Rogalands Avis mener

Domstolsreform som virker

Sammenslåing av tingretter er en av reformene regjeringen vil reversere. Forhåpentligvis lytter regjeringen til dommere flest.

Emilie Enger Mehl
Dette er en leder. En leder er en kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Domstolsreformen var én av en rekke strukturelle endringer Solberg-regjeringen gjennomførte – og som Senterpartiet vokste på i opposisjon. Anklagene om at reformer innen justisfeltet, politiet i tillegg til fylkessammenslåinger er sentraliserende påfunn, fikk Sp opp til et nivå så høyt at de i dag sitter i regjering. Spørsmålet om oppløsning av fylker – spesielt mastodonten Viken – får det til å knirke i regjeringssamarbeidet med Ap. Domstolsreformen er ikke fullt så problematisk ennå, men like fullt bør regjeringen være mer lyttende enn reverserende.

Fra 1. mai i fjor ble antall tingretter redusert fra 60 til 23, og tallet jordskifteretter fra 34 til 19. Ett av de viktigste argumentene for reformen har vært å bygge opp fagmiljøer. Det sier seg selv at domstoler krever høy kompetanse innenfor flere grener av jussen, og nesten like åpenbart er det at én dommer ikke kan ha oversikt over alt fra strafferett til konkurser og avtalerett. Det forståelige ønsket har vært å bygge opp fagmiljøer der det også går an å løfte fram yngre dommere.

For Sør-Rogaland tingrett har domstolsreformen fungert som hånd i hanske. Sammenslåingen av tingrettene i Stavanger, Sandnes og Egersund er en god og logisk geografisk match. For dommerne er det en smal sak å sette seg på toget mellom de tre byene i tingretten, og når Stavangers nye tinghus forhåpentligvis legges til Lagårdsveien blir Jærbanen en enda viktigere bidragsyter til regionens håndheving av lov og rett.

Det må tas høyde for andre årsaker enn domstolsreformen – pandemien kan ha senket kriminaliteten – faktum er i hvert fall at rettsstedene i regionen har hatt en betydelig reduksjon i ventetiden for straffesaker. I 2019 hadde Jæren tingrett en gjennomsnittlig saksbehandlingstid på 121 dag og 144 dager i 2020, mens rettssted Sandnes har et gjennomsnitt på 79 dager etter sammenslåingen. Gjennomsnittet for Sør-Rogaland tingrett under ett er 72 dager, som er godt under normen Stortinget har satt på 90 dagers behandlingstid i straffesaker. Lang saksbehandlingstid i domstolene går ut over tiltaltes rettssikkerhet og det forsinker rehabilitering.

– Det blir ingen reversering av domstolsreformen uten høring først, sa justisminister Emilie Enger Mehl (Sp) nylig til Rett24. Forhåpentligvis fanger justisministeren opp signalene fra Rogaland, der sorenskriver Mariann Svensen understreker at det er en unison lokal støtte til domstolsreformen. Ordfører – og i det sivile liv advokat – Kari Nessa Nordtun har også bedt om å beholde dagens struktur, som ansatte, fagforeninger og påtalemyndighet støtter opp om. Sp viser til Hurdalsplattformens ord om å gjeninnføre strukturen før domstolsreformen, men forhåpentligvis legger justisministeren vekt på at Hurdalsplattformen også åpner for unntak hvis domstolsleder, kommunene i rettskretsen og ansatte er enige om å beholde den nye strukturen.Mer fra: Rogalands Avis mener