Tid for å hylle de frivillige

KRONIKK: Det er mange hverdagshelter i samfunnet vårt også når Norge er friskt.

Av: Stine M. Emilsen, Fysioterapeut og basistrener i Olympiatoppen, medlem i utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog.

Hverdagen vår er endret. Det vi opplever i dag har vi aldri opplevd før. Det er vanskelig å definere tanker og følelser, men vi kjenner nok alle på en indre uro og mange spørsmål. Nå gjelder det å gjøre det som kreves og å holde motet oppe. Motet holdes bedre oppe om man velger å se alt det positive som skjer rundt oss. Vi ser fantastisk innsats fra helsearbeidere, lærere, butikkmedarbeidere, idretten, naboer, venner og mange flere, for å holde hjulene i gang. Man er nytenkende og kreativ i sin tilnærming når oppgaver skal løses. Det opprettes facebooksider, apper, podcaster, og annet, med et felles mål om hjelpe, opplyse og å bygge hverandre opp mentalt. Det er mange som fortjener en hyllest. Sist uke klappet vi for heltene i helsevesenet. Som en hyllest. La oss fortsette å hylle. Det gjør godt både å gi og motta.

Det er mange hverdagshelter i samfunnet vårt også når Norge er friskt. Refleksjon i den retning gir positive vibber. Jeg hyller idretten og frivilligheten for den viktige samfunnsaktør den er ved sitt gode integreringsarbeid.

Med over 40 år i idretten og 12 års jobberfaring fra både topp og bredde, er det de mellommenneskelige øyeblikkene som har gjort størst inntrykk.  Det sier meg hva som er viktig om man velger å se et større perspektiv og hvilken fantastisk mulighet idretten har til å bidra positivt både inn mot enkeltmennesket, treningsmiljøet og nærmiljøet. Der dette skjer, ser vi at miljøene er preget av sterk fellesskapsfølelse, trygghet, trivsel. Miljøene er inkluderende, rause og hver enkelt opplever å bli sett på en positiv måte. Man er opptatt av utvikling av både mennesket og idrettsutøveren og resultatfokus tones ned. Mange barn og unge med innvandrerbakgrunn finner seg godt til rette her. 

NIF har som visjon: Idrettsglede for alle. Alle idrettslag, både fleridrettslag, særidrettslag, bedriftsidrettslag og studentidrettslag er organisert under Norges Idrettsforbund, NIF. Over to millioner i Norge medlem av et idrettslag, fordelt på ca. 11 000 idrettslag. Det gjør NIF til Norges største folkebevegelse. Idretten har stor kraft.

Det viktigste er at idrettslaget fungerer som en god bærebjelke i nærmiljøet. Med en tydelig identitet og klubbdrift som gir et godt omdømme og som gjør at foresatte ønsker å ha en tilhørighet til klubben både for sine barn og for seg selv som en viktig frivillig ressurs. Her står et reflekterte verdisett, positivitet og glede, sentralt. Tilhørighetsfølelse gir engasjement, eierforhold og ønske om å bidra. 

Frivilligheten betyr mye for velferden i Norge og bidrar til at gode lokalsamfunn skapes. 

Idrettslag er en viktig og synlig samfunnsaktør i nærmiljøet og tar ofte et ansvar utover det å skape aktivitetstilbud. 

Idretten er en stor og god integreringsarena. Idretten er møtestedet hvor barn og ungdom også blir kjent med ulike verdiplattformer. Gi barna en ball og de har det gøy sammen uansett kultur og etnisk bakgrunn. Idretten har sitt eget språk og barrierer brytes. Med det som utgangspunkt, ser vi at flere idrettslag er sin rolle bevisst som en viktig samfunnsaktør i integreringsarbeidet og organiserer klubben deretter. Myndighetene ser at idretten er en arena for vellykket integreringsarbeid og legger derfor til rette for det ved å ha gode tilskuddsordninger.

Tilskuddsordninger. Idrettslagene kan motta tilskudd både via kommunen og fylke, Idrettsråd og andre fond og stiftelser. I Stavanger kommune er det to tilskuddsordninger; integreringstilskudd og Idrett +, utenom diverse fond og stiftelser som kan søkes på. I tillegg kommer Folkepulsen, som er et samarbeidsprosjekt mellom kommune, Idrettsrådet, næringslivet og Rogaland Idrettskrets, RIK. 

Alle tilskuddsordninger har som et av flere mål, å inkludere minoritetsgrupper inn i idrettslagenes ordinære aktivitetstilbud gjennom å motvirke økonomiske og kulturelle barrierer som kan være til hinder for å delta i organisert aktivitet. Dette gjør det blant annet mulig for alle på laget å kunne være med på idrettslagets fritidsordning, aktivitetstilbud i skoleferier eller sesongens høydepunkt, sommerturneringen. Nødvendig idrettsutstyr kan bli dekket og nye aktivitetstilbud og arrangement med høy sosial faktor skapes. Integreringstilskuddet som tildeles av Stavanger kommune knyttes opp mot idrettslag med barne- og ungdomsavdeling i bydeler som scorer lavt på Levekårsundersøkelsen i Stavanger. I 2020 er Brodd, Sunde IL, SIF Fotball og Tjensvoll mottakere av tilskuddet. Idrettslagenes rapporter om integreringsarbeidet, viser at de løser oppgavene forskjellig. Det er spennende. Sunde IL har blant annet flotte tiltak som Veiviseren, der nyinnflyttede blir kontaktet av idrettslaget. Både Tjensvoll FK med Kulturkafeen og Sunde IL med Sundedagen er aktiviteter som involverer hele familien. På Sundedagen inviteres hele bydelen inn til aktivitetsdag og foreldre til spillere med minoritetsbakgrunn inviteres til å lage mat fra sin egen nasjon som serveres de fremmøtte. En fantastisk måte å også integrere de voksne på.

Idrettsrådet oppsøker også innvandrerfamilier for å informere om idrettslagenes aktivitet og hvordan Idretts Norge er bygd opp. Dette arbeidet vil øke sjansen for at hele familien blir godt integrert i sitt nærmiljø via idrettslaget.

Like kjært som økonomisk støtte, er kompetanse og erfaringsutveksling. Derfor foreslo Høyre på møte for utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog, 20.mars 2019, at alle mottakere av integreringstilskudd skulle bli invitert til samling, med det som tema. Til hjelp og nytte til alle de som gjør en fantastisk innsats i integreringsarbeidet. Høyre ønsker også et større mangfold av aktiviteter som får støtte av integreringstilskuddet, for at flere jenter med minoritetsbakgrunn blir med i idretten. 

Det finnes altså gode ordninger, men god integrering skjer ikke dermed av seg selv. Det er viljen fra de frivillige som gjør den store forskjellen. Derfor, takk til alle dere som vil og som bidrar til Idrettsglede for alle. Takk til idrettslagene som legger til rette for godt integreringsarbeid. Takk til nasjonale og lokale myndigheter for gode tilskuddsordninger. Dere hylles!