Venstre er bymiljøpartiet

DEBATT: Vi ønsker å ta vare på Stavanger sin identitet, skriver Venstres Kjartan A. Lunde.

Av Kjartan Alexander Lunde, Stavanger Venstre

Venstre er bymiljøpartiet. Vi ønsker å ta vare på Stavanger sin identitet samtidig som vi videreutvikler kommunen i både sentrumsområdene og kommunedelssentraene.

Vi vil jobbe for å beholde kommunens særpreg og for å bygge felles kultur i den nye storkommunen. Det skal legges til rette for vekst, fornyelse og fortetting, men det må skje uten å ødelegge det unike og historiske.

Venstre har i alle år vært partiet som har kjempet for å ta vare på trehusbyen. Og Venstre er partiet som har kjempet for at blokker ikke skal skygge for mye, ikke være malplasserte, og utformes slik at de passer med omgivelsene. Venstre er partiet som har trivsel og bomiljø i høysetet når vi tenker byutvikling.

Vi ønsker høy kvalitet på byrommene og arkitekturen i ny bebyggelse. Det betyr at vi skal ha fokus på fornuftig utnyttelse av plass, godt samspill mellom bygninger, gateløp og uteområder, og god kvalitet i materialbruk og arkitektur.

Vi trenger også gode lekeområder for barn og at det skal være tilstrekkelig med grøntarealer over hele kommunen.
Venstre er trehusbyens tydeligste forsvarer og garantisten for at det historiske i sentrum tas vare på. Stavanger sentrum er det viktigste området for byens identitet, med middelalderbyen, Domkirken og den sentrumsnære trehusbebyggelsen. 

Det kulturhistoriske Nytorget må bevares. Venstre ønsker å utvikle Nytorget til et kulturtorg der både ungdomskultur, musikkopplevelser, kunst og urban livsutfoldelse har sin naturlige plass.

Stavanger sentrum må få flere boliger. Venstre ønsker å tilrettelegge for flere familier i sentrum ved at det bygges flere kompakte og fornuftig prisede familieleiligheter. Nye utbygginger må tilpasses for å unngå urimelige ulemper for eksisterende naboer.

LES OGSÅ: Varsler kamp for trehusbyen

Venstre vil arbeide for løsninger som reduserer behovet for bilkjøring. For å nå nullvekstmålet må det satses skikkelig på kollektivtransport, sykkel og gange.

På Ullandhaug planlegges det nytt sykehus i flere byggetrinn samtidig som universitetet utvides. Stavanger lufthavn på Sola har den laveste kollektivandelen av flyplassene i byområder i Norge. Vi i Venstre har i flere år ønsket å bygge en ny, hurtig skinnegående kollektivløsning til Ullandhaug og flyplassen. Det vil vi fortsette å kjempe for de neste årene.

Sykkelstamveien langs E39 mellom Stavanger og Sandnes er allerede under utbygging. Det var Venstre som fikk inn full statlig fullfinansiering av denne på Stortinget i 2017. Vi vil bygge videre på sykkelsatsingen med flere nye sykkelveier, slik at alle bydelene blir koblet sammen i et sammenhengende sykkelveinett.

I løpet av det siste tiåret har Stavanger mistet flere historiske trehus i blant annet Vaisenhusgata, Kirkegata og Klinkenbergkvartalet. I Smedgatekvartalet forsvant Lars Oftedals barndomshjem, Asbjørn Klosters skole og den unike Radiocentralen.

Rivningsiveren har heldigvis dempet seg noe de siste årene, men kampen er ikke over. Jevnlig kommer det mye forslag om unaturlige fortettinger og rivninger av trehus. Og for få år siden gikk Arbeiderpartiet, Høyre og Frp gikk inn for å rive tre verneverdige trehus i Tastagata. De samme partiene har laget flertall for videre utredning av nye blokker i Nedre Strandgate, tett inntil gamle Stavanger, som vil ødelegge mesteparten av restene av de historiske terrassehagene i området. Det finnes flere lignende eksempler. Venstre fortsetter kampen for trehusene i byen vår.

Venstre har heldigvis vunnet kampene som har vært de siste årene i Kongsgata og i Skansenkvartalet. Vi har også fått innført en av hjertesakene våre med å ha en vernemillion for å hjelpe trehuseiere med renovering som i noen tilfeller er fordyrende – nå i år innført som prøveprosjekt i Hillevåg.

LES OGSÅ: Huseier: – Praksisen føles urimelig

Venstre har et ønske om å ta vare på Stavanger sitt særpreg. I lys av økende utfordringer med likhet mellom byer, vil Stavanger sentrum, med en god balanse mellom gammelt og nytt, kunne tilby særegne konsepter i særegne omgivelser godt hjulpet av et større kundegrunnlag fra den økte aktiviteten i nærområdet. Vi er ikke imot fornying, men vi ser at mulighetene ligger til rette for å fornye samtidig som vi bevarer det som er unikt med byen vår. 

Vi fortsetter de neste årene å kjempe for en god byutvikling som har trivsel og bomiljø i høysetet. Vi fortsetter å kjempe for bevaringen av vår unike trehusby. Venstre er bymiljøpartiet.