Rogalands Avis mener

Fornuftig om flom

255 millioner kroner er bare den foreløpige prislappen for å flomsikre Stavanger sentrum.

Dette er en leder. En leder er en usignert kommentar som gir uttrykk for avisens meninger og holdninger.

Sentrum fra Vågen og østover til Bekhuskaien huser store deler av Stavangers ikoniske sjøhusrekke. Utfyllingene foran sjøhusene er av ymse kvalitet, og utgjør i hvert fall ikke noen solid sikring mot springflo – som vi har sett eksempler på de siste årene. Ekstremværet Elsa i fjor vinter sendte vannstandsnivået innerst i Vågen til 28 centimeter over kaikanten, som er 2 centimeter under rekorden fra 8. desember 1994. I en rapport fra Norconsult, som Aftenbladet omtalte onsdag, går det fram at Stavanger kan vente en havnivåstigning på 0,36 meter i 2050, og 0,79 meter i 2090. Dette er forsiktige anslag som kan se annerledes ut når FNs klimapanel kommer med nye vurderinger om havstigning til neste år.

Altfor mye politikk er kortsiktig, og politikere som snakker om kjedelige saker som vedlikehold og utskifting av vann- og avløpsrør, får ingen opptur på meningsmålingene. Det arbeidet som nå settes i gang for å verne Stavanger sentrum mot flom i 2090, trekker neppe de store velgermassene. Innsatsen det legges opp til med flomvern er likevel vesentlig for å bevare viktige områder for ettertiden, og gjort på riktig måte kan sjøhusrekken bevares og det kilometerlange kaiområdet til og med utvikles på en publikumsvennlig måte.

Planene som diskuteres av politikerne i utvalg for by- og samfunnsutvikling torsdag, er bare første etappe i et arbeid som i hvert fall strekker seg 20 til 30 år fram i tid. En av løsningene det skal tas stilling til er å bygge en fem meter høy spuntvegg i stål under bakken langs hele kairekken, for så å legge en voll på 1,2 meter oppå der igjen. I spuntveggen vil det også være lagt inn porter som stenges ved stormflo i tillegg til pumper. Utfyllingen foran sjøhusene er såpass upålitelig at disse massene alene ikke er nok til å holde vannet ute. Kostnaden vil selvsagt bli langt høyere enn de 255 millioner kronene som er det foreløpige anslaget. I tillegg kommer kostnader for grunnerverv, flytting av masse og arkeologiske undersøkelser – for å ta noen av de faktorene som vil dra opp prisen kraftig. Planleggingen av flomvernet er lagt opp slik at Holmen og den østre delen av havnen blir den første delen av prosjektet. Det er også i disse områdene det er planer om sentrumsutvikling.

– Du tegner jo brannforsikring? var Kåre Willochs legendariske bilde på hvordan vi skal forholde oss til klimaendringer. Flomvern er ikke et tiltak som bremser utslipp eller forsinker klimaendringene, men det er en forsikring mot temmelig håndfaste konsekvenser av klimaendringene.


Bjørn G. Sæbø

Sjefredaktør i Dagsavisen Rogalands Avis