Venstres 10 liberale prinsipper

DEBATT: Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet.

Av: Kjartan Alexander Lunde. Leder av Rogaland Venstre og kommune-styremedlem for Stavanger Venstre.

Noe av bakgrunnen for at jeg er medlem av Venstre er partiets gode ideologiske forankring. Den er godt forklart i Venstre sitt prinsipprogram. 

På fylkesårsmøtet til Venstre for to helger siden behandlet vi forslaget til revisjon av prinsipprogrammet, og til våren skal vi ha sluttbehandling på landsmøtet.

Prinsipprogrammet legger føringer for Venstres politikk de neste 20 årene. Det har dermed en lengre tidshorisont enn andre programmer, som stortingsvalgsprogrammet. Det er derfor mindre detaljert og tar for seg mer overordnede, langsiktige problemstillinger. Rogaland Venstres Iselin Nybø er den som har ledet arbeidet med revisjonen av prinsipprogrammet.

Venstre er det sosialliberale partiet i norsk politikk. Vi er en del av en internasjonal idétradisjon som går tilbake til opplysningstidas humanisme og 16- og 1700-tallet med krav om frihet fra tvang og vilkårlig styre. Men formelle friheter alene ga ikke alle virkelig frihet og et verdig liv.

Liberal politikk tar utgangspunkt i det enkelte mennesket. Liberal politikk skal være et utålmodig arbeid for rettferdige løsninger som gir alle mennesker frihet. Alle skal ha mulighet til å bruke sine evner til beste for seg selv og samfunnet.

Noe av det jeg liker godt med Venstre er at grunnlaget for vår politikk enkelt kan oppsummeres i de 10 liberale prinsippene våre:

■ 1. Friheten skal gjelde overalt, for alle. Liberalismens mål er enkeltmenneskets frihet. Venstre vil utvide den enkeltes mulighet til å ha makten i eget liv – uavhengig av kjønn, livssituasjon og bakgrunn. Vi hviler først når friheten gjelder overalt, for alle.

■ 2. Det personlige ansvaret er ufravikelig. Alle har ansvar for egne valg. For Venstre er dette like grunnleggende som retten til frihet. Vi er overbevist om at den som gis anledning til å ta ansvar, griper muligheten – og gjennom det vinner økt verdighet og frihet. De som trenger samfunnets hjelp til å leve et verdig liv, skal få det.

■ 3. Alle har ansvar for hverandre, for miljøet og for kommende generasjoner. Alle har ansvar for hverandre og for å sikre at kommende generasjoner har samme muligheter til frihetsutfoldelse som oss. Vi plikter å hjelpe andre med å sikre forutsetningene for frie liv, blant annet gjennom å bygge sterke felles institusjoner, ved å bekjempe fattigdom og ved å respektere naturens egenverdi og bærekraft.

■ 4. Virkelig frihet forutsetter felleskap og rettferdighet. En fri verden kjennetegnes av rettferdighet, verdighet og muligheter for alle. Frie samfunn har lokale, nasjonale og globale felleskapsinstitusjoner og et godt sikkerhetsnett for alle. Frie samfunn er rettferdige og åpne – hvor enhver person med de nødvendige evner og innsatsvilje, skal kunne nå enhver posisjon i samfunnet.

■ 5. Alle er likeverdige, men ingen er like. Liberalismen er raus. For Venstre er det en verdi i seg selv at mennesker er ulike og tar ulike valg. Respekten for ulikhet inkluderer fordi den innebærer nysgjerrighet i møte med det ukjente, og toleranse for at det gode liv ikke er likt for alle. Toleranse betyr respekt, ikke likegyldighet eller feighet.

■ 6. Politikk skal fremme livskvalitet og menneskelig vekst. Det liberale engasjementet for frihet går lengre enn å sikre alle materiell trygghet og velstand. Overalt i verden kjennetegnes det gode liv av mer enn det materielle – av kultur og åndsliv, frivillig arbeid og læring. Liberal politikk skal sikre dette som reelle muligheter for alle i et samfunn.

■ 7. Politisk makt skal komme nedenfra. Politisk makt og styring skal forankres i demokratiske institusjoner med stemmerett for alle. Demokrati, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, og trosfrihet er grunnleggende liberale rettigheter. De viktigste avgjørelsene som gjelder fellesskapet, skal tas av folkevalgte organer.

■ 8. Makt skal spres og balanseres. Et liberalt samfunnssystem består av fire bærebjelker: Demokratiet, rettsstaten, det sivile samfunn og markedsøkonomien. Venstre er opptatt av å sikre disse institusjonenes åpenhet, uavhengighet og samspill. En slik spredning av makt og åpenhet om maktutøvelse er nødvendig for å hindre autoritær politikk, maktmisbruk og korrupsjon.

■ 9. Den liberale staten er upartisk, sterk og begrenset. Den liberale staten må bygge sterke fellesskapsinstitusjoner for å sikre frihet og muligheter for alle, uten å frata den enkelte ansvar. Staten må være nøytral overfor livssyn. Den liberale statsmakten må respektere begrensningene i egen makt, og dens systemer skal være enkle og tilgjengelige for borgeren. Staten har et spesielt ansvar for å verne om mindretallets rettigheter. For liberale er det forskjell på det vi ikke liker og det vi vil forby.

■ 10. Liberalismen er optimistisk og alltid underveis. Det liberale samfunnet er alltid underveis og åpent for bedre løsninger, skapt gjennom kraften i de bedre argumenter og gjennom mennesker som får brukt evnene sine. Venstres optimisme er grunnlagt på en sterk tillit til menneskenes skaperkraft og på en tro på at det i fellesskap er mulig å legge grunnlag for frie liv, overalt – for alle.

Samfunnet forandrer seg stadig hurtigere. Det gjør det enda viktigere å klargjøre hvilke prinsipper som ligger til grunn for et liberalt standpunkt. Jeg gleder meg til å fortsette å arbeide med vårt prinsipprogram fram til det endelig vedtas på landsmøtet til våren.