Luftkvaliteten er tidvis svært dårlig i Kannik.

Kronikk: Stavanger må fortsatt være en attraktiv by

Stavanger Ap er kritiske til planer om å bygge 28 boliger i Kannik. midt i et område med tidvis svært dårlig luftkvalitet, skriver Aps Kari Nessa Nordtun i dagens kronikk.

Av: Kari Nessa Nordtun, Stavangeer Ap

Det er en enorm politisk interesse i å bygge flere boliger i Stavanger. Men det som virkelig avgjør om folk vil flytte til Stavanger og fortsette å bo her er om det er en god by å bo i. 

For tre uker siden hadde kommunalstyret for byutvikling i Stavanger kommune en reguleringsplan oppe til behandling. Planen legger til rette for å bygge en boligblokk med 28 boliger i kvartalet avgrenset av Kannikgata, Oscarsgata, Møllegata og Madlaveien. Der hvor Skagen trafikkskole ligger i dag. Mot Kannikgaten skal det legges inn et næringslokale.
Prosjektet bryter med gjeldende regulerings tillatte høyder og utnyttelse. Det er lagt opp til en utnyttelsesgrad på hele 300 % BRA. Kommuneplanen som bystyret vedtok i juni 2015 sier at utnyttelsen i dette prosjektet som tilsier høy arealutnyttelse på grunn av nærhet til sentrum og kollektivtrase skal være på fra 90-180 % BRA. Vi ser altså at det er legges opp til nærmest en dobling av arealutnyttelsen i dette prosjektet. Dette er svært alvorlig. Til sammenligning er den planlagte utnyttelsen i Paradis på 160 % BRA. Et prosjekt som skapte svært stor debatt.

Planområdet har mye luftforurensning. Det ligger i det som er klassifisert som rød luftforurensningssone, og kanskje det området i Stavanger hvor det er størst problem. Statlige retningslinjer anbefaler at boliger ikke legges i rød sone og bare unntaksvis i gul sone.

Samme dagen som kommunalstyret for byutvikling hadde denne saken til behandling skrev Stavanger Aftenblad følgende på sin nyhetsnettside: «Torsdag formiddag lyser det rødt ved målestasjonene i Kannik og på Våland. Dette indikerer at det luftforurensningen nå utgjør en betydelig helserisiko.» Dette er langt i fra første gang. 
Prosjektet sliter med å tilfredsstiller kravene til felles uteareal, og velger derfor å imøtekomme dette kravet med å lage innendørs lekeareal i de to nederste etasjene i bygget. Kravene som er vedtatt i kommuneplanen er altså igjen – brutt.

Planområdet har også store utfordringer med trafikkstøy. Støyrapport viser at fasadene mot Madlaveien, Møllegata og Kannikgata blir liggende i rød sone. Forskning viser at støy fører til betydelige helse- og trivselsproblemer.
Forslaget strider også med tidligere vedtak i kommunalstyret for byutvikling i form av at det var bestemt at første etasje skulle være allment tilgjengelig. Planforslaget åpner riktignok opp for at det kan etableres næringsareal i første etasjen, men også at lekerommet som er en nødvendig fellesfunksjon for bygget skal være her.

I dette området av Stavanger med trafikkstøy, luftforurensning, og en utnyttelse som strider mot det bystyret vedtok for cirka 9 måneder siden legger man altså opp til at mennesker skal bo og leve sine liv – minst 28 mennesker. Så i lys av de opplysningene er vist til ovenfor og som fremgår av saksfremlegget fra rådmannen så valgte Frp, Folkeaksjonen mot bompenger og deler av Høyre sin gruppe å stemme for prosjektet i kommunalstyret for byutvikling.

Arbeiderpartiet, Venstre, De Grønne og et medlem fra Høyre stemte mot planen. For Arbeiderpartiet er det viktig at ønsket om å tilrettelegge for boliger nær sentrum og langs innfartsårene ikke går på bekostning av menneskers rett til å leve og bo uten å bli eksponert for helseskadelig risiko. 
Et argumentet for prosjektet kan være at man med ombyggingen til Ryfast vil kunne oppleve en lavere trafikkmengde enn dagens prognoser for trafikkutvikling i dette området skulle tilsi. Mot dette kan man si at dette bygger på svært usikre prognoser. Jeg er ikke villig til å ta den risikoen for det tilfellet vi skulle oppleve dagens trafikksituasjon i dette krysset, eller en liten bedring. Det forandrer heller ikke det faktum at prosjektet på flere områder som utnyttelsesgraden og felles oppholdsareal - strider mot det bystyret selv har vedtatt for kort tid siden.

Å bygge 28 boliger i dette kvartalet er ikke forenelig med det Arbeiderpartiet anser som vår viktigste kamp innen byutvikling: Å skape gode boforhold i byen vår. 
Vi som er folkevalgte i Stavanger vedtar ikke en kommuneplan for at den skal brytes, og stortingspolitikerne lager ikke statlige retningslinjer for luftkvalitet og luftforurensing for at de skal legges i en skuff.
Med 6 mot 5 stemmer ble planforslaget heldigvis nedstemt i kommunalstyret for byutvikling. Men planforslaget skal behandles av bystyret i kveld. Vi håper selvsagt at dette området får en bedre bruk enn det det legges opp til i planforslaget vi har til behandling.

I kveldens møte er det derfor bygget opp til en svært interessant debatt som etter min oppfatning også er retningsgivende for fremtidens byutvikling i Stavanger.