I dag finansieres en lang rekke institusjoner etter et system med faste fordelingsnøkler for offentlige tilskudd. Hvis ansvaret overføres fylkeskommunene, faller denne sikringen bort. Lokalt vil det ramme blant annet Rogaland Teater, Stavanger Symfoniorkester (bildet) og Opera Rogaland, skriver Aps Terje Rønnevik. Foto: SSO

En hån mot landets kulturinstitusjoner

KRONIKK: Et ekspertutvalg har levert Kommunal- og moderniseringsdepartementet et omfattende forslag om blant annet overføring av kulturoppgaver til fylkeskommunene.

Av Terje Rønnevik, fraksjonsleder kultur og idrett, Stavanger Ap

Et ekspertutvalg har levert Kommunal- og moderniseringsdepartementet et omfattende forslag om blant annet overføring av kulturoppgaver til fylkeskommunene. Departementet har nå sendt forslaget på høring, med frist allerede 9. mai. Deretter vil regjeringen vurdere forslagene.

Forslaget innebærer dramatiske endringer i finansieringen av kulturinstitusjoner i hele landet – med unntak av Oslo hvor det fortsatt skal være nasjonalt ansvar. Etter min mening: En hån mot de øvrige kulturinstitusjonene i Norge, og en forskjellsbehandling som strider med prinsippet om likebehandling av landsdeler, regioner og befolkning.

Vi får håpe at regjeringen tar hensyn til protestene som nå strømmer inn fra hele landet. Dessverre er jeg urolig for at så ikke skjer. Allerede i Prop. 84 S (2016/2017) foreslo regjeringen overføring til fylkeskommunal forvaltning av et utvalg kunst- og kulturinstitusjoner som i dag blir forvaltet av Kulturdepartementet og Norsk kulturråd, med virkning fra 2018. Heldigvis ble dette stoppet av flertallet i Stortinget, Ap, KrF, V, SV og Sp, som mente spørsmålet om endringer i ansvarsdelingen må vurderes grundig i ny kulturmelding og behandles i Stortinget i den forbindelse.

I Norge har vi til nå hatt rimelig bred politisk oppslutning om at staten har et særlig ansvar for å ivareta nasjonale mål på ulike områder. Herunder prinsippet om likeverdig fordeling av goder. Det må også gjelde kulturlivet og det tilbudet befolkningen skal gis uavhengig av hvor de bor. I dag finansieres en lang rekke institusjoner etter et system med faste fordelingsnøkler for offentlige tilskudd. For 2018 er det fastsatt at det ordinære offentlige driftstilskuddet til region- og landsdelsinstitusjoner innen musikk og scenekunst og til region- og distriktsoperatiltak skal fordeles mellom de offentlige tilskuddspartene med 70 prosent på staten og 30 prosent på regionen.

Hvis ansvaret overføres fylkeskommunene, faller denne sikringen bort. Lokalt vil det ramme blant annet Rogaland Teater, Stavanger Symfoniorkester og Opera Rogaland. I andre deler av landet rammer det tilsvarende viktige institusjoner.

Ekspertutvalget sier i sin utredning at ressursene innenfor kultur og idrett bør fordeles jevnere landet over, for å sikre et mer likeverdig tilbud til innbyggerne og for å bygge opp miljøer flere steder i landet. Så vet vi at det allerede i dag er store variasjoner mellom fylkene i blant annet tilbud, organisering og eierskap til kulturinstitusjoner og museer. Dette henger ikke i hop!

Som eksempel: I de fleste tilfeller er fylkeskommunen aktiv medeier og bidrar med store deler av finansieringen av operatilbudet, mens Rogaland fylkeskommune er svært passiv i denne saken. Noe som for øvrig er en sterkt medvirkende årsak til at staten fram til nå ikke har trappet opp de statlige bevilgningene til opera i vår region. Dette viser hvordan forpliktelsen til å sikre likeverdig kulturtilbud for befolkningen i ulike deler av landet er i stor fare hvis staten frasier seg ansvaret.

Vi har fått en ny kulturminister. Hun var blant dem som stemte mot H/Frp-regjeringens forslag om overføring av dette ansvaret da saken var oppe i Stortinget tidligere. Trine Skei Grande (V) har gjort mange krumspring i forbindelse med spørsmål om regjeringsdeltakelse eller ikke. Jeg håper det ikke har medført at hun har forandret syn på denne saken, men at hun er sterk og står ved at staten fortsatt må sikre en nasjonalt rettferdig kulturpolitikk i landet vårt.