Lervig sykehjem. Foto: Stavanger kommune

Disse tjenestene skal kommunen åpne gradvis

Beredskapsledelsen i Stavanger kommune har godkjent planen for hvordan helse- og velferdstjenester som har vært helt eller delvis stengt siden midten av mars skal åpnes igjen.

Tjenester som har vært helt eller delvis stengt under covid-19-pandemien gjenåpnes nå gradvis. Det melder Stavanger kommune.

Direktør for helse og velferd, Eli Karin Fosse, påpeker at de er klar til å stenge ned igjen hvis en ny smittesituasjon skulle oppstå. 

Dette er noen av tjenestene som nå åpner igjen etter å ha vært helt eller delvis stengt:

Besøk på sykehjemmene
Alders- og sykehjem har hatt tilnærmet normal drift, men det ble tidlig innført besøksrestriksjoner av hensyn til smittefaren. Sist uke ble det lov for pårørende å treffe sine på alders- og sykehjem utendørs. I løpet av uke 22 skal det bestemmes om pasientene også skal få ta imot besøk på rommet generelt. Frisør og fotpleie på sykehjemmene holder stengt fortsatt av hensyn til smittevern. Mål om begrenset åpning fra 1. juni.

Avlastningsboligene
Noen få plasser er holdt åpne for særlig sårbare brukere/familier. 21. april åpnet de seks kommunale avlastningsboligene for alle, men med redusert drift. Nå er 17 av 22 plasser åpnet igjen.

Dagaktivitetssenter
For personer med psykisk utviklingshemming. Alle 30 brukere som bor hjemme eller hos foreldrene sine kan gå på dagsenter igjen. 62 brukere som bor i bofellesskap får fortsatt tilbud om aktiviteter i bofellesskapet. Ny vurdering om full drift skal gjenopptas blir tatt innen 15. juni.

K46 tilbud for unge med rusproblemer
Lavterskeltilbudet er åpent for fysisk oppmøte og samtaler. Tre av fem døgnplasser er i drift igjen.

Stasjonen, helsestasjon for rusmisbrukere
Rusavhengige får nå komme inn i lokalene for konsultasjon og sårstell. Helsetjenesten for rusavhengige har vært operativ hele tiden, men mye måtte foregå utendørs i den stengte perioden. Stasjonen er fortsatt stengt som oppholdsrom/værested av smittevernhensyn.

Helse- og velferdskontorene
Har vært i drift hele tiden, men uten fysiske møter eller hjemmebesøk. Nå åpnes det gradvis for besøk på kontoret, ansvarsgruppemøter, hjemmebesøk, støttekontakt og hjemme-avlastning.

Aktivitetssentre psykisk helse
Er åpnet delvis igjen for friske brukere som er inndelt i kohorter. Mat må medbringes og smittevernregler overholdes.

Dagsenter for eldre
Behovet til de som normalt bruker dagsentrene kartlegges. En nasjonal veileder for dagsentertilbud som er ventet i løpet av mai vil legge føringer for hvordan tilbudet kan gjenåpnes.

Flyktningtjenesten
Har gjenopptatt arbeidet med å bosette flyktninger fra asylmottak i Norge. All bosetting av overføringsflyktninger/kvoteflyktninger fra utland er stanset av nasjonale myndigheter inntil videre.