Måkene få må egne hjem i skjærgården

DEBATT: Gjennom sterkere vern av skjærgården vår, vil vi legge bedre til rette for truet natur i Stavanger og gjøre kommunen vår enda litt rikere.

Av: Håkon Fossmark, kommunestyrerepresentant, MDG Stavanger og Ingvild Sørensen, kommunestyrerepresentant, MDG Stavanger.

Det er ikke sommer i Stavanger før vi har hatt den årlige debatten om måker. For Miljøpartiet De Grønne er det helt åpenbart at måker og annen sjøfugl er en viktig del av Stavangers historie, kultur og identitet. I tillegg vet vi at flere måkearter er truet og rødlistet. Selvfølgelig har vi et ansvar for å ta vare på artene vi har rundt oss. 

Antall arter på rødlisten bare øker og øker, det er ikke bare sjøfugl det gjelder. Den største faren mot natur og biologisk mangfold i dag, er at leveområdene forsvinner. Vi mennesker tar mer og mer plass, vi bygger veier, boliger, kjøpesentre, hytter og brygger.

Den viktigste løsningen på problemet, er å verne mer natur. 

I Stavanger har vi mye natur som kan og bør vernes. Mosvatnet er et eksempel, hvor vern er like rundt hjørnet. Sørmarka og Stokkavatnet er andre kjente områder, men det finnes langt flere som fortjener et sterkt vern. For eksempel i Stavangers skjærgård.

Ved å verne holmer og skjær i Stavanger, vil vi legge bedre til rette for truet natur, som sjøfugl. Slik at for eksempel fiskemåkene kan hekke i fred i skjærgården, i stedet for på tak i sentrum. Sviktende næringsgrunnlag, men også manglende hekkeplasser på grunn av forstyrrende menneskelig aktivitet, er de viktigste årsakene til at bestandene av sjøfugl og måker går kraftig tilbake. 

I gjeldende kommuneplan for Stavanger er heldigvis flere av de viktigste hekkeområdene vernet, og kategorisert som «hensynssone bevaring naturmiljø». Områdene det gjelder er Tjuholmen, Majoren, Plentingen, Skeieholmen, Svarta­skjeret og Ormøyholmen. 

Det er bra, men samtidig vet vi at det er stort press på Stavangers skjærgård, blant annet fra cruisenæringen og Stavanger Havn. Ønsket derfra er å sprenge ut flere av de viktigste holmene i Byfjorden for å gjøre plass til flere og større cruiseskip.

At skjærgården vår sprenges i fillebiter for å gjøre plass til cruiseskip, kommer ikke Miljøpartiet De Grønne til å godta. I stedet vil vi jobbe for et sterkere vern av de seks nevnte holmene og skjærene. I tillegg vil vi også se på områder som Boganeskjera, Gauselholmen og nordre del av Byøyane som aktuelle og nye verneområder når Stavanger skal lage ny arealdel de neste årene.

Stavangers skjærgård er viktig, både for mennesker og natur. Det er derfor Miljøpartiet De Grønne også har tatt initiativ til en skjærgårdsplan for Stavanger, også den med sikte på bevaring av naturområder og tilrettelegging for friluftsliv og naturopplevelse. Et godt samspill mellom folk og natur er mulig. 

Å sørge for et sterkere og varig vern av disse viktige holmene og skjærene vil være et enkelt, men viktig og virkningsfullt grep for å gjøre livet for sjøfugl lettere i Stavanger. Som kystkommune har vi et særskilt ansvar for å bevare disse artene. 

Et slikt vern kan sannsynligvis også føre til at færre måker trekker inn til byens tak for å hekke. Det vil være mer attraktivt for sjøfugl å være ute i Byfjorden. Dette, kombinert med mindre mating av fugl i Stavanger sentrum, kan forhåpentligvis føre til et lavere konfliktnivå mellom mennesker og natur i Stavanger sentrum. 

Men aller viktigst: Gjennom sterkere vern av skjærgården vår, vil vi legge bedre til rette for truet natur i Stavanger og gjøre kommunen vår enda litt rikere.