Kommentar

Gjennomslag for barnereform – og barnetrygden økes

DEBATT: Det er gledelig at KrF har fått på plass en barnereform i regjeringserklæringen.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Av Bjørg Tysdal Moe, varaordfører i Stavanger (KrF)

En av KrFs kjernesaker er å bekjempe barnefattigdom, sikre valgfrihet for familiene, styrke integreringen og hindre utenforskap.

Derfor er det gledelig at vi i regjeringserklæringen for den nye regjeringen har fått på plass en barnereform, hvor barnetrygden er ett av flere gode tiltak. 
 
I høst har vi i KrF i Stavanger flere ganger blitt utfordret i forhold til innsatsen for å gjøre mer for å bekjempe barnefattigdom i vår by. I det vedtatte Stavanger-budsjettet for 2019 har Flertallspartiene satt av 10 millioner ekstra til bekjempelse av barnefattigdom.

Ett av tiltakene kan være å holde barnetrygden utenfor ved beregning av sosialhjelpen. Dette må vurderes.
Det gledelige nå er at KrF i regjeringsforhandlingene har fått gjennomslag for en barnereform, og at barnetrygden vil øke med 600 kr i måneden for barn under 6 år.

Barnetrygd er en ytelse som gis til foreldre med barn under 18 år som oppholder seg i Norge. Den moderne barnetrygden ble innført i 1946 under Einar Gerhardsens andre regjering. Fram til 1970 var det bare enslige forsørgere som fikk barnetrygd for førstefødte barn. Gifte fikk barnetrygd fra og med barn nummer to. Den øvre aldersgrensen for barnetrygd ble satt opp fra 16 til 18 år fra og med mai 2000. Det gis like mye ytelse pr barn, og ordningen er ikke behovsprøvd på noen måte.

Barnetrygden skal nå økes med 600 kr i måneden for alle barn under 6 år. KrF har i regjeringsforhandlingene prioritert denne aldersgruppen fordi det er i etableringsfasen gapet mellom inntekt og utgifter størst. Dette utgjør 7200 kr i året for barnefamilier, og økningen skal holdes utenfor ved beregning av sosialhjelp. Dette er sentralt for å sikre at de som har minst fra før også får ta del i økningen. For inneværende budsjettår fikk vi også gjennomslag for 1000 kr ekstra i året. Totalt utgjør dermed plattformen og budsjett gjennomslaget 8000 kr. Dette er en viktig sosial seier for KrF.

KrF har også fått gjennomslag for å innføre et fritidskort for alle barn mellom 6 og 18 år. Kortet innebærer at alle barn skal få mulighet til å delta i en fritidsaktivitet. I tillegg til statens bidrag skal kommunen kunne legge på kortet. Dette er en viktig seier for å sikre inkludering og hindre utenforskap, og kunne bidra til god folkehelse. I Stavanger har vi allerede et aktivitetskort. Med denne satsingen fra sentrale myndigheter, kan enda flere få mulighet til deltakelse i fritidsaktiviteter

Økning av engangsstønaden ved fødsel har vært en kampsak for KrF i lang tid. Nå har vi fått gjennomslag for å at engangsstønaden knyttes til grunnbeløpet i folketrygden (G) – som medfører at den vil prisjusteres for hvert budsjettår - og økes til 1 G. Dette utgjør 96 883 kroner. Dette er et skikkelig løft for barnefamilier der foreldrene ikke har tilknytning til arbeidslivet og er et viktig tiltak i kampen mot barnefattigdom. En annen viktig seier for at alle barn skal få en så god start på livet som mulig, er at vi har sikret foreldrestipend til personer som er mellom utdanning og arbeid. Dette er et løft for blivende foreldre som ikke har vært tilknyttet arbeidslivet de 6 siste månedene.

KrF har sikret at barns beste legges til grunn for regjeringens politikk. Alle barn fortjener en god oppvekst og å få den hjelpen de trenger.  Opptrappingsplanen mot vold og overgrep mot barn skal nå styrkes og følges opp, i tillegg har vi fått gjennomslag for en forpliktende opptrappingsplan for barn og unges psykiske helse.

KrF har også fått gjennomslag for forbedret tilbud til enslige, mindreårige asylsøkere, blant annet gjennom et prøveprosjekt hvor barna skal sikres et hjem istedenfor å måtte bo på asylmottak. Dette vil kunne bidra til at sårbare barn på flukt får en bedre tilværelse. Det er vi svært glade for.