Hvis byen vår skal fortsette å vokse så er det ikke plass til flere biler. Nå må vi satse sterkt på kollektivtrafikk, sykkel og gange. Det er grunnen til at Venstre nå arbeider for skinnegående transport til Ullandhaug, Forus og flyplassen. Foto: Roy Storvik

«Nå må vi satse sterkt på kollektivtrafikk, sykkel og gange»

Hva er det som gjør at du føler deg glad og levende når du går rundt i en by? Hvordan lager vi en by som du synes er behagelig og gøy å være i?

av: Kjartan Alexander Lunder, medlem av kommunalstyret (V)

Venstre har et stort engasjement som handler om å sikre og videreutvikle byens identitet. Vi vil at innbyggerne i Stavanger også i framtiden har et godt bomiljø og tilgang til gode og nære friområder.

Stavanger skal ha fortsatt vern av Europas største trehusby, og samtidig skal vi legge til rette for flere arbeidsplasser og boliger langs kollektivaksene.

Venstre er bymiljøpartiet. Trivsel og bærekraft er målsettingene for oss når vi legger til rette for byutvikling i Stavanger. Selv når byen vokser som fortest vil vi fortsette å stille tydelige krav til utbyggerne, slik at alle bydelene i Stavanger kan utvikles til det beste for innbyggerne.

Vi vil satse ekstra på områder med levekårsutfordringer slik at forskjellene jevnes ut. Det skal være trygt, trivelig, ja rett og slett herligt, å bo og vokse opp i Stavanger.

Bilen formet mye av byen vår i det forrige århundret. Tiår med bilorientert utvikling har latt bilen ta langt mer enn sin rettferdige andel av det offentlige rommet. Hvis byen vår skal fortsette å vokse så er det ikke plass til flere biler. Nå må vi satse sterkt på kollektivtrafikk, sykkel og gange. Det er bakgrunnen når Venstre er aktive i arbeidet med å få høyere sykkelbruk.

De siste årene har Venstre og flertallspartiene igangsatt flere tiltak for å få flere til å sykle. Det har bidratt til at antallet syklister har steget betraktelig. Neste år starter byggingen av sykkelstamveien som sammen med tilførselsveien skal bidra til å doble sykkelandelen i Stavanger-regionen.

Venstre arbeider samtidig for at vi får best og tryggest mulig sykkelveier i hele byen vår. Flere steder må vi få sykkelveier som er atskilt fra både biler og fotgjengere. Der hvor det er sykkelfelt langs trafikkerte veier må vi se på om det er mulig med kantstein eller støpte hinder slik at det blir trygt og fint å sykle i byen vår.

Vi trenger et sterkt skinnegående transporttilbud i byregionen vår. Venstre kjempet i mange år for å få bybane til vår region, men tapte slaget til bussveien. Nå bidrar vi til å bygge bussvei. Samtidig må vi se på hvordan vi kan knytte sammen områder som faller utenfor. Det er grunnen til at Venstre nå arbeider for skinnegående transport til Ullandhaug, Forus og flyplassen. I første omgang ønsker vi en utredning som ser på mulighetene og ikke utelukker teknologi. Utredningen vil vise om det er tog, bybane, metro, eller monorail som er det beste.

Det er kjempeviktig at vi er i forkant på planleggingen av skinnegående transport. Det har de forstått i Oslo der det siste store utbyggingsområdet i byen, Gjersrud-Stensrud, må avvente planer for skinnegående transport. Der utredes det løsninger med tog, t-bane og trikk. Vi kan ikke være dårligere i vår by når Ullandhaug skal utvikles med store mengder studentboliger, næringsbygg og et flott nytt sykehus.

Hvordan vi bygger påvirker mye hvordan vi beveger oss. Stavanger trenger parker, vann, badeplasser og friluftsområder som er tilrettelagt for flest mulig. Vi ønsker å utvikle våre grønne lunger. Våre grøntområder skal være attraktive for alle. Å kunne ta en pause fra byens støy og nyte naturens ro handler om å øke livskvaliteten for mange. Vi trenger også mer grønt i nye utbyggingsprosjekter slik at byen vår blir spennende selv i områder der det bygges tett.

Mange mennesker ønsker å bo urbant. Det er kjekt å bo tett på sentrum og samtidig er det veldig miljøvennlig at mennesker bor urbant. Derfor må vi legge til rette for moderne næringsbygg, et høyt antall nye boliger og et utvidet handelstilbud i sentrum og nær kollektivknutepunkt. Samtidig må vi ta vare på trehusbyen og Stavangers særpreg.

Venstre har vært skeptiske til enkeltutbygginger og forslag om høyhus i sentrum tidligere. Venstre er ikke imot høyhus, men bygging av høyhus må inngå i en helhet hvor høyden samsvarer med det som foregår på bakkenivå. Samtidig er det slik at i levende attraktive bysentre som København er høyhus så godt som fraværende. Det er lite kreativt om politikerne ukritisk kaster seg på at høyhus skal være framtidens svar på god byutvikling. Det er ingen som besøker Stavanger for å se høye hus. Derimot vet vi at Trehusbyen er en attraksjon.

Trehusbyen i Stavanger er Europas største, men i de siste årene har mange viktige deler av trehusbebyggelsen forsvunnet. Det er ikke et resultat av tilfeldigheter, for i forbindelse med alle de fleste sakene har det vært reist innvendinger fra forskjellig hold, og Venstre har fremmet forslag om å ta vare på trehusene. At det likevel har fått skje, har ofte vært begrunnet med behov for unntak. Det kan virke som at alle ønsker å bevare trehusbyen, men når enkeltsakene kommer til behandling, sies det nesten alltid at akkurat disse husene kan rives. Det er viktig at vi ikke lar Gamle Stavanger bli en sovepute.

I møte med nye utbyggingsvolumer, er det lett å tenke at vernehensyn kommer i veien for utviklingen og at store deler av den eldre bebyggelsen da må vike plass. I lys av økende utfordringer med likhet mellom byer, vil Stavanger sentrum med en god balanse mellom gammelt og nytt, kunne tilby særegne konsepter. Byer er i økende grad sentre for vekst og makt. De er hjem for mer enn halvparten av verdens befolkning, en andel som vil fortsette å vokse, og de er hjem for mange av de kulturelle, sosiale og politiske innovasjonene som former verden.

Byen vår er ikke bare boliger og næringsbygg, men vi må ha gode kulturtilbud og grønne rekreasjonsmuligheter for å gjøre områdene menneskevennlige.

Venstre vil ha en spennende og grønn by. Det skal vi fortsette å arbeide for.