Venstre skal konstruktivt løfte Stavanger i riktig retning

DEBATT: Vi skal være politiske vaktbikkjer og følge tett opp.

Av Jan Erik Søndeland, Stavanger Venstre

En ny kommunevalgperiode er i gang, for første gang på lang tid med Venstre i opposisjon. Betyr det at Stavanger nå vil gå helt glipp av god Venstre-politikk de neste fire årene?

Nei, det gjør det heldigvis ikke. For som i de aller fleste andre kommuner i Norge styres Stavanger etter den såkalte formannskapsmodellen. Politikerne fatter vedtak i kommunestyret og underliggende utvalg, mens kommunedirektøren sammen med sine ansatte står for den operative driften av kommunen fra dag til dag.

Den nye røde flertallskonstellasjonen (Rødt, SV, Ap, MDG, FNB, Sp) har 38 av 67 representanter i kommunestyret, 11 av 19 representanter i formannskapet og 6 av 11 representanter i fagutvalgene. Det gir gode muligheter for å gå gjennomslag for god Venstre-politikk i saker hvor én eller flere av de styrende partiene ikke er enige med de resterende.

Av erfaring vet vi at det kommer mange muligheter for dette gjennom en fireårsperiode. Det er et stort spenn i politikken mellom Senterpartiet i ene enden og Rødt i andre enden, og mellom Folkeaksjonen Nei til mer Bompenger (FNB) og Miljøpartiet De Grønne (MDG).

I den nye politiske plattformen til de røde flertallspartiene har vi allerede sett at kompromissene mellom FNB og MDG i sum har endt opp med en politikk som de neste fire årene vil åpne for økt biltrafikk, mer kø og økte lokale utslipp fra veitrafikken. FNB fikk sin solide seier der, og nå må det politiske fellesskapet gjøre det vi kan for å få satt inn andre tiltak som i størst mulig grad kan kompensere for de økningene som vil komme som følge av dette i både i utslipp og svevestøv.

Utslippene fra veitrafikken er den desidert største utslippskilden i Stavanger (36 %), hvor personbilene igjen står for tre fjerdedeler. Til sammenligning utgjør utslippene fra cruise rundt 2 %.  Venstre vil derfor benytte enhver mulighet til å kraftige grønne og klimavennlige tiltak i de sakene vi får til behandling de kommende fire årene. I klima- og miljøsaker hvor FNB velger bil og asfalt foran ren luft og klimagassreduksjoner, vil Venstre stå klare til å skape flertall sammen med de øvrige partiene som ønsker en grønnere politikk.

Derfor var det viktig for Venstre å sikre oss en plass i det politiske utvalget for miljø og utbygging. Her skal vi være politiske vaktbikkjer og tett følge opp at de tiltakene som trengs for å målsetningen om 80 % klimagasskutt innen 2030, faktisk blir gjennomført. Selv går jeg inn i dette utvalget som Venstres faste representant, og jeg gleder meg virkelig til å begynne dette viktige arbeidet.

Venstre skal også jobbe for bedre byluft og bymiljø gjennom vårt virke i utvalg for by- og samfunnsutvikling de kommende fire årene. Kjartan Alexander Lunde (V) har gjort en solid jobb for Venstre i dette utvalget de fire foregående årene og vært den tydeligste stemmen for vern av trehusbebyggelsen i Stavanger. Derfor er det svært gledelig at Venstre og Lunde nå skal fortsette dette arbeidet her også den kommende perioden. Uten Venstre ville trehusene igjen vært truet. Nå skal vi standhaftig fortsette å forsvare trehusbyen og det historiske i sentrum.

Et like viktig område for Venstre er oppvekst-feltet. En av de beste og mest fremtidsrettede investeringene vi kan gjøre for byen vår er å investere i barna våre gjennom å gi dem en så god barnehage og skole som mulig. Derfor prioriterte Venstre å sikre seg en fast plass i utvalg for oppvekst i forhandlingene etter valget. Her skal andrekandidat til kommunevalget og nyvalgt kommunestyrerepresentant, Mette Vabø, representere Venstre.

Venstre vil ha en inkluderende barnehage hvor alle barn trives og hvor hver enkelt gis trygge rammer for utvikling, sosialt samspill, lek og læring. Vi vil også jobbe for en skole hvor hver enkelt elev blir sett og får oppleve mestring og faglig utvikling. Nøkkelen til alt dette er å ha et tilstrekkelig antall dyktige ansatte til stede tid riktig tid.

Venstre gikk til valg på å innføre flere helsesykepleiere i skolen og å få etablert en ny ordning med skolepsykologer.

Selv om vi nå er i opposisjon betyr det ikke at håpet er ute for en slik satsing. Venstre vil konstruktivt jobbe inn mot de røde flertallspartiene, og vi tror det er gode muligheter for å kunne finne sammen og få gjennomslag for gode løsninger på dette feltet.

Venstre vil også være representert i både formannskapet og i det nyopprettede utvalg for lønn og arbeidsliv. Ikke minst vil vi ha sterk representasjon i de nye kommunedelsutvalgene. Et sterkt lokaldemokrati hvor beslutningene tas nærmest mulig de det angår er kjernen av Venstres liberale politikk. Derfor foreslo Venstre i det konstituerende kommunestyremøtet sist uke å gi de nye kommunedelsutvalgene innstillingsrett i både reguleringssaker, i gatenavn og skiltsaker. Det ble beklageligvis nedstemt av AP, SV, Rødt, FNB, MDG og Sp.

Venstre vil ufortrødent fortsette kampen for kommunedelene, og vi vil være representert i 5 av 9 kommunedelsutvalg denne perioden. På Storhaug skal et av våre unge stortalenter, Bjarte Espeland Horpestad, representere Venstre. Bjarte brenner blant annet for barns oppvekstkår, bomiljøer og trehusbyen. På Madla vil den svært erfarne Kolbein Haakon Lunde sitte, i Hillevåg en av våre nykommere, Siv Hilde Berg, og i Eiganes og Våland kommunedelsutvalg vil Venstre ha to erfarne faste representanter i Erik Hammer og Hege Eriksen Nordbøe. Sist men ikke minst vil en av våre friskeste tilskudd, Ann Elin Piel, representere Venstre i Rennesøy kommunedelsutvalg.

I tillegg til de nevnte har Venstre en lang rekke toppmotiverte varamedlemmer til både kommunestyre, utvalg og kommunedelsutvalg. Vi er en solid gjeng sosialliberale politikere som brenner for å skape en inkluderende og grønnere Stavanger by. Derfor er jeg så ydmyk og stolt over å få være deres gruppeleder.

Nå skal vi stå på de neste fire årene, og tilbakebetale tilliten velgerne ga oss ved valget. Det skal vi gjøre gjennom å skape flertall for god Venstre-politikk når sjansene byr seg, og ved å konstruktivt kritisere de røde flertallspartiene når politikken deres går i feil retning.

Stavanger trenger en fremtidsrettet, inkluderende og grønnere politikk. Det skal Venstre bidra til.