Nedskjæringer på Lenden

DEBATT: Konsekvensene av det foreslåtte kuttet vil bety at 9-10 stillinger vil forsvinne fra Lenden på Engøyholmen og i Lundsvågen, skriver Møyfrid O. Vea og Kim Odland.

Skrevet av: Møyfrid O. Vea, klubbleder Utdannings-forbundet, Lenden skole og ressurssenter, og Kim Odland, 
klubbleder, Fagforbundet, Lenden, Lenden skole og ressurssenter.

I Handlings- og økonomiplanen til Stavanger 2021- 24 står det: «Kommunen skal forbedre sitt arbeid for barn som har behov for ekstra oppfølging». I samme plan kuttes det med 6 millioner til Lenden skole og ressurssenter.

Lenden arbeider direkte med elever, veiledning av personal i skolen og samarbeider med foresatte og andre instanser. I tillegg utfører Lenden klassemiljøkartlegginger, og bistår skoler og fylkesmannen i alvorlige mobbesaker. I enkelttilfeller, der elever strever med psykiske utfordringer kan de få tilbud om midlertidig skoleplass på Lenden. Målet er alltid tilbakeføring til elevens hjemmeskole.

Lendens tilbud ved Engøyholmen og Lundsvågen er foreslått sammenslått og redusert. På våre endagstilbud arbeides det etter kompetansemålene gjennom praktisk arbeid knyttet til natur, sjø og fiske. For mange elever er dette den ene dagen hvor de opplever mestring.

Konsekvensene av det foreslåtte kuttet vil bety at 9-10 stillinger vil forsvinne fra Lenden. Det vil ramme veiledningstilbudet for enkeltelever ute på skolene og antall skoleplasser internt på Lenden. Det er også foreslått å flytte de fire stillingene på familieveiledningsteamet vekk fra Lenden. Vi opplever at nærheten mellom familie- og skoleveiledningsteamene er viktige for å få til et helhetlig og godt resultat i elevsaker.

PPT og Lenden har fått økt saksmengde de senere årene. Spesielt har antallet på elever med alvorlig skolefravær økt. Mange av disse elevene sliter med svekket selvbilde og manglende mestringstro. Omkostningene for dem selv og familien er store.

Skolevegringsatferd er et komplekst fenomen, familiene er ofte i krise, det kreves tett involvering og koordinering fra flere instanser i dette arbeidet. Lenden har gjennom tett samarbeid med flere instanser har bidratt til at mange elever med store utfordringer likevel har klart å gjennomføre 10. klasse.

I HØP 2021-24 står det at skolene skal arbeide for å øke kapasiteten og inkludere alle elevene på egen nærskole. Det er da ikke til å forstå at dette skal skje gjennom å redusere og kutte i den støttetjenesten som har inklusjon på alle nivå som grunnpilaren i alt arbeid med elever.

Det er flott at det er foreslått en styrking på småskoletrinnet fra 1.-4. klasse. Imidlertid kommer de fleste henvisningene til Lenden på enkeltelever fra 5. trinn og oppover. Det er ofte på dette trinnet at emosjonelle, sosiale og faglige vansker begynner å vise seg. Når det i tillegg er foreslått at elever fra Stolt- avdelinger skal inn i ordinære klasser, vil dette kreve høy grad av erfaring og spesialisert kompetanse i skolene for å tilrettelegge også for denne elevgruppen.

Stortingsmelding nr. 6, (2019-2020) Tett på- tidlig innsats og inkluderende felleskap i barnehage, skole og SFO vektlegger at barn og elever skal få den hjelpen de har behov for. Hjelpen skal gis av kvalifiserte lærere med rett kompetanse og fra et kommunalt støttesystem med bred, flerfaglig kompetanse. Stortings-meldingen bygger blant annet på rapporter fra Nordahl- utvalget, som vektlegger betydningen av nærhet og tilstedeværelse i veiledningsarbeid i skolen. Lærere lærer av å diskutere egen praksis med en som har observert i timen.

En slik omfattende nedskjæring som nå er foreslått for skolenes støttetjenester, rammer de mest sårbare elevene direkte. Er dette i tråd med Stavanger kommunes ønske om å forbedre sitt arbeid for barn som har behov for ekstra oppfølging?

Avtalen Stavanger kommune hadde med Møllehagen om kjøp av elevplasser ble sagt opp av kommunen for ca. 12 år siden. Tilbudet ble vurdert som både kostnadskrevende og lite hensiktsmessig sett i forhold til det en fikk igjen. Samtidig ble Lenden tilført 5 millioner for å bygge opp et ressurssenter og skoletilbud som skulle ivareta kommunens elever med store psykiske, sosiale og sammensatte behov ute på skolene.

En så stor nedskjæring på Lendens budsjett kan i neste omgang kunne medføre at kommunen vil måtte kjøpe tjenester fra private aktører. En skoleplass på Møllehagen koster ca. 1 million i året. Private aktører på feltet tilbyr også kommunen kjøp av dyre tjenester. Er dette veien Stavanger kommune ønsker å gå? Hvordan bli da effekten av innsparing? Et fagmiljø som er rekruttert og har utviklet flerfaglig spesialkompetanse gjennom flere år, står i fare for å smuldres opp. En innsparing på 6 millioner kan bli atskillig mer kostbart, dersom konsekvensen blir at en må kjøpe eksterne skoleplasser og veiledningstjenester privat. 

Det er over år bygget opp en solid faglig kompetanse ved Lenden skole og ressurssenter. Dette tilbudet står nå i fare for å nedbygges og raseres, slik at det direkte vil ramme ut de mest sårbare elevene.

Det kan budsjetteres med mindre penger til støttetjenestene rundt de sårbare barna, men barna i sårbarhetsfeltet vil ikke forsvinne. Det er viktig at Lenden får fortsette sitt arbeid dersom man ønsker at flest mulig barn skal oppleve mestring og tilhørighet i sin egen klasse på nærskolen.