KrF-Eianes steiner i glasshus

DEBATT: Samarbeid mellom kommunene i regionen er en prioritert oppgave for dagens posisjon, og vi mener tiden er overmoden for en reforhandling av selskapsavtalen.

Av: Dag Mossige. Gruppeleder Stavanger Arbeiderparti.

Tidligere ordfører og Krfs toppolitiker i tidligere Rennesøy kommune, Jostein Eiane, kritiserer samarbeidspartiene i Stavanger for å stå opp for vår kommunes eierinteresser i Stavangerregionen Havn IKS. Det lever vi svært godt med. Men Eiane kaster likevel steiner så det singler i sitt eget glasshus, og hopper glatt bukk over sin egen rolle og ansvar i denne prosessen. 

Rennesøy kommune ble som kjent del av Stavanger kommune fra årsskiftet 2020. Vi stiller oss derfor undrende til at Eiene kommer med dette utspillet nå, mindre enn et år etter at han selv satt som ledende politiker med avlønnet verv i den såkalte Fellesnemda, som bestod av representanter fra formannskapene i de tre sammenslåingskommunene Stavanger, Finnøy og Rennesøy. Ikke på noe som helst tidspunkt pekte Eiane på et behov for å reforhandle selskapsavtalen for havnen, hvor Rennesøy i likhet med Stavanger var medlem. 

At Eiane og Krf nå mener at Stavanger – som suverent største eier i havnesamarbeidet med betydelig margin (81,88%) – nå skal gi fra seg styreplasser til andre kommuner har hittil vært en godt bevart hemmelighet, da det heller aldri var noe tema under kommunesammenslåingen. Hva mener så Eiane er hovedproblemet med dagens styre- og representantskapssammensetning? Sola kommune har beholdt nestlederen for havnen og et styremedlem, og Randaberg, med en eierandel på 1.36%, har fremdeles et styremedlem, samt et medlem av representantskapet.

Som en del av kommunesammenslåingen ble Stavanger overdratt Rennesøy kommunes styremedlem i havnen, gitt at Rennesøy ble en del av vår nye kommune. Ikke en eneste folkevalgt representant, fra KrF eller andre partier, stemte mot dette prinsippet. Da Eiane ikke kommer med noe konkrete forslag er det uklart for oss hva han mener hans eget og andres parti burde gjort annerledes. Mener Eiane da at Stavanger kommune skal gi fra seg Rennesøy kommune sin gamle styreplass, og til hvem? Når det gjelder leder for representantskapet, har dette gått på omgang mellom Rennesøy kommune og Randaberg. Gitt at Randaberg hadde vervet sist periode, mente et enstemmig kommunestyre at det nå var rimelig at Stavanger overtok lederskapet for inneværende periode – i stedet for tidligere Rennesøy.

Mener Eiane nå – til tross for ikke å ha signalisert noe av dette i sammenslåingsprosessen – at hans nye kommune nå skal gi fra seg dette? Er det å gi fra seg begge vervene som tilhørte Rennesøy kommune det Eiane mener skal være essensen i en ny selskapsavtale? Som folkevalgt representant for havnens største eierkommune er det mildt sagt et spesielt utgangspunkt inneha i forkant av en forhandlingsrunde. 

Samarbeid mellom kommunene i regionen er en prioritert oppgave for dagens posisjon, og vi mener tiden er overmoden for en reforhandling av selskapsavtalen. Dette burde vært gjort allerede i forrige bystyreperiode, da KrF var en del av det styrende flertall. Med over 4/5 av eierskapet sitter Stavanger også med en svært stor del av risikoen for havnens økonomiske disposisjoner. Vi er svært åpne for en jevnere fordeling av denne byrden. Inntil da, er vi av den klare oppfatning at dette ansvaret selvsagt må avspeiles i vår representasjon i styre og representantskap for Stavangerregionen Havn.