Næringspolitikk og klima

DEBATT: En aktiv næringspolitikk tar klimaet på alvor.

Av: Kari Nessa Nordtun. Ordførerkandidat, Stavanger Arbeiderparti, Dag Mossige, varaordførerkandidat, Stavanger Arbeiderparti og Frode Berge, leder, Stavanger Arbeiderparti

Klimaendringene vil føre til store endringer for næringslivet. Klimarisiko kommer stadig høyere på agendaen. Stavanger Arbeiderparti mener det ligger store næringsmuligheter i våre klimaforpliktelser. Som energihovedstad er vi sterkt rustet til dette. Men da trenger vi aktiv politisk styring, ikke tomme «heiarop» og næringspassivitet. 

Rapporten «Better Business, Better World» fra 2017 anslår at FNs bærekraftsmål kan utløse markedsmuligheter verdt 12.000 milliarder dollar. Stavanger Arbeiderparti støtter opp om næringer som ser forretningsmulighetene ved å gjøre bærekraft til også et konkurransefortrinn. Vi må stå side om side med vårt eget næringsliv for å utnytte de store mulighetene som ligger også i våre lokale mål om kutt i klimagassene på 80 prosent innen 2030.

Olje- og gassnæringen skal utvikles, ikke avvikles: Den norske olje- og gassindustrien er en del av løsningen når oljen og gassen må produseres med et stadig lavere karbonavtrykk og lave utslipp. Skal vi nå klimamålene og samtidig skape lønnsomme arbeidsplasser må vi evne å investere i og videreutvikle næringen. Olje- og gassindustrien sysselsetter 40.000 bare i Stavanger. Inntektene til kommunen er på 3 milliarder kroner årlig. Nesten 20 prosent av våre driftsutgifter dekkes næringen.

Ingen nye vekstnæringer er i nærheten av dette. I dag er verdiskapingen per ansatt i olja tre ganger så høy som i finans- og forsikringsvirksomhet, den nest mest lønnsomme næringen. I Stavanger­regionen er 17 av de 20 største virksomhetene, målt etter omsetning, olje- og gassbedrifter. Johan Sverdrup vil etter dagens planer produsere frem til 2069. Vi skal leve av olje- og gass i mange tiår framover. 

Arbeiderpartiet har i 50 år sittet i førersetet for en sosialdemokratisk oljepolitikk som har vært, for å si det mildt, svært vellykket. Dette inkluderer etableringen av Statoil og Oljedirektoratet, oppbyggingen av Statens pensjonsfond utland, og å bli verdensledende på helse, miljø og sikkerhet. 

Vi skal opprettholde leterefusjonsordningen for å ivareta leteaktiviteten på norsk sokkel. Vi skal ikke sette en sluttdato - det vil trekke penger, teknologi og kompetanse bort fra Norge og ha motsatt klimaeffekt.

Oljeselskapene må tilpasse seg lavutslippssamfunnet. Når industrien får utfordringer, så innoverer de. Mange av de største energiselskapene utvider sin portefølje til å omfatte andre fornybare energikilder og utvikler teknologi for å finne nye løsninger.

Ingen vet hvordan veien til lavutslippsamfunnet ser ut. For oss er det viktig at omstillingen er rettferdig. Veien går gjennom å styrke det gode fellesskapet. Vi har et felles ansvar – for å utnytte Norges fortrinn, ta i bruk våre ressurser, og for å skape trygge arbeidsplasser og utvikling. 

I Stavanger var Arbeiderpartiet en pådriver for kommunens ambisiøse klimagasskutt. For å nå 80-prosentsmålet trenger vi dyktige fagarbeidere, ingeniører og lærlinger. Mens regjeringen i regjeringsplattformen «anerkjenner» det uorganiserte arbeidsliv, verner Arbeider­partiet om trepartssamarbeidet for å sikre et trygt og sikkert arbeidsliv som ivaretar arbeidstakernes rettigheter. Den norske modellen er vårt største konkurransefortrinn. Dette skiller oss fra andre internasjonale aktører. 

