«Flere yrker må inn i skolen»

KRONIKK: Hvert femte barn i skolen trenger spesiell oppfølging, skriver Inger Louise Grude i Stavanger Ap.

Av: Inger Louise Grude, nestleder i Stavanger Ap og listekandidat

Et varmere og rausere fellesskap må til for at dagens fellesskole skal speile samfunnet. For at barn og unge skal vokse opp trygt og godt og tilegne seg den kunnskapen som skolen gir, er en mangfoldig fellesskole det beste verktøyet vi har for å utjevne forskjeller og bidra til en endring. Vi må styrke rammene til fellesskolen, slik at de har kapasitet til å ta inn den kompetansen som skolen trenger for at skolen skal kunne utføre sitt samfunnsoppdrag. Det er urimelig at skolen kun skal ansette lærere når vi skal utdanne hele integrerte mennesker. Det er med andre ord ikke nok med høy faglig kompetanse i et fag dersom eleven har utfordringer som hindrer dem i å prestere, vi må ha inn flere yrkesgrupper som kan ivareta hele eleven og ikke bare den siden som er knyttet til kunnskap.


Jeg mener at vi får til mest når vi er på lag og spiller hverandre gode. Det er nettopp derfor viktig at barna fra ung alder lærer seg å omgås andre med ulik bakgrunn og ulike forutsetninger. De skal tross alt leve, samhandle og samarbeide når de blir voksne. Med den økte privatiseringen av undervisning, bidras det til et segmentert samfunn med grupperinger for de som har mest og de som har minst.

Det blir svært utfordrende dersom høyrealliansen, med Frp i spissen, får det som de vil og det åpnes flere spesialiserte skoler som kun er tilgjengelig for en og en gruppe i samfunnet. Det stemmer at eksempelvis Høyre ikke har programfestet at de skal stemme for private skoler i uoverskuelig fremtid, men historien viser at høyrealliansen, spesielt i Stavanger, er rause med å flagge stemmeseddelen i slike saker.

De siste fem årene har undersøkelser vist at lærere bruker mer og mer tid på oppgaver som ikke er relatert til faglig og pedagogisk virksomhet som planlegging og tilrettelegging av undervisning. Den største og viktigste jobben til læreren er å formidle kunnskap tilpasset elevene, slik at de kan oppleve mestring og økt kunnskap. Men elever med lærevansker, atferdsvansker eller psykiske utfordringer trenger mer hjelp enn andre for å lykkes.

For å ivareta alle barna i skolen og gi de like muligheter, må skolen styrkes med økt kompetanse og rammer som gjør det mulig. Først og fremst for at elevene som har utfordringer utenom pensum, skal kunne hevde seg på lik linje med elever som klarer seg fint på områdene utenfor kompetansemålene, men også for å frigi tid til lærere til planlegging og vurdering. Vi må ha flere yrkesgrupper inn i skolen som kan bidra med sin kompetanse innenfor sitt fagfelt for å styrke fellesskolen.

Hvert femte barn som går på skolen trenger spesiell oppfølging, enten på grunn av det skolefaglige eller andre sosiale forhold – eller begge deler. Et altfor høyt antall elever sliter med angst, depresjoner og utfordringer med oppførselen. Lærere kan oppleve at elever allerede fra første klasse stadig er i opposisjon og er nesten kronisk ulykkelige, og det går alt for lang tid fra man melder ifra til det skjer noe. Noen krever at barna får en diagnose før de kan bidra, andre fraskriver seg ansvaret og bidrar til at barn og unge blir kasteballer i systemet i stedet for suksesshistorier.

Heldigvis finnes det mange yrkesgrupper som kan bidra med sin kompetanse i skolen for å styrke elevene, slik at de opplever positiv mestring på de områdene som gjør det utfordrende å prestere faglig. Det er her vi må speile samfunnet og spille elever som har spesielle behov gode, og dette klarer vi best om vi har flere som kan bidra. Vi må ha flere yrkesgrupper inn i skolen. Vi må ha inn den som kan hjelpe eleven sosialt dersom han/hun sliter med å få seg venner. Vi må ha inn den som kan verne om barnet dersom det avdekkes omsorgssvikt eller andre alvorlige ting ved hjemmene. Vi må ha inn den som tar de utallige telefonene og skriver de utallige rapportene og loggføringene om enkelte elever, slik at læreren kan jobbe med fag og forberedelser.

Vi i Stavanger Arbeiderparti vil ha et sterkere fellesskap og samarbeide med skolene om å legge til rette for at det kan ansettes flere med sosialfaglig bakgrunn, som barne- og ungdomsarbeidere, miljøarbeidere og sosialarbeidere, som kan ivareta mer av det som ikke er faglig eller pedagogisk relatert.