Alt starter i skolen, skriver Venstres Jan Erik Søndeland. Foto: Berit Roald, NTB Scanpix

Kronikk: Spennende IKT-satsing i Stavangerskolen

Digitale verktøy og undervisningsteknologi blir viktig i Stavangers smartbysatsing, mener leder av kommunalstyret for oppvekts, Sissel Knutsen Hegdal (H).

Av Sissel Knutsen Hegdal, leder av kommunalstyret for oppvekst (H)

Kommunalstyret for oppvekst har det siste året jobbet aktivt for å intensivere IKT-satsingen i Stavangerskolen. I desember 2016 vedtok vi en offensiv IKT-strategi for perioden 2017-2020. Dette skjer parallelt med at Stavanger kommune har vedtatt tydelige ambisjoner om en smartbysatsing. I en slik satsing vil undervisningsteknologi spille en vesentlig rolle.

Digitale verktøy er en selvfølgelig del av det samfunnet vi lever i og den fremtiden elevene skal bli en del av. Skolen skal forberede elever til å bli aktive samfunnsborgere og arbeidstakere. Det innebærer at digital dannelse, sosiale medier, mobiltelefoner og datamaskiner er på dagsorden i elevenes skolehverdag. Teknologien utvikler seg fort og vi blir stadig eksponert for ny teknologi og nye kommunikasjonskanaler. Elever i dagens skole er digitalt innfødte. For dem er informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT) og digitale verktøy en realitet og en del av samfunnet som de må forholde seg til.

Digitale ferdigheter er omtalt som en av fem grunnleggende ferdigheter i læreplanens generelle del. I likhet med eksempelvis lesing og skriving vil elever og unge trenge opplæring i hvordan de best mulig utnytter de ressursene og verktøyene vi har tilgang til. I framtiden vil det stilles større krav til kompetanse i utdanning, arbeidsliv og samfunnsliv, og etter all sannsynlighet vil flere av dagens elever ha jobber som i dag ikke finnes. Her ligger det mange muligheter som vi ønsker å gripe.

IKT-strategien som kommunalstyret for oppvekst vedtok i desember 2016 har tre hovedprinsipper:
Variasjon: Bruk av digitale verktøy gir lærere mulighet for stor grad av variasjon og tilpassing av undervisningen
Tilpasset opplæring: Bruk av informasjons- og kommunikasjonsteknologi som en integrert del av læringen, vil gjøre det lettere for den enkelte lærer å gi nødvendig støtte og faglige utfordringer til enkeltelever. Hensiktsmessig bruk av digitale verktøy vil kunne gjøre det lettere å inkludere elever med særskilte behov i ordinær klasse.
Vurdering for læring: Bruk av digitale verktøy gir lærere mulighet for stor grad av variasjon og tilpassing av undervisningen.

Flertallspartiene har fulgt opp IKT-strategien i budsjettvedtakene i bystyret, og hver elev i ungdomsskolene i Stavanger vil om kort tid få en egen digital enhet til disposisjon. Vi vil så følge opp med barneskolene, slik at satsingen er fullt og helt implementert innen 2020. For å få full effekt av satsingen må også lærerne tilbys samme type verktøy. Hele 14,5 millioner er øremerket denne satsingen i 2016 og 2017. Den virkelige jobben begynner imidlertid nå når nettbrettene blir tilgjengelige for skolene og vi skal få til en bruk som ivaretar alle de spennende mulighetene denne teknologien har.

Det blir svært viktig å følge utviklingen i ungdomsskolene våre og sørge for at skolene kan lære av hverandre hvordan vi utnytter de nye verktøyene på en best mulig måte til fordel for elevene. Vi har fra dag en understreket viktigheten av å heve kompetansen innen dette viktige området.  Ansatte må få muligheter til å utvikle sine kunnskaper om ulik bruk, og ferdigheter til selv å utnytte potensialet som ligger i disse verktøyene.

Det er utarbeidet et IKT-reglement for Stavangerskolen som interesserte foreldre og andre vil finne på Stavanger kommunes hjemmeside. Det er viktig å synliggjøre for elever og foresatte at bruk av IKT medfører et stort ansvar. Temaer som nettvett, digital dømmekraft, opphavsrett, personvern og kildekritikk inngår i læreplanen, og skal dermed inngå i hver enkelt skoles undervisning.

Jeg håper at den økte satsingen på IKT i Stavangerskolen vil gi oss nye muligheter til å tilby hver enkelt elev den opplæring som er mest mulig optimal. Nettbrettene vil aldri kunne erstatte en dyktig lærer, men det vil gi læreren og andre ansatte i skolen fleksibilitet og nye muligheter. Vi vet f.eks fra undersøkelser at mange elever begynner å kjede seg når de kommer til ungdomsskoletrinnet. Vi vet også at guttene ikke får hentet ut det potensiale de har slik skolen er organisert i dag. Da må vi som skoleeier strekkes oss og se hvordan vi kan tilpasse undervisningen slik at vi nettopp når fram til alle elevene – både gutter og jenter – på en god måte. Jeg gleder meg til å følge utviklingen og jeg er overbevist om at dette vil representere et solid løft for Stavangerskolen.