Arbeiderpartiet vil alltid være på lag med industriarbeiderne som har muliggjort oljeeventyret. På samme måten som olja stod på skuldrene av skipsbyggingen, kommer morgendagens næringer – som fornybar energi – til å stå på skuldrene av olja. Vi har aldri bygget industri som begynner og slutter med én energikilde. Vår historie de siste hundre årene har derimot vist at vi har bygget ny industri på skuldrene av den eksisterende. Det skal vi fortsette med. 

Vi kan allerede vise til teknologioverføring fra olje og gass til oppdrettsnæringen, til helse og medisin, fornybar energi (havvind), byggebransjen og til utviklingen av smartbyer.

Vi skal satse på hydrogen: Skal vi nå klimamålene må vi finne nye løsning for å dekke verdens energibehov. Hydrogen har et enormt potensial. Arbeiderpartiet vil derfor utvikle hydrogen basert på norsk naturgass. En slik satsing sammen med karbonfangst, -transport og -lagring (CCS) kan gi en omsetning på 220 milliarder i 2050 og skape mellom 25-30.000 arbeidsplasser i Norge.

Stavanger Arbeiderparti stiller krav om lokale ringvirkninger fra olje- og gassproduksjon. Vi krever strengere utslippskrav fra produksjonen. Vi vil at olje- og gasselskapene skal bruke sin innkjøpsmakt og kreve lavutslippsteknologi på offshoreflåten fra 2025, og nullutslippsteknologi fra 2040. 

Vi skal bli en storprodusent på havvind: Vi skal åpne flere områder for vindproduksjon til havs, slik at Norge kan bli en stor produsent av flytende havvind og en stor aktør i hele verdikjeden. Innen 2030 skal norske selskaper ha en ambisjon om 10 prosents markedsandel av den globale omsetningen i havvindmarkedet, og en omsetning på 50 milliarder kroner.

Vi skal bli en foregangsregion på karbonfangst, -transport, og -lagring: Ifølge FNs klimapanel er CCS helt nødvendig for å nå målene i Parisavtalen. I 2050 vil det være behov for over 600 skip for å transportere CO2. Ved å være først ute vil vi styrke konkurranseevnen til norske verft, rederier og leverandørindustri i det internasjonale markedet. 

For å få til dette trenger vi et spleiselag. Arbeiderpartiet vil satse og gripe muligheten til å gjøre Nordsjøen til et europeisk sentrallager for karbon. SINTEF dokumenterer at det er store muligheter for norsk næringsliv dersom staten satser industrielt på CCS. Det betyr langsiktige og forutsigbare finansieringsløsninger. 

Vi skal være den foretrukne regionen for teknologileverandører: Vi må sørge for attraktive rammevilkår for etablering av teknologileverandører, og de som vil jobbe for dem. Stavanger må legge til rette for en infrastruktur med gode kollektivtilbud, barnehagedekning, gode skoler og helsetjenester. Vi har foreslått en «fast track»-ordning for å lette prosessen for bedrifter som vil etablere seg her. Stavanger skal være en åpen og serviceinnstilt kommune i forhold til næringslivet!

Arbeiderpartiet vil legge til rette for teknologioverføring og -utvikling på tvers av næringer. Bedrifter som Cognite, Tampnet, Microsoft og Rosenberg er gode eksempler. Regionens fortrinn kommer særlig til uttrykk gjennom de formelle næringsklyngene (Arenaprosjekter): Norwegian Energy Solutions, som omfatter både olje- og gass og fornybar; klyngen for tunnelsikkerhet; klyngen for velferdsteknologi (NSCC) og Nordic Edge Smartbyklyngen. Disse mottar statlig støtte, men i et begrenset antall år. Stavanger kommune må da bidra aktivt for at disse viktige nettverkene og næringene fortsetter å vokse i Stavanger. 

Stavanger Arbeiderparti mener vi har alle muligheter for å få til en rettferdig omstilling som tar vare på miljøet samtidig som vi sikrer fremtidens velferdskilder for Stavanger.