Hva gjør fylkeskommunene for å utvikle bærekraftig cruiseturisme?

DEBATT: Om lag 70 prosent av all cruisetrafikk i Norge skjer i de fire Vestlandsfylkene, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Verden vil besøke de vakre fjordene våre og oppleve det Vestlandet har å by på.

Av: Lillian Sæther, Møre og Romsdal fylkeskommune
Anne Silje Sylvarnes, Sogn og Fjordane fylkeskommune
Marta Rongved Dixon, Hordaland fylkeskommune
Randi Klæbo, Rogaland fylkeskommune

Cruisetrafikken har vokst kraftig de siste årene. I 2000 var om lag 200.000 cruiseturister innom norske havner. I fjor var dette tallet oppe i 789.000, altså nesten en firedobling på under tjue år. Og flere skal det bli. Transportøkonomisk institutt anslår en årlig vekst på 2,5 prosent i perioden 2018-2028, og 1,5 prosent årlig vekst i perioden 2028-2060. Dette vil bety 1,6 millioner cruiseturister og 2600 anløp i norske cruisehavner i 2060. 

Om lag 70 prosent av all cruisetrafikk i Norge skjer i de fire Vestlandsfylkene, Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane og Møre og Romsdal. Verden vil besøke de vakre fjordene våre og oppleve det Vestlandet har å by på. Noen jubler for denne utviklingen og verdiskapingen det gir, mens andre er kritiske og peker på forurensing og fordelingen av godene. Da cruiseskipet Viking Sky fikk trøbbel utenfor Hustadvika, fikk vi også en kraftig påminnelse om hvor viktig sikkerheten er. 

Hva gjør så fylkeskommunene for å legge til rette for en bærekraftig cruiseturisme i framtida? 

Fjordfylkene står sammen og er enige om en felles visjon: Vestlandet skal være det mest bærekraftige reisemålet i Europa, basert på lønnsomme og tilgjengelige naturopplevelser. Bærekraft og lønnsomhet gjelder også cruiseturismen. Sagt med andre ord: utslippene skal ned, og den landbaserte verdiskapingen må øke. Samtidig skal de reisende ha gode opplevelser og lokalbefolkningen skal har det bra. 

VIL HA FÆRRE CRUISEKIP: (+) – Det er hårreisende og bekymringsverdig å høre at økningen er så stor

Fjordane og reisemåla på Vestlandet er unike. Siden 2016 har fylkeskommunene og Vestlandsrådet jobbet med å få på plass en felles cruisestrategi, fulgt opp av en felles handlingsplan med seksten tiltak som nå er under utrulling. Det har vært en krevende prosess, fordi det er stor variasjon i størrelse på reisemålene, og i hvor mange cruisepassasjerer og cruiseanløp de ulike reisemålene kan ta imot. Dette henger også sammen med det landbaserte reiselivet. 

Fylkeskommunene har gått i dialog med både cruisenæringa og reiselivsnæringa og sammen blitt enige om hvilke av de seksten tiltakene vi bør prioritere: 

Hvor mange cruiseanløp, og hvor mye øvrig turisttrafikk kan og bør en destinasjon ta imot, for å opprettholde en bærekraftig utvikling? For å finne ut hvor tålegrensen for det enkelte reisemålet ligger, trengs det verktøy. Ett av tiltakene fylkeskommunene vil prioritere er derfor å utarbeide en verktøykasse som reisemål og cruisedestinasjonene kan bruke når de skal planlegge for framtida. Vi vil invitere sentrale parter i utviklingen av verktøyet, og dermed kan dette tiltaket også få nasjonal effekt.

Stortinget har vedtatt at verdensarvfjordene skal være utslippsfrie innen 2026. Vi mener at nullutslippsvedtaket skal gjelde alle fjorder. Mange lurer på hva dette betyr for cruisenæringa og den delen av næringa som har cruise som et viktig marked. Hvordan vil dette påvirke Vestlandet? Og hvordan vil rederiene tilpasse seg? Vi vil gå i dialog med Sjøfartsdirektoratet slik at vi får belyst de mest aktuelle problemstillingene. 

Det er ulike syn på hvilken type framtidig energibruk vi bør legge til rette for. Mange mener landstrøm er det mest aktuelle alternativet, men både LNG (naturgass) og hydrogen blir trukket frem som morgendagens løsninger.

Vestlandsregionen vil utrede dette spørsmålet før vi går til store investeringer som det kanskje ikke vil være marked for i framtida. Samtidig vil vi løfte spørsmålet opp på nasjonalt nivå, siden dette er noe som angår alle cruisehavner i Norge. 

LES OGSÅ: (+) – Cruise-eksos «trylles» bort

Det er behov for å samle alle som er berørt av cruisetrafikken til å drøfte felles problemstillinger og dele ny kunnskap. Både nullutslippskrav, fremtidige energiløsninger, ny havne- og farvannslov er aktuelle tema. Konferansen blir lagt til Bergen høsten 2019, og programmet er under utarbeiding. 

De siste årene er det kommet til mye ny forskning og kunnskap om cruise og cruiseturisme. Blant annet har Vestlandsforskning, NHH og TØI, på oppdrag av Regionalt forskningsfond Vestlandet, nylig lagt fram forskningsrapporten «Sustainable cruises: Understanding and optimizing people, planet and profit». Vi vil nå kartlegge hva som finnes av forskningsrapporter og andre rapporter knyttet til cruise i Norge. Hensikten er å finne ut hvilke spørsmål som er godt nok belyst, og hvor det er behov for mer kunnskap.

LES OGSÅ: Kommunen: – Lite tyder på dårlig byluft fra cruiseskip

Ett av tiltakene i handlingsplanen går på risiko, og som nevnt har dette temaet fått ny aktualitet nå etter ulykken med Viking Sky. Vestlandsrådet kommer til å be politidistriktene i hvert fylke om en orientering om hvordan risikoen til cruisebesøk er innarbeidet i beredskapsplaner. Fylkeskommunene har ansvaret for å få problemstillingen belyst, og temaet er foreslått inn på den nasjonale cruisekonferansen. 

Handlingsplanen for Vestlandsfylka, som du kan lese på fylkeskommunens nettsider, konsentrerer seg om cruisebesøk til regionen og potensialet for næringsutvikling. Den omfatter ikke tiltak til produksjon av reiselivstjenester eller markedsføring og profilering. Det er også viktig å presisere at fylkeskommunen ikke kan eller skal utføre alle tiltakene selv, men vi kan ta initiativ og stimulere til tiltak gjennom tilskuddsordninger. Vi konsentrerer oss om tiltak som skal optimalisere effekten av cruisebesøkende og som kan påvirke utvikling i en bærekraftig retning.