– Vi vil utvikle vår felles velferd i fellesskap, framfor å prioritere skattekutt til de som har mest fra før, skriver Arbeiderparti-politiker Sahfana M. Ali i denne kronikken. Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad/NTB scanpix

Kommunen risikerer å måtte ta regningen selv på etterslep av sykehjem

KRONIKK: Jeg har selv besøkt de fleste av sykehjemmene i kommunen. De er i dårlig stand og det er nødvendig med renovering og oppgradering, for å drive en bærekraftig eldreomsorg i årene som kommer.

Av: Sahfana M. Ali, fraksjonsleder i Stavanger Ap, kommunalstyret for levekår

For første gang er det foretatt en uavhengig kartlegging av den bygningsmessige tilstanden til alle landets eldre sykehjem og døgnbemannede omsorgsboliger. Kartleggingen, som er foretatt av Rambøll på oppdrag fra KS og finansiert av Helse- og omsorgsdepartementet, avdekker en rekke urovekkende forhold om forfall.

Rapporten viser at anslagsvis 3500 omsorgsboliger og 4500 sykehjemsplasser må saneres og erstattes av nybygg i løpet av de neste ti årene. Resten må gjennom store oppgraderinger eller saneres. Manglende vedlikehold av sykehjem og omsorgsboliger har et etterslep på 37 milliarder kroner, viser kartleggingen.

Stavanger kommune har totalt 17 sykehjem. Mange av sykehjemmene i Stavanger kommune ble bygd på 80-tallet, og tilpasset datidens helse- og omsorgssektor. Jeg har selv besøkt de fleste av sykehjemmene i kommunen. De er i dårlig stand og det er nødvendig med renovering og oppgradering, for å drive en bærekraftig eldreomsorg i årene som kommer.

Standarden på kommunens sykehjem er heller middelmådig til dårlig. Mange sliter med dårlig inneklima på grunn av utdaterte ventilasjonsanlegg. Dårlig belysning i ganger og korridorer. Utdaterte heiser som ikke kan benyttes av sengeliggende brukere. Pasientsignalanlegg er så gamle at det ikke er mulig å koble til moderne utstyr som for eksempel fallalarmer som skal varsle om en bruker faller ut av sengen midt på natten. Baderommene er så små at det ikke er plass til rullestolbrukere.

I dag utføres helse- og omsorgsarbeidet på en helt annen måte og det er nye krav til utforming av sykehjemsrom. Det er krav om bad på hvert rom og det må tilpasses slik at sykehjemmene fortløpende kan ta i bruk nye velferdsteknologiske løsninger. Det er derfor arbeidskrevende for ansatte å jobbe i et sykehjem med dårlig bygningsmessig standard. På moderne sykehjem utstyrt med ny velferdsteknologi vil hverdagen bli enklere for de ansatte, og ikke minst for brukerne.

Dagens blåblå regjering har foreslått endring i investeringstilskudd for sykehjem. Fra 2021 skal staten kun gi tilskudd til rehabilitering og nybygg som bidrar til økt kapasitet. For kommunene vil dette bety at de som har behov for – og står foran nødvendig rehabilitering av sykehjem uten mulighet for å øke kapasiteten ikke lenger vil få statlig tilskudd. Regjeringen har varslet at endringen gradvis vil innfases fra og med neste år.

Arbeiderpartiet er bekymret for endringen regjeringen foreslår. Bokvali­teten og tilbudet til beboerne vil som følge av endringen forringes, og for ansatte vil det medføre at arbeidsplassen verken oppgraderes eller fornyes. Arbeiderpartiet vil derfor videreføre dagens investeringstilskudd til bygging og renovering av sykehjem og omsorgsboliger. Vi mener at det er for tidlig å kutte støtten til rehabilitering i kommunene, med tanke på alt som må utbedres. Som følge av endringsforslaget er det stor grunn til bekymring for kommunene rundt i Norge.

Forslaget har fått blant annet byrådet i Oslo til å protestere kraftig. De har regnet seg fram til at endringen kan føre til at kommunen mister cirka 3,5 milliarder kroner i løpet av de neste ti årene. Imidlertid vet vi ingenting om hvor mye det vil utgjør for Stavanger kommune. Stavanger kommune skal bruke 40 millioner i statlige tiltaksmidler til renovering av bad og rom (gulvbelegg og maling) ved fire sykehjem i 2017. Det er fremdeles mange sykehjem og flere uferdige rehabiliteringsoppgaver som gjenstår i kommunen.  

Riktignok er det kommunen sitt ansvar å vedlikeholde sykehjemmene. Når det er sagt, så vet vi at vestlandsregionen spesielt sliter med høy arbeidsledighet og kommuneøkonomien er hardt rammet. Regjeringens tiltakspakke mot arbeidsledighet for Sørvestlandet har vært en tilnærmet bløff og som har gitt svært få resultat for vår region i form av aktivitet og sysselsetting.

Veien mot framtidens eldreomsorg handler derfor om prioriteringer. Arbeiderpartiet prioriterer eldreomsorg i motsetning til dagens blåblå regjering. Vi vil utvikle vår felles velferd i fellesskap, framfor å prioritere skattekutt til de som har mest fra før. Arbeiderpartiet vil legge grunnlaget for framtidens eldrepolitikk, gjennom vår nasjonale politikk og ute i kommunene. En forutsetning for å lykkes med denne oppgaven, er å styrke kommuneøkonomien som setter kommunene i stand til å planlegge og iverksette en politikk for styrking av eldreomsorgen.

Ønsker du en regjering som prioriterer en trygg og verdig alderdom framfor skattekutt til de som har mest fra før av? Vel, da vet du hvem du skal stemme på til høstens valg.