Kultur, idrett og frivillig innsats er viktig for den nye posisjonen

Gratisprinsippet er sentralt for å sikre alle like muligheter til idrettslig aktivitet og deltagelse

Av: Arnt Heikki Steinbakk (Ap), leder for utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog

Kultur og idrett inspirerer, danner, inkluderer og åpner dører mot omverdenen. Et rikt og tilgjengelig fritids- og kulturtilbud er viktig for trivsel, helse, integrering og livsglede. Vi vil bryte ned barrierer og jobbe for et sterkt fellesskap på tross av ulikheter, og senke terskelen for deltakelse i fritids- og kulturtilbud og jobbe aktivt for at flest mulig får anledning til å delta. En sterk frivillig sektor bygger opp om vårt demokrati og skaper verdier for mennesker og samfunn. Gjennom opplevelser og mestring, aktivitet og rekreasjon, utvikler vi oss som mennesker og strekker oss mot et sterkere samhold.

LEDER: Høyres forsøk på å angripe mann og ball uten at ballen er i spill, framstår overilt

Dette er grunntankene for Arbeiderpartiets arbeid på dette politikkområdet i kommende fireårsperiode. Posisjonspartiene har i sin samarbeidsplattform vektlagt betydningen av et mangfoldig og tilgjengelig kultur- og idrettstilbud til alle våre innbyggere, og at vi vil sikre gode rammevilkår og forutsigbarhet for kultur, idrett og frivillig arbeid. 

Det nye utvalg for kultur, idrett og samfunnsdialog, tidligere KKI, står foran mange utfordringer i en ny hverdag, hvor Stavanger har blitt en større kommune som inkluderer Finnøy og Rennesøy. At vi ved inngangen til kommunestyreperioden opplever trangere økonomiske tider, blir i seg selv den kanskje største utfordringen. 
Stavanger har i mange år satset tungt og målrettet på kultur og idrett, og vi har også flere regionale kultur- og idrettsinstitusjoner som er viktige for kommunens befolkning, våre nabokommuner og fylket som sådan. Dette vil vi opprettholde og utvikle videre i tråd med målene i Kommunedelplan for kunst og kultur 2018–2025.

En ny dimensjon ved utvalget er at vi også får ansvar for samfunnsdialog og innbyggerinvolvering, og i dette ligger store muligheter til å utvikle et mer levende lokaldemokrati gjennom tettere samhandling med kommunedelsutvalgene (tidligere bydelsutvalg), frivillige lag og organisasjoner, og selvsagt også den enkelte innbygger. Hvordan dette best skal ivaretas og utvikles, er fortsatt i støpeskjeen, men vil være en av våre prioriterte oppgaver å få på plass innen rimelig tid.
Innen kulturområdet er det flere store oppgaver som står foran oss, og den ene er Stavanger bys 900-årsjubileum, som feires i 2025, og som må planlegges i god tid. Finnøy og Rennesøy har også en kulturarv og historie som er viktig å ta vare på, og bidrar til å gjøre Stavanger kommune til en større kulturhistorisk kommune. Dette skal feires og formidles underveis frem til 2025, og vil bidra til å øke innbyggernes kunnskap om vår fjerne og nære historie.
Det neste er å få på plass et nytt teaterbygg for Rogaland teater og sikre et løft for Museum Stavanger. Vår nylig vedtatte Kommunedelplan for kunst og kultur vektlegger i denne sammenheng Akropolis-visjonen som en viktig drivkraft i samfunnsutviklingen i Stavanger. Dette arbeidet vil vi følge opp og bidra til skal finne sin løsning. 

For det tredje nevnes også viktigheten av å gjøre kommunen attraktiv for kunstnere og kulturarbeidere, og å ta i bruk alle de muligheter for kunstnerisk og kulturell praksis og produksjon som blant annet Nye Tou og Bjergsted-området skal bidra til.

Idrett er viktig for identitetsbygging, god folkehelse, inkludering, integrering og gode fellesskap. Vi skal arbeide for å sikre gode vilkår for idrett på alle nivå, og ha en god og tett dialog med lag og foreninger. Med sine over 40.000 medlemmer og over 150 klubber og et mangfold av frivillige, er idretten en uunnværlig ressurs. Det er derfor viktig å opprettholde og forbedre muligheten dette gir for en så stor andel av byens befolkning. Gratisprinsippet er i denne sammenheng sentralt for å sikre alle like muligheter til idrettslig aktivitet og deltagelse, og vi vil legge til grunn de føringer som er lagt i Fagplan idrett.

LES OGSÅ: Brodd-Jacobsen blir Aps nye rådgiver

Flere idrettsanlegg er bygget og rehabilitert, og nye svømmeanlegg er på plass, men behovet for flere treningsflater og styrking av svømmetilbudet vil fortsatt gis prioritet. Vi vil også arbeide for at alle kunstgressbaner blir mer miljøvennlige, og utrede muligheten for et offentlig sjøbad og et vannsportanlegg i Møllebukta. Så vil vi legge til rette for mer bruk og sambruk av våre idrettsarenaer, og sørge for økt tilgjengelighet, eksempelvis for familier i helgene.

Skatesporten har mange tilhengere og vi vil se på muligheten for skatepark i Hillevåg. Vi er også opptatt av å løse situasjonen med nytt rideanlegg i dialog med Rogaland Rideklubb. 

Tilbudet skal også utvides for annen organisert og uorganisert aktivitet gjennom smartere bruk og tilrettelegging av idrettsanlegg i nærmiljøet gjerne i kombinasjon med skolebygg. Listen over gode formål er ikke uttømmende, men ment som eksempler på de satsinger vi har planlagt å gjennomføre.

Avslutningsvis vil jeg takke de som stemte på oss for tilliten, og samtidig forsikre alle om at vi, til tross for trangere tider for kommunekassen og krav om strengere prioriteringer, vil arbeide for gode løsninger til beste for hele kommunens befolkning.