Meningsløs uthenging av Ap fra Venstre om Paradis

DEBATT: At Venstre kritiserer Ap for ikke å ville votere for et slikt forslag er derfor fullstendig meningsløst, skriver Frede Cappelen (Ap).

RA hadde lørdag den 30. mars et stort oppslag der Venstre feilaktivt angriper Arbeiderpartiet for Paradisutbyggingen, noe som ble tilbakeviste av Aps ordførerkandidat, Kari Nessa Nordtun.

LES OGSÅ: Venstre: – Dette er Ap-velgerlureri av verste sort

Kommunalstyret for byutvikling behandlet i møte den 21. mars forslaget til utredningsprogram konsekvensutredningene for utbyggingen i Paradis. Her fremmet Venstre et forslag om rammer og regler for selve utbyggingen. Når det skal utarbeides en konsekvensutredning krever Plan og bygningsloven av det skal utbygger utarbeide et forslag til program for de utredninger som skal gjennomføres.

Forslaget skal sendes på høring, slik at de som blir direkte berørt og andre interessenter skal kunne si sin mening om hva programforslaget. Slik får de anledning til å påvirke planprosessen på et tidlig tidspunkt og i planprosessen. Planforslaget skal behandles av kommunalstyret, som da også er kjent med uttalelsene fra de berørte.

LES OGSÅ: Dette er kommunens Paradis-favoritt (+)

Når Venstre ønsker at kommunalstyret skal fatte vedtak om selve utbyggingen innebærer dette i realiteten en abortering av den lovbestemte behandlingsprosessen som skal ivareta borgernes mulighet til å få innflytelse på utformingen av utbyggingsprosjektet. Kommunalstyret vil i en senere sak behandle forslag til reguleringsplan etter at forslaget er gjennomgått av kommunens planfaglige administrasjon med et forslag til vedtak fra rådmannen.

Dette er tidspunktet da forslag til rammer og regler for utbyggingen kan fremmes og realitetsbehandles i kommunalstyret. Venstres forslag i kommunalstyret omhandlet derfor en sak som ikke sto på sakskartet, om et utbyggingsforslag som ikke var fremmet for kommunalstyret, uten at det forelå noen saksutredning fra rådmannen. Dermed kunne det heller ikke etter kommunalstyrets instrukser tas under behandling. Venstres forslag burde derfor aldri vært satt fram, men i stedet for votering av realitetene i forslaget ble det omgjort til et oversendelsesforslag som følger saken videre. At Venstre kritiserer Ap for ikke å ville votere for et slikt forslag er derfor fullstendig meningsløst.

LES OGSÅ: Mini-Forus i Paradis

Bystyret har nylig vedtatt en kommunedelplan for klima og miljø. Her er det fremsatt en rekke mål for energi, klima og miljø som gjelder bygninger og anlegg. En handlingsplan inneholder også tiltak som er relevante for en utbygging i Paradis. Arbeiderpartiet foreslo i kommunalstyret tillegg til programmet for å sikre at det utredes hvorledes utbyggingen bidrar til oppfyllelse av mål og implementering av tiltak som er fastsatt i klima og miljøplanen og tilhørende handlingsplan.

Det var en stor skuffelse at det såkalte miljøpartiet Venstre under behandlingen av denne saken ikke bidro til at disse forslagene ble vedtatt, men var mer opptatt av å fremheve sitt eget forslag. På tross av at Aps forslagene var utsendt i god tid på forhånd mente H og Frp at de ikke hadde hatt anledning til å sette seg inn i forslagene. Aps forslag ble således heller ikke votert over, men følger saken.

LES OGSÅ: Sannheten om utbyggingen ved Paradis stasjon

Vi får nå håpe at utbygger selv ser seg tjent med å innarbeide slike utredninger i programmet. I Aps forslag ble rådmannen også bedt om å ta kontakt med utbygger for å stimulere til utvikling av prosjektet slik at det aktivt bidrar til å oppfylle målsettingene i klima og miljøplanen, og å utvikle ambisjoner, mål og styringsverktøy for prosjektet som bygger opp under dette.

LES OGSÅ: Het debatt om Paradis-utbyggingen

Utbyggingen av Paradis vil være det største, viktigste og mest synbare prosjektet i Stavanger i årene framover. Hvorvidt prosjektet bidrar positivt til oppfyllelsen av de klima og miljømålene, vil være avgjørende for om kommunen har evne til å følge opp sine egne mål og ambisjoner på dette området. Feiler dette prosjektet, vil det antakelig være umulig å nå målene. På den andre siden, dersom utbyggerne tar ansvar kan paradisutbyggingen fremstå som et eksempel på et fremtidsrettet utbyggingsprosjekt som kan bidra til utvikling av kompetanse i byggenæringen og stå som et eksempel for andre.

Det er også viktig at det legges til rette for at berørte og andre private interessenter kan få fram sine synspunkter på en god måte. Dette er utbyggers ansvar, men kommunen kan stille krav. Blir dette ikke godt nok ivaretatt vil det kunne bli nødvendig å gå en ekstra runde for å få med alle relevante forhold.

LES OGSÅ: Rødt raser mot Paradis-planer (+)

Arbeiderpartiet og Venstre står nære hverandre i byutviklingsspørsmål. Dersom Venstre vil være like opptatt av å arbeide konstruktivt for å sikre at klima og miljøverdier vil prege paradisutbyggingen som å promotere partiet Venstre, kan det være at vi sammen kan bidra til at nødvendig flertall oppnås for dette når reguleringsplanen skal vedtas.

LES OGSÅ: Åpenhet og tempo er ikke motsetninger. Heller ikke i Paradis.