rapporten står det videre at økte gratispasseringer bidrar til reduserte inntekter, i tillegg til at mesteparten av disse gratis passeringene skjer i rushtid. For elbil er det cirka to tredjedel som kjører i rushtid. Andel tunge kjøretøy var også overestimert i beregningene, og kan også bidra til lavere inntekter.

Preget av usikkerhet

Antall passeringer i oktober er preget av noe usikkerhet, står det i rapporten, og begrunner det med at oktober var første måned etter innføring av nytt bompengesystem. Videre skrives det at erfaring fra andre byer, som Oslo og Bergen, viser at det er en «første måneds»-effekt der trafikken reduseres, men at trafikken justeres noe og stabiliseres i ettertid. 

På Nord-Jæren har det også vært hærverk på fem bomstasjoner som var ute av drift i et par uker. Dette har også bidratt til reduserte inntekter. 

I tillegg er det flere veier som ble vedtatt skiltet med gjennomkjøring forbudt for å tette bomringene, disse var opprinnelig forutsatt fysisk stengt. Det har vært observert snikkjøring gjennom disse veiene, som også kan bidra til en usikkerhet i antall passeringer gjennom bomstasjonene.

Økonomiske konsekvenser av rushtidsavgift

I rapporten er også de økonomiske konsekvensene av å endre rushtidsavgiften vurdert. 

* Dersom det besluttes å fjerne rushtidavgiften vil dette bety et inntektstap på 13,4 milliarder kroner, basert på oktober-tallene. 

* Dersom en fjerner rushtidsavgiften og elbiler betaler halv takst, tilsvarer det et inntektstap på 12 milliarder kroner. 

* En rushtidsavgift på fem kroner mindre vil gi et tap på 10,5 milliarder kroner, mens ti kroner mindre vil gi et inntektstap på 11,3 milliarder kroner. 

* Femten kroner mindre i rushtidsavgift tilsvarer 12,1 milliarder kroner i inntektstap.  

Med forlenget tidsramme vil drift- og finansieringskostnader være høyere for hvert år ekstra med drift av bomstasjonene. For hvert ekstra år med drift er det estimert cirka 200 mill. kroner til innkreving og finansieringskostnader.

For å opprettholde samme inntektsnivå på 26,6 milliarder og fjerne rushtidsavgift vil det kreve å forlenge tidsramme med 15 år, heter det i rapporten. 

Å fjerne rushtidsavgift kan, ifølge rapporten, ha konsekvenser på nullvekstmålet og deretter byvekstavtalemidler.

Fjerning av rushtidsavgift totalt vil bety en differanse mellom inntekter og utgifter (32,1 mrd. kroner) på cirka 9 mrd.kr.

Andre alternativer, som for eksempel rushtidsavgift som i dag, i kombinasjon med halv takst for elbil, vil øke inntektene med 2,3 mrd. kroner. Det er fortsatt cirka 3 mrd. kroner lavere inntekter enn utgifter. Den andre alternativet som er sett på er å beholde rushtidsavgift som i dag, i tillegg legge til halv takst på elbil, samt at det forutsettes at Ferde reduserer feilregistreringer med 4 prosent. Dette vil øke inntektene med 3,5 mrd. kroner og redusere gapet mellom inntekter og kostnader til 1,7 mrd. kroner.

Oppsummering

I rapporten oppsummeres det med at fjerning av rushtidsavgiften vil ha en betydelig økonomisk konsekvens på inntektene og på gjennomsnittlig inntekt per passering, som er satt til 20 kroner (prisnivå 2016-kroner). I tillegg kan krav om nullvekst også bli en utfordring hvis rushtidsavgift blir fjernet.

Rapporten avsluttes med at resultatene for totale inntekter gjennom 15 år er basert på erfaringstall fra kun en måned med drift i nye bomstasjoner. Dette er en veldig kort tidsperiode og det er stor usikkerhet i inntektstallene.