«De tyngste investeringer og tiltak som kan bidra til reduksjon i utslippene i Stavanger være forankret i byvekstavtalen og Bypakke Nord-Jæren», skriver kronikkforfatter Jone Laursen, Arbeiderpartiets fraksjonsleder i kommunalstyret for miljø og utbygging.

Klimabyen Stavanger?

KRONIKK: Forrige klima- og miljøplan var en vits, fordi fine ord ikke ble fulgt opp av handling. Nå har vi sjansen til å vise at Stavanger har handlekraft på klimaområdet.

Av Jone Laursen, fraksjonsleder i kommunalstyret for miljø og utbygging, Stavanger Ap
Stavanger er langt fra å nå de målene som ble satt i byens gjeldende klima- og miljøplan for 2010-2025. Stavanger har også gjennom ordføreravtalen forpliktet seg til å redusere utslippene med 20 prosent innen 2020. Dette er vi langt fra å nå.

Stavanger kommune jobber i disse dager med en ny klima- og miljøplan for 2018-2030. Sammen med sentrumsplanen er dette den viktigste planen som vi politikere må ta endelig standpunkt til i denne perioden.

Planen er allerede behandlet tre ganger i kommunalstyret for miljø og utbygging. I sist møte ble den utsatt igjen fordi vi ønsker å få innspill fra næringslivet før den sendes ut på høring til byens innbyggere.

Ambisjonene blant partiene som behandler saken spriker i alle retninger. Venstre, MDG og Ap ønsker at Stavanger skal være en foregangskommune når det gjelder klimamål. Vi er en liten by i den store sammenhengen, men vi må gjøre det vi kan for å få bedre luftkvalitet i vår egen by og for å ta vår del av den nasjonale klimadugnaden.

Stavanger skal sette ambisiøse mål i planen. Derfor bør det settes tydelige mål som viser hva vi skal strekkes oss etter, men målene som defineres må oppfattes som forpliktende og legges til grunn for kommunens prioriteringer og tiltak på alle områder.

Stavanger er en liten kommune i utstrekning. Klima og betydelige deler av miljøutfordringene kjenner ikke kommunegrenser.

Utslipp fra veitransport utgjør 70 prosent av klimagassutslippene. Stavanger klarer ikke alene å få ned disse utslippene. Derfor må de tyngste investeringer og tiltak som kan bidra til reduksjon i utslippene i Stavanger være forankret i byvekstavtalen og Bypakke Nord-Jæren.

Det må også inngås et samarbeid med næringslivet og transportnæringen for sammen å finne de beste løsningene for å få ned utslippene.

Stavanger skal ha fokus på å gjøre byen til en klima- og miljøvennlig reisedestinasjon. Dessuten skal vi sette mål og innføre tiltak som begrenser de lokale miljø- og klimakonsekvenser ved turistnæringen. Men Stavanger kan ikke styre utslippene fra turistreiser til og fra byen. Dette styres best gjennom nasjonale og internasjonale tiltak.

Stavanger Arbeiderparti gikk i 2015 til valg på at Stavanger skulle avlegge et årlig klima- og miljøregnskap som viser byens innsats, utvikling og muligheter for å møte vedtatte mål og forpliktelser. Derfor er vi glade for at den nye planen legger opp til at det skal etableres et styringssystem for gjennomføring av klima og miljøplanen, og gjennomføre dette på en måte som gjør byen vår til en foregangskommune i klima- og miljøstyring. Da må vi også sørge for en god målstyring og evne å sette av ressurser til å gjennomføre tiltak som sikrer at målene som settes blir nådd.

Når den endelige klima- og miljøplanen foreligger, vil det kreve betydelige ressurser og tilgjengelig kapasitet og kompetanse for å gjennomføre tiltakene. Derfor er det viktig at når budsjettet skal lages, må politikerne legge nok penger på bordet for å sikre at Stavanger faktisk blir en klimaby. I vårt budsjett satte vi av 30 millioner til et klimafond. Men forslaget ble nedstemt. Høyre-alliansen på sin side, med V, Frp, Sp og KrF, satte av 12 millioner til asfalt. 

Høyre har styrt Stavanger i snart 24 år, nå trengs det nye koster også i klimakampen.