Fra idrettslag og andre organisasjoner meldes at det er blitt vanskeligere å få frivillige til å ta på seg de mange oppgavene som må løses. Her er Thor Wiik og Roald Bjerke i full sving. Foto: Dagsavisen

Kronikk: Kulturutfordringene står i kø

I de nærmeste årene står Stavanger overfor en rekke store utfordringer i kultur- og idrettssektoren. Vi må styrke frivillighetsarbeidet slik at ikke selve grunnplanet forvitrer, vi må sikre at det finnes et bredt spekter av ulike kulturarenaer og vi må gi kunst- og kulturarbeidere gode forhold, skriver Aps Terje Rønnevik.

Av: Terje Rønnevik, bystyrerepresentant Stavanger Ap

Begrepet «frivillighet» spenner over hele spekteret fra lag og organisasjoner av ulikt slag til enkeltmennesker som hver for seg gjør en innsats for fellesskapet. Arbeiderpartiet ser at frivilligheten er under press i et stadig travlere samfunn. Fra idrettslag og andre organisasjoner meldes at det er blitt vanskeligere å få frivillige til å ta på seg de mange oppgavene som må løses.


Arbeiderpartiet satser på å utløse de frivillige kreftene som tross alt finnes, de som ikke har hatt spesiell tilknytning til noen organisasjoner, men som leter etter meningsfulle oppgaver. Vi vil etablere frivillighetssentraler i alle bydeler. Frivillighetssentralene kan både motta meldinger om behov for hjelp, og lede villige personer inn på de rette arenaene. I tillegg ønsker vi å øke driftstilskuddene til organisasjonene.

Dessverre, heller ikke i år fikk vi gjennomslag for vårt syn da bystyret behandlet budsjettet for kommende år. Vi satte av 5 millioner kroner til å løfte frivilligheten gjennom ulike tiltak.


Skal kulturlivet utfolde seg, må de ha sted å være. Stortingsrepresentant for Ap i Rogaland, Hege Haukeland Liadal, skriver utmerket om dette i RA 30. desember. I Stavanger har bystyret vedtatt en egen «kulturarenaplan» som tar for seg noen av oppgavene lokalt. Atelierhus for bildende kunstnere, øvingsfellesskap for rytmisk musikk, prøvelokale for dansekunst, ny mellomstor scene og nye lokaler for Grafisk museum er prioritert i planen.
Atelierhus og øvingsfellesskap er/blir delvis realisert ved Nye Tou. Bystyreflertallet har kastet dansekunsten ut i en lengevarende «runddans» bokstavelig talt, etter at de gikk imot rådmannens – og Aps -syn om at dansekunstnerne hørte hjemme i Bjergsted. Ny mellomstor scene er satt på vent og behovet vurderes på ny, mens planene om Grafisk museum foreløpig er på sporet.


Kulturarenaplanen inneholder også en gjennomgang av byens utendørs kulturarenaer. Lassa idrettspark, Vaulen friområde, Kjeringholmen og Valbergparken er prioriterte arenaer med tanke på utbedringstiltak. Samlet sett er det et stort gap mellom behov og dagens virkelighet for svært mange kulturinstitusjoner og aktører.


I tillegg til det som er nevnt over, har Ap i lengre tid engasjert seg i arbeidsforholdene for korpsbevegelsen i Stavanger. Mangelen på egnede øvingslokaler er stor. Skal våre korps hevde seg nasjonalt og internasjonalt, må de gis bedre betingelser, både med hensyn til offentlig støtte, og ikke minst i form av lokaler som er egnet for det de driver med, på lik linje med for eksempel idrettsarenaene.


Videre: Noe må gjøres for å gi Rogaland Teater et bygg som er tilpasset dagens krav både for publikum og ansatte. Ap har ikke tatt standpunkt til hvordan dette skal løses, men det er åpenbart at teateret ikke kan utvikle seg videre uten tiltak.
Museum Stavanger har mange anlegg i tillegg til Grafisk museum hvor det er stort behov for både rehabilitering og nybygg.


Selv om Stavanger har en bedre situasjon enn de andre kommunene i ASSS-nettverket når det gjelder idrettsanlegg, står ønskene også her i kø. Flere spilleflater ute og inne, flere svømmeanlegg og bedre vedlikehold av eksisterende anlegg
De mange kulturarrangørene og festivalene er viktige brikker i det totale kulturtilbudet i Stavanger. Strammere kommuneøkonomi må ikke føre til at vi kveler initiativene. Brorparten av arrangørene og festivalene henter mesteparten av inntektene fra andre kilder enn kommunen. Men det offentlige tilskuddet er ofte bærebjelken for å utløse totalpakkene. Derfor er det så viktig at det kan opprettholdes på et godt nivå.


Ap ser behovene. Vårt grunnleggende syn er at kultur og idrett ikke er luksus, det er forebyggende sett i større perspektiv, og det har sin egenverdi! Hverdagen blir gråere, ikke minst i vanskelige tider, hvis tilbudet svekkes.


I grunnsyn og i praktisk politikk står Arbeiderpartiet milevis fra dem som vil gjøre bredden og tilgjengeligheten til kultur avhengig av folks privatøkonomi. Når de partiene som nå styrer Stavanger skulle lage et felles budsjettforslag, kom det i hvert fall en positiv ting utav det: De torpederte FRPs stadige forslag om store kutt på kultursektoren. Kan det gi grunnlaget for et bredere samarbeid om å løse oppgavene, er vi i Ap åpne for det. Med de beskjedne midlene som brukes til kultur i Stavanger, er det behov for at vi drar i samme retning og på en måte som vi i Ap alltid liker å si: I fellesskap for fellesskapet!