«Heltid skal være en rettighet, og deltid en mulighet»

DEBATT: At Sandnes kommune vil tilby hele stillinger som en hovedregel ser vi i Fagforbundet som bare positivt, skriver Cathrine Hauff, leder av Fagforbundet Sandnes.

Av Cathrine Hauff, leder av Fagforbundet Sandnes

Mandag 5. august kunne vi lese i Rogalands avis at Høyres Thor Magne Seland (H) klikker i vinkel av Ap og Fagforbundets satsing for å få flere over i heltidsstillinger. Han blir provosert av mangelen på valgfrihet, at ikke folk får velge hva de selv vil.

I Fagforbundet har vi mange eksempler på medlemmer som har jobbet over 10 år i pleie- og omsorg og fortsatt ikke fått tilbud om noe mer enn 20 prosent fast stilling. Er det dette Høyre og Thor Magne kaller valgfrihet?

Det er satt i gang et arbeid om hvordan vi kan få til en heltidskultur i Sandnes kommune. I den forbindelse sendte vi i Fagforbundet Sandnes ut en henvendelse til våre medlemmer innenfor omsorgsyrkene. Vi ville ha tilbakemelding fra de som gikk deltid, og som gjerne ønsker seg større stilling. I løpet av kort tid fikk vi mange svar fra ansatte som var tydelige på at de ønsker seg større stilling. Hen­vend­elsen gikk kun til våre medlemmer, og kun til de som jobber i omsorgsyrkene. Antallet ville vært mye større om vi hadde henvendt oss til alle ansatte i hele kommunen. 

Tilbakemeldingene vi får fra de som går deltid og ønsker større stillinger, er at lederne sier det er vanskelig å få til. De har ikke nok midler til å sette inn den bemanningen de ønsker at de kunne ha. 

Fagforbundet sender stadig inn krav på vegne av våre medlemmer som har rett på høyere stilling. Dette fordi de har gått i vikariater i flere år, eller at de har hatt mye ekstravakter i tillegg til sin deltidsstilling. Flere av våre medlemmer som har fått tilbud om høyere stilling har fått det med svært ugunstige arbeidstider, flere må gå på flere arbeidssteder, eller de får en del av stillingen sin i «vikarpool».

Seland skriver i sitt innlegg at «Det er veldig mange som syns det å jobbe fulltid er for mye, og da er jeg redd for at vi får flere av dem som står helt utfor arbeidslivet, spesielt innen helse- og sosialsektoren, hvor arbeidet er hardt.» 

Dersom arbeidet er for hardt til å jobbe fulltid så er det vel arbeidet man må gjøre noe med! Arbeidslivet skal ikke være så tøft at friske ansatte ikke klarer å jobbe fulltid. 

At enkelte ønsker å jobbe redusert er noe helt annet. Ingen skal tvinge alle til å jobbe fulltid. Heltid skal være en rettighet, og deltid en mulighet.

At heltidskultur også handler om likestilling er klart. Det kan vi se bare ved å sjekke hvor mange i teknisk sektor som går i uønskede deltidsstillinger. Størsteparten av de i teknisk sektor som ønsker seg større stillinger er renholdere, de fleste av dem er kvinner.

Når vi snakker om ufrivillig deltid er det gjerne omsorgsyrkene som blir trukket frem. Men det er et problem i andre sektorer også. I skolesektoren vil deltidsproblematikken for de som ikke er utdannet lærere øke. Dette har sammenheng med den nye minstenormen for lærertetthet som nylig ble innført. 

La meg understreke at Fagforbundet er for den nye minstenormen, og synes det er positivt at den er innført. Men overføringene til kommunesektoren er allerede lav, og skolene har ikke større budsjetter enn de må ha for å dekke dagens bemanning. Det går på bekostning av de ansatte uten lærerutdanning, de som ivaretar elever som ikke nødvendigvis finner sin plass i en A4 skolehverdag. De er med og hjelper til slik at lærerne faktisk får tid til å være lærere. Disse ansatte er det liten plass til i skolebudsjettene, og vi sitter igjen med stillinger på maks 50 prosent i SFO.

En fagarbeider med full ansiennitet og 65 prosent stilling, kan få boliglån på ca. 850.000 kroner dersom man ikke har barn, studielån eller bil. Sist jeg sjekket var det ikke store muligheter til å få seg bolig i Sandnes kommune for den summen. 

Har man derimot 100 prosent stilling kan man låne ca. 2 millioner med de samme vilkårene. I tillegg får deltidsstillinger stor innvirkning på pensjonsutbetaling senere i livet.

At Sandnes kommune vil tilby hele stillinger som en hovedregel ser vi i Fagforbundet som bare positivt. Nå gjelder å følge opp og organisere det i praksis.