– Den enkelte elevs faglige, menneskelige og sosiale utvikling skal stå i sentrum, skriver Rune Askeland (V). Illustrasjonsfoto: Berit Roald/NTB Scanpix

Kronikk: Venstre står på for Stavanger-skolen

Vi som politikere har et overordnet ansvar og må gi Stavanger-skolen de rette virkemidlene, skriver Rune Askeland (V).

Av: Rune Askeland, Nestleder kommunalstyret for oppvekst, Bystyrerepresentant (V)

Det er på tide å se hvordan vi ligger an i forhold til programmet som vi gikk til valg på i fjor. Jeg skal ta fram noen saker som Venstre har jobbet med og samtidig se litt fram i tid på hva som blir viktig for oss.

Du som for første gang er foresatt til et barn som skal starte på skolen, og som i disse dager er fryktelig spent, kan være trygg på at Venstre skal stå på for at årene på skole skal være en god og lærerik opplevelse.

 «Skolen må avbyråkratiseres og tidstyver må fjernes», står det i programmet. Her har vi levert, og dette jobbes det kontinuerlig med. Det er mange tidstyver i skolen.

Venstre gikk i front for å få omgjort et vedtak fra forrige bystyreperiode som innebar merarbeid for lærerne våre. Vedtaket lød: «I forbindelse med utviklingssamtalene skal det være en skriftlig tilbakemelding til elev/foresatte.»

Lærere gir elevene tilbakemeldinger kontinuerlig på ulike måter og ønsker å bruke mer tid på den individuelle tilbakemeldingen. Den gode samtalen mellom lærer og elev er viktig. Læreren skal ikke være en saksbehandler, men invitere til en mer åpen dialog. Vedtaket ble omgjort, og i dag er det valgfritt om utviklingssamtalene skal skje skriftlig eller muntlig.

Venstre har lansert alternativer til ranselposten. Over en million papirark blir sendt hjem med elever i Stavanger-skolen hvert år. Våre lærere står i timevis ved en kopimaskin for å kopiere opp oppgaver, tekster og skjema. Derfor ønsker vi å innføre en elektronisk meldebok. I tillegg kommer det andre IKT- løsninger som bedrer kommunikasjon mellom skole og hjem, og som gjør hverdagen mer effektiv for våre ansatte. Det er det pedagogiske arbeidet som skal prege lærerens arbeidsdag.  

I programmet til Stavanger Venstre så står det også at vi skal jobbe for at overgangene mellom barnehage og skole og mellom de ulike skoletrinnene skal gjøres på en best mulig måte. Disse overgangene er det veldig viktig å ha fokus på, for å sikre at barna blir sett med en gang. Kommunalstyret for oppvekst har vedtatt at det skal være et tettere samarbeid mellom for eksempel barnehage og skole og at man skal etablere gode, faste arenaer for kommunikasjon og samarbeid. Her er også kommunikasjon til foresatte svært viktig.

Tidlig innsats er viktig. Det er for mange elever som sliter. Det er for mange voksne som er utenfor arbeidslivet som en konsekvens av at de ikke fikk den rette oppfølgningen tidlig.

Det er gjort mye for å hindre skolefrafall både i Stavanger og sentralt. Vi har fått et eget kommunalt mobbeombud som første kommune i landet. Venstre, KrF og regjeringspartiene bevilget mer penger til skolehelsetjenesten i statsbudsjettet. Det jobbes godt i barnehage og skole.

Men, det er fremdeles mye som må gjøres. Det psykososiale miljøet skal prioriteres. Vi vet at skolevegring er en større og større utfordring.

Mange elever opplever tunge dager på skolen på grunn av mobbing. Å bekjempe mobbing er en hovedsak for Venstre. Som far så får jeg klump i magen når jeg hører om barn som blir behandlet dårlig. Tenk å grue seg til hver skoledag? Som politiker så kan jeg ikke akseptere at barn våkner om morgenen og er redd for hva som skal skje i løpet av skoledagen.

Barn har blitt mobbet i hundrevis av år, vi har snakket om å kvitte oss med mobbing, men vi har ikke fått det til. Skal det ta fra oss motet til å fortsette kampen? Absolutt ikke.

Det jobbes godt i Stavanger-skolen i dag for å bekjempe mobbing. Det er utarbeidet planer og prosedyrer både i fagstab og lokalt på den enkelte skole. Skoleledelsen sin rolle er klart definert. Akademia, ved UiS og Læringssenteret, har også satt skoleledelsen sin rolle på kartet. Både nasjonalt og kommunalt. Det bør ikke være tvil hos den enkelte rektor om hvilken rolle en har når det gjelder bekjempelse av mobbing.

Vi som politikere har et overordnet ansvar og må gi Stavanger-skolen de rette virkemidlene. Både gjennom planverk, og jobbe for at skolehelsetjenesten og andre støttefunksjoner har nok ressurser. Mobbeombudets mandat må være utformet slik at dette blir en ressurs for både skole, barn og foresatte. En må og fra politisk hold følge opp ombudet for å se på nytteverdien.

Venstre ønsker å få kjennskap til hvor mange det er som bytter skole på grunn av mobbing. Her er det mørketall som må belyses.  

Vi må starte i barnehagen og sørge for en høyere andel pedagoger. Venstres mål er at minst 80 prosent av alle barnehageansatte har barnefaglig kompetanse, og at minst 50 prosent av alle ansatte skal ha barnehagelærerutdannelse. Vi må ha et større fokus på kvalitet i oppfølgingen av barn med spesielle behov. Skolehelsetjenesten må prioriteres videre økonomisk, og en må få bygget opp gode faglige miljø.

Venstre kommer til å ha et fokus på spesialundervisningen og hvordan den fungerer. Vi er spesielt opptatt av kvalitet og dialogen mellom spesialpedagoger, skole og hjem. Det er og behov for å følge opp elever uten en diagnose, men som kanskje i en kortere periode trenger litt ekstra hjelp. Mulighet for forsterket undervisning er viktig. Et faglig mangfold er viktig, vi må prioritere de praktisk/estetiske fagene.

Den enkelte elevs faglige, menneskelige og sosiale utvikling skal stå i sentrum. Alle elever skal få utfordringer, alle elever skal sees. Detter gjelder også de som er faglig flinke. Her har vi nå vedtatt en egen satsing for akademiske talent i Stavanger-skolen.

Vi kan også nevne at flere skoler starter opp med koding som valgfag nå til høsten. Alle elever i ungdomsskolen får sin egen digitale enhet i dette skoleåret. Vi har blitt en såkalt 1:1 skole og er i ferd med å redusere avstanden mellom det digitale samfunnet og skolen.  

Til slutt så vil jeg si tusen takk til alle som har henvendt seg til meg og Venstre så langt i perioden med saker som dere er opptatt av. Vi håper at dere sitter igjen med følelsen at dere ble ivaretatt på en bra måte. Ta gjerne kontakt dersom du ser noe i skolen som vi som politikere bør ta tak i. Alle får svar.