Hvorfor skal vi stole på Venstre i Paradis?

DEBATT: Venstre er ikke særlig interessert i hvilke regler som gjelder for behandling av reguleringssaker.

Av: Frede Cappelen, kommunalstyret for byutvikling, Stavanger Ap

I et innlegg i Rogalands Avis 2. april kritiserte jeg Venstre for å fremme et forslag om utformingen av reguleringsplanen for utbyggingen i Paradis i en sak der Kommunalstyret for byutvikling behandlet planprogrammet for konsekvensutredningen for utbyggingsprosjektet. Forslaget til reguleringsplan var ikke fremmet og således ikke til behandling i kommunalstyret, og kunne derfor heller ikke behandles etter kommunalstyrets egen instruks.

Et innlegg i RA den 10. april fra Venstres andrekandidat, Mette Vabø kan det se ut som om Venstre ikke er særlig interessert i hvilke regler som gjelder for behandling av reguleringssaker etter plan og bygningsloven. Det er beklagelig. Innlegget kan også tyde på at de ikke synes det er viktig å følge disse reglene. Dette er alvorlig. Særlig er det alvorlig når Venstre opptrer på en måte som er egnet til å hoppe bukk over regler for saksbehandlingen som er fastsatt i plan og bygningsloven for å sikre at berørte og interesserte i utbyggingen kan komme inn med synspunkter tidlige i planprosessen. For Venstre ser det ut til å være viktigst å skape blest om partiets standpunkter. Partier som ignorere de lover og bestemmelser de er satt til å forvalte for å kunne mele sin egen kake bør ikke honoreres. Tvert om er det slike tendenser som undergraver tiltroen til de politiske partiene og det politiske styringssystemet.

Venstre har presentert sine holdninger til utbyggingen i Paradis med gode oppslag i pressen. Her presentes generelle hensyn som må legges vekt på for å skape kvaliteter for beboerne i området. Ikke mange er uenig i dette. Dessuten har Venstre tatt stilling til konkrete høyder og for utbyggingen i området og plasseringen av høyhus. Venstre har tatt utgangspunkt i arkitektforslag til mulige utbyggingsløsninger som utbygger har presentert for offentligheten. Disse forslagene har skapt en betydelig debatt, og har gitt byens befolkning og ulike interessegrupper muligheten til å si sin mening ulike utbyggingsløsninger.

At Venstre flagger sine holdninger til denne utbyggingen er et greit bidrag i den offentlige debatten om disse forslagene. Mer betenkelig blir det når man allerede nå tar endelig standpunkt til konkrete høyder og plassering av høyhus. Arkitektforslagene er illustrasjoner på mulige utbyggingsløsninger, ikke forslag som er fremmet av utbygger. Utbygger har plukket ut to forslag, som nå bearbeides videre av arkitektene. En jury skal plukke ut en vinner den 13. mai, som antakelig vil ligge til grunn for utbyggers videre arbeid med utbyggings- og reguleringsplanen. Utredninger som inngår i som grunnlag for konsensutredningen vil også innvirke på endelig utforming utbyggingsplanene. Vi kjenner altså ikke innholdet av de planene som utbygger kommer til å fremme. Alle andre partier enn Venstre som får ansvar for å behandle, og i siste instans vedta planene i bystyret reguleringsplanene foretrekker å se planene før de tar endelig stilling til utbyggingen. Dette er fullt ut forståelig, og ganske drøyt når Venstre slår seg på brystet og kritiserer alle de andre partier for dette. 

Mette Vabø fremhever at Venstre er et parti som holder ord, og som er å stole på i byutviklingssaker. Problemet med dette er at Venstre, med sine tidlige utspill og standpunkter før en sak er fremmet eller utredet, kan komme i skade for at standpunktene i byutviklingssaker fattet på et mangelfullt eller feilaktig grunnlag. Når Venstre gjør det til en politisk dyd, ikke å fravike standpunkter som tidligere er flagget offentlig, hva blir da verdien av Venstres ord? Iallfall ikke god byutvikling.

Venstre er fremdeles opptatt av hva Ap sa og gjorde i reguleringen av Paradis Nord i 2015. Denne planen var igjennom flere faser og utviklet seg mye fram til den siste versjon som ble behandlet og tilslutt vedtatt. Utbyggingen ble langt mindre dominerende og mer tiltalende enn det opprinnelige forslaget. Det høyeste punktet i prosjektet tilsvarte 12 etasjer. Gjennomsnittlig høyder lå betydelig lavere. Arbeiderpartiet har således ikke løpt fra noen løfter i denne saken. Planen for området nord for broen er nå forøvrig lagt til side og vil bli erstattet av de nye utbyggingsplanene. Vi synes derfor at oppmerksomheten nå burde konsentreres om hvordan man kan bidra til at vi får en utbygging i Paradis som gir verdier til byen for generasjoner framover og som skaper gode uterom og bomiljø for de som skal arbeide og bo i bydelen. Enda håper vi at Venstre vil bidra konstruktivt til at vi får dette til.