Annonse
Da vi var Europeisk kulturby i 2008 var tema «Open Port». Stavanger Venstre har tatt tittelen inn i partiprogrammet fordi denne delen av vår byhistorie forplikter. I vår by skal enhver innbygger føle seg hjemme uansett etnisitet eller religion. Her fra åpningsparaden i 2008. Foto: NTB SCANPIX

En trygg by i en ny tid!

DEBATT: Hva framtiden bringer vet vi ikke, men som lokalpolitikere skal vi jobbe for at byen fortsatt skal være en god og trygg by å bo i for alle som ønsker å bo her.

Annonse
Rogalandsavis

Av Line Møller Christiansen, Venstre i kommunalstyret for Levekår, Hege Eriksson Nordbø, Venstre i Våland og Eiganes Bydelsutvalg og Anette Frøyland, Venstre i kommunalstyret for Lønn- og Administrasjon

Vi har nettopp lagt et stortingsvalg bak oss, og byens Venstre-politikere har igjen rettet blikket mot lokalpolitikken og byens mange utfordringer og muligheter. Vi lever i en tid med omfattende teknologiske endringer, folkevandringer og klimaendringer for å nevne noen. I møtet med de store omveltningene lever vi vårt hverdagsliv. Hva framtiden bringer vet vi ikke, men som lokalpolitikere skal vi jobbe for at byen fortsatt skal være en god og trygg by å bo i for alle som ønsker å bo her.

Venstre sin politikk sikter mot å demme opp for de økende forskjellene vi ser komme i kjølvannet av endringene, samtidig som vi ønsker å bevare noen av de viktigste sosialliberale prinsippene i betydningen frihet fra og frihet til, eksempelvis frihet fra overvåking eller frihet fra én felles løsning for alle, og frihet til å velge. Programmet Stavanger Venstre gikk til valg på for to år siden står seg godt i denne endringstiden. I 2014 gikk vi til valg for å gjøre Stavanger til en grønnere by, en mer miljøvennlig by, en by som tar lederskap i regionalt samarbeid, en by som har et levende sentrum og er stolt av sin historie, en sosial by som tar vare på sine borgere, en kompetent by, en by som verdsetter kunnskap og legger til rette for idrett og friluftsliv, en innovativ by som skaper muligheter og utvikling, en by som verdsetter det næringslivet vi har, en by som aktivt utvikler ny næring. Det er likevel ikke disse aspektene vi skal løfte fram i denne kronikken.

Det vi ønsker å framheve spesielt er den mangfoldige, åpne og inkluderende byen. Dette er også en del av Stavanger Venstre sitt program. Vi mener at en mangfoldig og inkluderende by er den beste forsikringen vi har for en god og trygg by og en by som gir innbyggerne de beste mulighetene for utvikling og innovasjon. Mangfold har stor betydning for å motvirke ulikhet og segregering i samfunnet.

Vi merker et press på sosialliberale verdier i en debatt som hardner til. Mange ønsker strengere regler for innvandring, større krav til innvandrere som allerede bor her, krav om økt statlig overvåking av innbyggerne, skepsis til internasjonalt samarbeid og internasjonale menneskerettighetsregimer. Vi blir utfordret av forhold som ligger langt utenfor våre bygrenser og vi påvirkes av beslutninger som blir fattet andre steder enn i vår egen bystyresal. Stavanger Venstre er opptatt av framvekten av en ny underklasse, at stadig flere barn vokser opp i fattigdom, at ungdom dropper ut av skolen, høyere arbeidsledighet og endrede arbeidsforhold.

Vi har en god og sosialliberal politikk på alle disse områdene. Framveksten av parallellsamfunn og utenforskap, som vi har sett i flere europeiske byer, er en utvikling vi må se i sammenheng med internasjonale forhold, men også økende forskjeller og mangel på muligheter hjemme. Hva kan vi i Stavanger gjøre for å bli bedre på integrering og forebygge utenforskapet? Gjennom å støtte opp om lokale initiativ, og utvikle et godt samarbeidsklima mellom frivilligheten, statlige aktører og kommunen er vi på riktig vei. Ved å ha blikket rettet mot tidlig innsats vil vi forsøke å demme opp for det vi nå observerer som trender i andre store europeiske bysamfunn. Det hjelper ikke om to tredeler av oss har det bra og komfortabelt i byen vår, hvis de resterende ikke får delta. Byen vår er aldri bedre enn det «svakeste leddet». Vi har en forpliktelse til å hjelpe dem som faller utenfor. Gjennom tiltak rettet mot barn som lever i økonomisk vanskeligstilte familier som aktivitetskort og egne barneansvarlige på NAV-kontorene kan vi arbeide målrettet for mer utjevning. Samtidig arbeider vi i skolen med å få alle med. Ikke minst satser vi stort på sysselsetting og nye næringer.

Vi gjør det også enklere for innbyggere å skape nye bedrifter innen mange ulike bransjer. Arbeidet for å sikre en trygg by begynner nedenfra. Den begynner med å sikre seg at alle skal kunne utnytte sitt eget potensial, at alle skal ha muligheter til å delta på de arenaer de ønsker. Det grunnleggende sosialliberale verdisynet avviser alle forsøk på å bygge murer. Vi godtar ikke en dreining av samfunnet med økende mistillit, overvåking og straff. Vi tror ikke på enkle løsninger, men på et grundig og kunnskapsbasert arbeid som forebygger utenforskap og økende sosiale forskjeller.

Stavanger har alltid hatt en åpen havn og et åpent sinn til nyinnflyttede. Da vi var Europeisk kulturby i 2008 var tema «Open Port». Stavanger Venstre har tatt tittelen inn i partiprogrammet fordi denne delen av vår byhistorie forplikter. I vår by skal enhver innbygger føle seg hjemme uansett etnisitet eller religion. Alle skal kunne føle seg som ressurser, og ikke som belastninger for samfunnet. Dette mener vi er god medisin mot utenforskap og radikalisering.

Sammen med andre byer i Norden er Stavanger en av medlemskommunene i nettverket Nordic Safe Cities. I regi av Nordisk Ministerråd drøftes det i fellesskap hvordan byene våre best kan gå fram for å være åpne og inkluderende og forebygge utenforskapet. Mangfold og åpenhet er nøkkelen i en tid med radikalisering og voldelig ekstremisme. Gjennom mange ulike undersøkelser har vi kunnskap om hvor og hvem som står i fare for å falle utenfor, også i byen vår. Integrering er noe av det viktigste vi kan gjøre for å skape trygge og gode samfunn de kommende årene.

Endringene påvirker alle byens borgere og det kreves aktive politikere som søker kunnskap, lytter til byens borgere og har et politisk program som søker svar på utfordringene. Stavanger Venstre vil fortsatt være det partiet som fremmer de sosialliberale løsningene for enkeltmennesket på komplekse og vanskelige utfordringer.
 

Annonse