Noe å lære av Oslo

KRONIKK: Det begynner å ligne en skandale.

Av Kari Nessa Nordtun, gruppeleder og kommunalråd, Stavanger Ap

I 2010 bestemte bystyret at Stavanger hadde som mål å redusere klimagassutslippet med 20 prosent, 85.000 tonn CO2, innen 2020.  

Resultatet så langt viser at utslippene er blitt redusert med cirka 20.000 tonn CO2 siden 2010. Det tilsvarer syv prosent.

Nå fosser de andre norske storbyene fram med offensive mål for klimakutt innen 2030. Oslo har markert seg sterkest, både i form av gjennomførte tiltak og rosende omtale. Nylig ble hovedstaden sammen med Amsterdam og København kåret til en av Europas beste byer målt på fem kriterier knyttet til klima og miljø. Rapporten som ble utarbeidet av Greenpeace og Wuppertal-instituttet viser blant annet at trafikksikkerhet og ren luft går hånd i hånd.

Både Oslo, Bergen og Trondheim har nå satt seg mål om å bli tilnærmet fossilfrie innen 2030. Blant tiltakene er alt fra sykkelveier, bilfrie bysentra, bompenger, belønning av samkjøring og smarte apper.  

Nylig ble Stavangers miljø- og klimaplan for perioden 2018 til 2030 sendt på høring. Før den kom så langt skjedde det uvanlige at store deler av den politisk valgte ledelsen dempet ambisjonene som fagetaten opprinnelig la opp til. Følgelig har høringsutkastet nå to alternativer. Det ene er administrasjonens opprinnelige mål som er å kutte direkte utslipp med 50 prosent innen 2030 med en tilnærmet utslippsfri by i 2050 som langsiktig målsetting. Etter turen innom den politisk valgte ledelsen ble 2030-målet, som i utgangspunktet var vesentlig mindre ambisiøst enn det de andre storbyene har satt seg, ytterligere redusert til 40 prosent innen 2030.

Målsettingen om tilnærmet utslippsfri by i 2050 ble opprettholdt. Det er 20 år senere enn de andre storbyene i Norge. Begrunnelsen for det nedsatte ambisjonsnivået, som er at det er i samsvar med nasjonens overordnede mål, holder ikke. Det er lettere for en by som Stavanger å redusere utslipp enn for landet som helhet. På nasjonalt plan skal vi blant annet håndtere utslippene fra hele oljenæringen og landets industri for øvrig.

Utslippskutt er ikke en opsjon vi har. Vi er pålagt å gjennomføre kutt i henhold Parisavtalen og nasjonale klimamål. Verden, og Norge, ligger på etterskudd. Jo mindre vi gjør nå, jo mer vil det koste senere, både i kroner og anstrengelser. Da er det viktig å huske at omstillingen til et samfunn med lavere utslipp gir bare fordeler. I tillegg til å møte avtalte forpliktelser, noe som er en selvfølge for alle seriøse aktører, får vi renere luft, bedre helse og tryggere og mer menneskevennlige byer.  

Klimaundersøkelsen som Oslo by gjennomfører årlig viser at «alle elsker» kollektivtrafikken og det generelt er bred oppslutning om arbeidet med å nå byens klimamål. Tre av fire innbyggere støtter klimamålene. 63 prosent mener at omstillingen vil gjøre Oslo til en bedre by å bo i.

Endring kommer selvsagt ikke uten at vi merker det. Her i regionen som i Oslo er bompengene et smertens barn. Noen utslag blir uheldige. Ap har derfor foreslått at staten skal bære en større byrde av omkostningene ved veiutbygging. Dette ble dessverre nedstemt av Høyre-alliansen. Samtidig er det andre tiltak som kan avhjelpe utfordringene som bompenger medfører. Barnefamiliene, som er en av de utsatte gruppene, vil for eksempel komme langt om vi sikrer barnehageplass til alle i egne bydeler. Ap har også foreslått at økonomisk vanskeligstilte familiene kan få deler av sine bompengeutgifter refundert, slik de har i Skien kommune. Dette stemte også Høyre-alliansen mot.

Incentiver for mer samkjøring kan motvirke effekten av mer bompenger. Samtidig må vi arbeide langsiktig, men mye raskere, med å gjøre timinutters byen til en realitet.

I Stavangers vakre og kompakte sentrum er det ikke vanskelig å se for seg en bilfri by der fortauskafeene kan blomstre og barna løpe trygt og fritt. Vi må spørre oss om Høyre-alliansen i Stavanger ikke bare mangler mot til å gå foran og skape endring, men om de faktisk etter hvert ligger bak sine velgere i ambisjonsnivå.

I alle fall blir det ikke levert i henhold til løftene. Jeg skulle ønske at Stavanger ble styrt av noen som faktisk mente det de sa, som gjennomførte vedtak lovlig fattet av det øverste politiske organet i Stavanger. Som på denne måten ga velgerne den makten de har rett på gjennom sine folkevalgte.