Det er store lønnsforskjeller mellom kvinner og menn i Rogaland. Illustrasjonsfoto: NTB scanpix

Derfor har Rogaland størst lønnsforskjeller i landet

Norge har et svært kjønnsdelt arbeidsmarked, fastslår SSB. Det er i Oslo forskjellene mellom kvinner og menn er minst.

Statistisk sentralbyrå (SSB) har målt hvordan det går med likestillingen mellom kjønnene i arbeidslivet. Her er noen av funnene:

Det er størst inntektsforskjeller mellom kvinner og menn i Rogaland.

Vestlandsfylkene har den mest kjønnsdelte offentlige sektoren.

Oslo og Akershus er de fylkene der kvinner og menn er likestilt på flest områder.

Andelen Oslo-kvinner som jobber deltid, er lav.

Menn og kvinner i Finnmark har minst forskjell i inntekt.

By og land

At Oslo og Akershus skårer høyt på mange områder, henger sammen med at en stor andel av dem som bor i eller rundt hovedstaden, har høyere utdanning og at det finnes mange arbeidsplasser, forklarer seniorrådgiver Kristin Egge-Hoveid i SSB.

– Oslo, de store byene og sentrale strøk har et helt annet arbeidsmarked enn mindre sentrale kommuner. I byene er det mange flere som jobber i yrker og næringer hvor det er stor grad av kjønnsbalanse, hvor inntekten er likere, det er flere kvinnelige ledere og færre kvinner som jobber deltid, sier hun.

På mindre steder er det mange som jobber i offentlig sektor.

– På Vestlandet, og i størst grad Rogaland, ser vi dette gjennom en mannsdominert oljeindustri hvor folk tjener mye penger, mens offentlig sektor er mer dominert av kvinner. Sør- og Vestlandet har lenge vært preget av lite likestilling i arbeidsmarkedet, blant annet på grunn av at mange kvinner jobber i offentlig sektor, at mange jobber deltid og har langt lavere inntekt enn menn, sier Egge-Hoveid.

I Rogaland, Møre og Romsdal og Sogn og Fjordane utgjør kvinner nærmere 75 prosent av de sysselsatte i offentlig sektor.

Færrest på deltid

At kvinner i større grad enn menn jobber deltid, er det som bidrar sterkest til å kjønnsdele det norske arbeidsmarkedet, fastslår SSB.

Oslo skiller seg ut med landets laveste andel deltidsarbeidende kvinner. Samtidig er andelen menn som jobber deltid, relativt høy, sammenlignet med menn i andre fylker.

Ved siden av Oslo er det Finnmark som har minst kjønnsforskjell i deltidsarbeid. Dette er fordi det er ganske få finnmarkinger som jobber deltid, og det utjevner forskjellen mellom kvinner og menn.

Offentlig ansatt

Mange norske kvinner jobber i offentlig sektor, men Oslo er det fylket der både offentlig og privat sektor er minst dominert av et av kjønnene. I offentlig sektor i hovedstaden er 64 prosent av de sysselsatte kvinner og 36 prosent menn. I privat sektor er 58 prosent av de sysselsatte menn og 42 prosent kvinner.

Dessuten har Oslo landets høyeste andel kvinnelige ledere, 40 prosent. Akershus kommer tett bak med 38 prosent. Til sammenligning er det 31–32 prosent kvinnelige ledere i Vestfold, Vest-Agder og Aust-Agder.

Forskjellen på kvinners og menns inntekt er imidlertid relativt stor i både Oslo og Akershus. Begge kjønn har høy inntekt i disse to fylkene, men menns inntekt er svært høy, noe som resulterer i et kjønnsgap. Aller størst er inntektsforskjellen mellom kvinner og menn i Rogaland. Samtidig er det i Rogaland lønnsgapet er mest redusert fra 2015 til 2016. Det er med stor sannsynlighet knyttet til omstillingen i oljenæringen, forklarer Egge-Hoveid.

Treg utvikling

Nasjonalt har det vært en utvikling mot mer kjønnslikestilling på de fleste av de tolv områdene SSB undersøker, siden målingene startet i 2008. Men det er ganske små endringer fra år til år, forteller Egge-Hoveid.

– Andelen kvinnelige ledere har imidlertid økt ganske mye. Den er oppe på 35 prosent nå og var rundt 25 prosent for 15 år siden, sier hun.

Egge-Hoveid sier det også har vært en relativt stor økning i andelen fedre som tar ut hele fedrekvoten.

– Utviklingen går derimot ganske tregt når det gjelder deltidsarbeid og lik inntekt mellom kjønnene, sier Egge-Hoveid.

Følg Dagsavisen på Facebook og Twitter!

Innen høyere utdanning blir det stadig større ulikhet mellom kjønnene, fordi en høyere andel kvinner studerer.