Illustrasjonsfoto

Kronikk: Utslippskutt gir arbeidsplasser

Med Venstres politikk blir det billigere å velge grønt og dyrere å forurense, skriver Venstre-politikerne Jan Erik Søndeland og Kjartan Alexander Lunde.

Av Jan Erik Søndeland (V) og Kjartan Alexander Lunde (V)

Klimaendringer er den største trusselen vi står overfor. Hvis vi ikke lykkes i å kutte utslippene vil konsekvensene bli dramatiske. Derfor har vi ganske enkelt ikke noe valg: Vi må lykkes i å skape lavutslippssamfunnet, og vi må gjøre det nå. Den gode nyheten er at vi vet hva som skal til.

Paris-avtalen peker ut en retning og et mål for alle verdens nasjoner i felleskap. Norge har gått i bresjen for å få denne avtalen på plass, og statsledere over hele verden har forpliktet seg til å kutte utslipp i et mye raskere tempo enn vi gjør i dag. Nå handler det om å gjennomføre de tiltakene vi vet har effekt.

De viktigste landene i verden – USA, Kina, EU – har allerede planer på plass for å gjennomføre det grønne skiftet. De kommer til å lykkes. Hvis ikke Norge blir med på den utviklingen – hvis vi ikke velger å ta en lederposisjon – vil mye av det nye næringslivet og arbeidsplassene som følger med havne andre steder enn hos oss. Det har vi ikke råd til om vi skal opprettholde velferdssamfunnet vårt.  

Det kraftigste virkemiddelet vi har for å redusere klimagassutslippene er markedskreftene. Dersom vi gir insentiver til å drive dagens virksomheter mer klimavennlig, vil markedet gjøre jobben med å kutte utslippene samtidig som eksisterende arbeidsplasser trygges, og nye arbeidsplasser skapes. Derfor må vi legge til rette for at de mest miljøvennlige produktene også er de som får lavest produksjonskostnader. Da vinner de konkurransen i markedet.

Neste år senkes selskapsskatten. Det vil slå positivt ut for alle bedrifter. Det er et forslag Venstre stiller helhjertet bak. Samtidig må vi bruke skattesystemet aktivt for å få til den omstillingen næringslivet skal gjennom. Det må bli lettere å tjene penger på grønne løsninger, dyrere å forurense, og billigere å skape nye arbeidsplasser. Det er viktig både for å kutte utslipp, og for å styrke norske bedrifters internasjonale konkurransekraft.

Biodiesel er et godt eksempel på et produkt som bidrar til å kutte utslipp i transportsektoren, og samtidig skaper store vekstmuligheter for den viktige skognæringen. Oppgaven er å gjøre det lønnsomt å velge dette drivstoffet fremfor det fossile, og det første skrittet var å fjerne avgiften på biodiesel, noe Arbeiderpartiet, SV og Senterpartiet innførte når de satt i regjering. Jo flere som går over til å fylle biodiesel på tanken fordi det er billigere, jo flere arbeidsplasser vil også bli skapt i skognæringen.

Det samme regnestykket vil gjelde innenfor en rekke bransjer. Internasjonalt går utviklingen tydelig i retning av et grønnere næringsliv med lavere utslipp. Derfor blir det et konkurransefortrinn for norske bedrifter om våre produkter og tjenester er mer miljøvennlige enn andre. Den norske skatte- og avgiftspolitikken må bygge oppunder den utviklingen vi ser, slik at det blir lønnsomt for både folk og bedrifter å redusere klimautslipp.

Venstre har et bærende prinsipp om at det vi vil ha mer av skal bli billigere, mens det vi vil ha mindre av skal bli dyrere. Det vi gjør for å redusere utslipp skal ikke føre til økte kostnader for vanlige folk eller for bedriftene våre. Derfor foreslo vi i vårt alternative statsbudsjett blant annet å innføre 5000 kroner i miljøfradrag på skatten til vanlige lønnsmottakere. Dette er betydelig høyere beløp enn utgiftene selv de mest aktive bilbrukere vil få med økt bensinavgift. I motsetning til hva Frp og enkelte medier fremstiller det som, vil altså Venstres avgiftspolitikk gjøre hverdagen billigere for folk flest. Mange av våre andre forslag, som lavere moms på frukt og grønt i matbutikken, vil også gi familier bedre økonomi.

Med Venstres politikk blir det billigere å velge grønt og dyrere å forurense. Det er Venstres viktigste bidrag til å kutte utslipp, uten å gjøre hverdagen vanskeligere for folk.

Den hyggelige bonusen er at den også styrker rammevilkårene for dagens arbeidsplasser, samtidig som det blir billigere å skape nye.