Trenger en plan for å forebygge selvmord

DEBATT: I 2018 ble det registrert 671 selvmord i Norge, 469 hos menn og 202 hos kvinner. Det er det høyeste tallet vi har sett siden 2001. Stavanger Ap ønsker en forebyggende plan.

Av Ine Haver og Lotte Hansgaard, Stavanger Ap

Arbeiderpartiet ønsker derfor en egen handlingsplan for selvmordsforebygging i Stavanger.

Selvmordstallene er bare toppen av isfjellet, for vi vet at det er store mørketall. I tillegg er det mellom 5000-6000 registrerte selvmordsforsøk hvert år.

I Rogaland utgjør dette i snitt cirka 48 selvmord i året. Dette bety at det er cirka ett selvmord i uken. Tallene vitner om at de tiltakene vi har i dag ikke er effektive nok, tilstrekkelige nok eller når de ønskede risikogruppene. 

Stavanger kommune har et eget kapittel om selvmordsforebyggende arbeid i Plan for psykisk helsearbeid. Planen ble sist behandlet i juni 2019 og skal oppdateres i 2020 etter kommunesammenslåingen. Erfaringer tilsier at selvmordsforebygging krever en egen plan, dette fordi selvmord, selvmordsatferd og selvmordsetterlatte er et eget fagfelt som krever spesifikk kunnskap. 

Dette er en bekymring vi i Stavanger Arbeiderparti tar svært alvorlig, og som jeg tror vi deler med de øvrige partiene i kommunestyret.

Forskning viser at alle mennesker kan komme til et punkt i livet hvor selvmordstanker kan melde seg. Derfor er viktig med tiltak som når flest mulig i alle aldersgrupper fra barn til eldre. 

Samtidig er det viktig å ha fokus på risikogrupper, slik at man kan sette inn de riktige tiltakene til riktig tid. Kjente risikogrupper er: De som allerede er i kontakt med hjelpeapparatet på grunn av psykiske problemer, de som har vært i kontakt med hjelpeapparatet etter villet selvskading og eldre. Menn er overrepresentert i alle gruppene. Denne listen er ikke uttømmende. I et forebyggingsperspektiv er det dessuten viktig med tidlig innsats hos barn og unge for å forhindre utvikling av psykisk uhelse.

Stavanger Arbeiderparti mener at det er behov for en handlingsplan for selvmordsforebygging, som inneholder konkrete forslag til nye tiltak, og hvordan eksisterende tiltak kan utvikles bedre og nå flere. Handlingsplanen bør være et forpliktende samarbeid med aktuelle instanser.

Bergen kommune har allerede en Handlingsplan for selvmordsforebygging, det blir derfor viktig å ta kontakt med Bergen kommune for erfaringsutveksling. 

I påvente av at handlingsplan eventuelt utarbeides, ønsker vi å se på muligheter for å øke tilgjengeligheten for deltakelse på VIVAT-kurs (førstehjelp ved selvmordsfare) og OBS-kurs (Oppmerksom på selvmordstanker) for alle som er i kontakt med mennesker, og da særlig helsepersonell, ledere i idrettslag og fritidsorganisasjoner, skolepersonell og politi.