Kommentar

Tvinges til gjennomføring

Kommentar: Journalist Kristoffer Knutsen peker på hvorfor norsk ishockey må gjennomføre kamper.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.
Følg RA Sporten på Facebook!

Det er ikke norsk is­ho­ckey som er pro­ble­met, men po­li­tik­ken bak støt­te­ord­nin­ge­ne for norsk id­rett. Kul­tur­mi­nis­ter Abid Raja må ta sin del av an­sva­ret for det is­ho­ckey­en nå opp­le­ver.

I lø­pet av noen få da­ger ble over hal­ve Fjord­kraft-li­ga­en ram­met av ko­ro­na­vi­ru­set. Sva­ret på det­te fra Norges Ishockeyforbund og Norsk Topp­ho­ckey, som re­pre­sen­te­rer klub­be­ne, var å set­te li­ga­en på pau­se.

Det skjed­de utro­lig raskt, alt­så in­nen­for et par døgn fra den dra­ma­tis­ke smit­te­ut­vik­lin­gen. I et­ter­på­klok­ska­pens navn kan man selv­sagt si at kam­pen mel­lom Oilers og Vå­ler­en­ga ald­ri skul­le vært spilt. Det er lett å peke på når det tar tid fra en spil­ler blir smit­tet til symp­to­me­ne kom­mer. Til sam­men­lig­ning har re­gje­rin­gen brukt ve­sent­lig leng­re tid på å lan­se­re sine løs­nin­ger. Kon­se­kven­ser skal vur­de­res og be­slut­nin­ge­ne skal tas.

LES OGSÅ: Smitten øker i Oilers

Er ho­ckey mer smitt­somt enn fot­ball? Tri­ves ko­ro­na­vi­ru­set bedre i en is­hall enn på fot­ball­ba­nen? Det må nes­ten en lege sva­re på.

De øko­no­mis­ke for­skjel­le­ne på fot­ball og is­ho­ckey er enor­me. Fot­bal­len på sin side ge­ne­re­rer gi­gan­tis­ke inn­tek­ter in­di­rek­te fra Pre­mi­er League. Opp­star­ten i Eng­land var vik­tig for de nors­ke klub­be­ne, som sel­ger spil­le­re til eu­ro­pe­is­ke klub­ber, som igjen sel­ger vi­de­re til Pre­mi­er League. Den pen­ge­ma­ski­nen er helt es­sen­si­ell for fot­bal­len, men fin­nes ikke i is­ho­ckey­mil­jø­et.

Fot­bal­len liv­næ­rer seg i stor grad på spil­ler­salg. Is­ho­ckey­en er an­ner­le­des byg­get opp.

Det har len­ge vært job­bet fra Oilers’ side for å få på plass en ut­vik­lings­kom­pen­sa­sjon for spil­le­re som en­der i NHL. Det er ikke på plass, og gjør at is­hoc­key­klub­be­ne i Norge le­ver i langt stør­re grad fra hånd til munn enn det fot­ball­klub­be­ne gjør. Eli­te­se­rie­klub­be­ne i fot­ball har spil­ler­ne som en del av ei­en­de­le­ne sine i ba­lan­se­regn­ska­pet. I is­ho­ckey er det ofte kor­te­re kon­trak­ter, og kom­pen­sa­sjo­ner for spil­le­re er nær­mest ikke ek­sis­te­re­nde.

Had­de det vært Viking el­ler Sand­nes Ulf som ut­vik­let en spil­ler av Rudolfs Balcers’ ka­li­ber ville det vært et mil­li­on­be­løp inn til klub­ben. Re­sul­ta­tet for Oilers er null kroner. Det er en kost­nad.

Klub­be­ne må selv stå for inn­tek­te­ne, og med re­gje­rin­gens po­li­tikk skal ak­ti­vi­te­ten opp­rett­hol­des. In­gen­ting snak­ker ty­de­li­ge­re enn pen­ger. Når klub­be­ne må hol­de ak­ti­vi­tet for å få støt­te til å over­le­ve er det klart de øns­ker å gjø­re det. Norsk is­ho­ckey kan ikke over­le­ve uten inn­tek­ter i den­ne pe­ri­oden, og tvin­ges til å hol­de hjule­ne i gang. Det er ikke id­ret­ten som er det sto­re pro­ble­met her, men feil­slått po­li­tikk.

LES OGSÅ: Ligaen tar grep

Én av man­ge mu­li­ge kon­se­kven­ser med å ikke hol­de inn­tek­te­ne oppe er at det blir kut­tet i bred­de­ho­ckey­en. Da ram­mes tro­lig barn og unge raskt. Se til Oilers, og hva de bi­drar med ned­over.

Ju­ni­or­tre­ner­ne be­ta­les av klub­ben. Det had­de ikke vært mu­lig om A-laget ikke ge­ne­rer­te nok inn­tek­ter. Selv­sagt er det en ren in­ves­te­ring med et godt ju­ni­or­ar­beid, men in­gen kan in­ves­te­re uten pen­ger.

Selv­sagt skal ikke norsk is­ho­ckey hol­de det gå­en­de på be­kost­ning av liv og hel­se. In­gen­ting be­tyr mer. Det har også klub­be­ne vært ty­de­li­ge på. Det test­re­gi­met som klub­be­ne nå går i gang med er ikke gra­tis. Til TV 2 sva­rer or­ga­ni­sa­sjons­sjef i Norges Ishockeyforbund, Kris­tof­fer Holm, at han ikke vet om det blir et en­sif­ret el­ler to­sif­ret mil­li­on­be­løp som skal bru­kes for til­ta­ke­ne som gjø­res. Nå må blant an­net spil­le­re og le­de­re av­leg­ge ne­ga­tiv ko­ro­na­test før de får del­ta i kamp­ak­ti­vi­tet.

Et hin­der for å full­fø­re se­son­gen, med slutt­spill, kan fjer­nes in­nen kort tid. Det in­ter­na­sjo­na­le is­hoc­key­for­bun­det har ikke av­lyst VM ennå, men av­lyst fle­re tur­ne­rin­ger fram til det egent­lig skal spil­les i mai. Det vil gi en leng­re tids­ho­ri­sont på hvor langt en se­song kan strek­kes. For in­gen­ting er av­gjort.

VGs Leif Wel­ha­ven skrev i sin kom­men­tar at det er gan­ske for­ut­sig­bart hvem som hav­ner i hvil­ken ende av ta­bel­len. Fjord­kraft-li­ga­en er i ferd med å bygge opp en enorm gull­kamp med Stor­ha­mar og Frisk As­ker høy­est plas­sert, Vå­ler­en­ga rett bak og et Oilers-lag som har klat­ret fra ni­en­de­plass til å være ut­ford­rer på bare litt over en må­ned.

Inn­spur­ten på se­ri­en kan bli utro­lig spen­nen­de, men hel­sen kom­mer først. Nå har is­ho­ckey­en tatt ini­tia­tiv til en vel­dig streng pro­to­koll.

Det kan være løs­nin­gen for å av­gjø­re den ner­ve­pir­ren­de se­ri­en.

LES OGSÅ: Oilers-trenerens sønn fikk gigakontrakt i NHL

Mer fra: Kommentar