I dag koster dagsparkering for fylkesansatte 19 kroner. Fylkesrådmannen foreslår å øke prisen til 30 kroner. Det protesterer de ansatte på. Foto: Pål Karstensen

Fylkeskommunen: – Misvisende om politikerlønn

Rogaland fylkeskommune presiserer hva fylkespolitikerne får i godtgjørelse.

I løpet av den siste tiden har flere medier referert til en sak i Aftenposten fra 10. februar om lønnsutbetalinger til fylkespolitikere. Saken har også vært publisert i Aftenbladet og blitt brukt som grunnlag for en lederartikkel i RA.

I saken vises det til tall fra offentlige statistikker (KOSTRA), og det er skapt et inntrykk av at det enkelte fylkestingsmedlem får utbetalt i underkant av 500.000 kroner i lønn per år.

– Dette er misvisende og feil, og ikke i tråd med vedtatt godtgjørelse for den enkelte representant, skriver Rogaland fylkeskommune på sine nettsider, og går nå ut og presiserer disse tallene.

Feil antall representanter 

Det er ifølge fylkeskommunen, tre forklaringer til at det oppgitte tallet i artikkelen blir langt høyere enn det den faktiske godtgjørelsen (lønnen) til de folkevalgte er.

Den første forklaringen, og som har stor betydning når det sammenlignes med andre fylker, er at antall faste representanter i fylkestinget er feil i statistikken for Rogaland fylkes del.

Utgiftene i KOSTRA-tallene er delt på 38 representanter.

– Dette er feil. Det riktige antall faste fylkestingsrepresentanter i Rogaland er 47. Når det brukes korrekt antall representanter, blir de totale kostnadene delt på antall faste representanter 402.910 kroner, skriver fylkeskommunen.  

Fylkeskommunen opplyser at de har varslet SSB om at antallet representanter i Rogaland er feil i de offentlige statistikkene.

Feil utregning

Den andre forklaringen er at utgiftene, som er hentet fra offentlige statistikker (SSB), er inkludert pensjonspremier og arbeidsgiveravgift fylkeskommunen har som arbeidsgiver.

– Dette er ikke en del av godtgjørelsen til den enkelte folkevalgte når det sammenlignes med lønnsutbetalinger. Beløpet for utgiftene er dermed ikke det samme som den enkelte får utbetalt i godtgjørelse (lønn). Når det korrigeres for dette, blir tallet redusert ytterligere til 329.490 kroner.

Feil antall personer

Den tredje forklaringen er at tallene som er hentet fra statistikken inkluderer utbetalinger til langt flere personer enn de som er fylkestingsrepresentanter. Det gjelder blant annet 19 vararepresentanter som får fast årlig godtgjørelse og som møter fast i fylkestinget. De får samme godtgjørelse som en vanlig fylkestingsrepresentant.

Dette fører til at tallet i statistikken er for høyt når det bare skal deles på 47 faste representanter.

Korrigert for det siste punket, blir tallet cirka 200.000 kroner i gjennomsnittlig honorar per folkevalgt per år.

– Noen får utbetalt mindre og noen får utbetalt mer, opplyser fylkeskommunen.

Godtgjørelser for politiske verv:

Alle godtgjørelser og satser for utbetaling i forbindelse med politiske verv er vedtatt i «Reglement for folkevalgtes arbeidsvilkår». 

Reglementet ble sist vedtatt i fylkestinget i desember 2015, med en justering av satser fra 1. mai 2016.

Dette er de vedtatte satsene for politiske verv i fylkeskommunen:
* Medlemmer i fylkestinget får en fast årlig godtgjørelse på 48.533 kroner (brutto) per år. Godtgjørelsen dekker forberedelser, oppfølging, etterarbeid og deltakelse i møter. Det er seks møter per år, og to av møtene går over to dager.
* Medlemmer i fylkesutvalget får en årlig godtgjørelse på 194.132 kroner (brutto) per år. Godtgjørelsen dekker forberedelser, oppfølging, etterarbeid og deltakelse i møter. Det er 12 møter per år.
* Medlemmer i hovedutvalg (opplæring, samferdsel eller regional- og kultur) får en fast årlig godtgjørelse på 48.533 kroner (brutto) per år.
* Lederne av de tre hovedutvalgene får en fast årlig godtgjørelse på 145.599 kroner (brutto) per år.

Dette kan illustreres med noen eksempler:
* En folkevalgt som er medlem i fylkestinget får utbetalt 48.533 kroner i fast godtgjørelse for dette politiske vervet.
* En folkevalgt som er medlem i fylkestinget og et hovedutvalg (for eksempel samferdsel) får 48.533 kroner + 48.533 kroner = 97 066 kroner i fast årlig godtgjørelse for arbeidet.
* En folkevalgt som er medlem i fylkestinget og fylkesutvalget får 48.533 kroner + 194.132 kroner = 242.665 kroner i fast årlig godtgjørelse for arbeidet.
* En folkevalgt som er medlem i fylkestinget, leder av et hovedutvalg og er medlem av fylkesutvalget får da: 48.533 kroner + 194.132 kroner + 145.599 kroner = 388.264 kroner i fast årlig godtgjørelse for arbeidet.