Markert flere voldssaker i nære relasjoner

Innkomne saker til Konfliktrådet i Sør-Rogaland første halvår viser en markert økning i saker med vold, blant annet i nære relasjoner.

Første halvår har Konfliktrådet i Sør-Rogaland registrert 321 saker. Dette er litt i underkant av tilsvarende periode i fjor. Det har så langt i år vært en overvekt av sivile saker i forhold til straffesaker.

Innkomne saker dette halvåret viser en markert økning i saker med vold, blant annet vold i nære relasjoner. Voldssakene utgjør så langt 18 prosent av totalt antall saker, skriver Konfliktrådet i Sør-Rogaland i en pressemelding.

Naskerisaker (mindre tyveri), som tradisjonelt er en stor del av sakene som overføres til konfliktrådet, utgjør dette halvår 35 prosent av de totale sakene. I de øvrige sakene som tyveri, skadeverk, krenkelser, innbrudd, nærmiljøkonflikter og økonomiske konflikter har sakstallet vært noenlunde stabilt.

Færre meglinger

I alt har 272 påklagede vært til megling i Konfliktrådet i Sør-Rogaland første halvår 2018, dette utgjør en nedgang på 22 prosent fra første halvår i 2017. Antall personer fordeler seg på 85 kvinner og 187 menn. I tillegg kommer 292 personer som har møtt som klagere, hvilket er en nedgang fra året før.

Det er ikke noen øvre aldersgrense for å møte i konfliktrådet, men hele 47 prosent av de påklagede er i aldersgruppen 15–18 år. Totalt har 564 personer møtt som parter i saker hos konfliktrådet fra januar til juni 2018.  

Ungdomsstraff

Konfliktrådet har ansvar for ungdomsoppfølging og ungdomsstraff som gjelder ungdom mellom 15 – 18 år som   har begått alvorlig og/eller gjentatt kriminalitet, og trenger tett oppfølging over tid.

I perioden januar til juni 2018 har 5 ungdommer fått ungdomsstraff i Sør-Rogaland, mens 17 unge har fått ungdomsoppfølging.

Konfliktrådet har dette halvåret hatt fokus på kvalitet i saksbehandlingen av ungdomssaker, særlig med tanke på redusert saksbehandlingstid og tett samarbeid med relevante aktører.

4100 saker

På landsplan har 29 ungdommer fått ungdomsstraff så langt i år. Det er en markert økning fra samme tidspunkt i fjor da 14 fikk ungdomsstraff i løpet av første halvår. 210 har fått ungdomsoppfølging i år, mot 185 i juni i fjor. I alt har de 22 konfliktrådene mottatt 4100 saker hittil i år.

Halvårstallene viser en markert økning i antall krenkelser som omfatter mobbing, digital mobbing og seksuelt krenkende bilde og tekst – fra 184 saker i juni i fjor til 262 saker hittil i år.

Det har også vært en økning i saker som omhandler narkotika og nærmiljøkonflikter/nabokonflikter og annen vinningskriminalitet, mens det er færre saker som omhandler naskeri, skadeverk og trusler.

Antall voldssaker kan også vise til en liten nedgang, men er likevel den desidert største kategorien. Med 848 saker hittil i år, utgjør voldssaker en firedel av alle sakene.