Inkluderende kommuner

KRONIKK: Som lokalpolitikere må vi stå opp for mennesker med funksjonsnedsettelser.

Av Anne Kristin Bruns, medlem i utvalg for helse- og velferd ( KrF) 

Rett før sommerferien foreslo KrF i Stavanger på utvalgsmøtet for helse- og velferd at plan for mennesker med funksjonsnedsettelse skulle være en av de viktigste planene som den nye kommunene skulle jobbe med framover. For KrF var kampen mot endringene i bioteknologiloven en kamp for barns rettigheter og for et samfunn med plass til alle som er annerledes, har en sykdom eller en funksjonshemning. Nå som Stortinget har vedtatt store endringer innen bioteknologi, blir det enda viktigere med inkluderende kommuner som sikrer plass til alle gjennom hele livet. Nettopp derfor er det viktig at vi som kommune har tiltak for familier med barn som har annerledes behov enn de fleste. 

Kommunenes viktigste oppgave er å ta vare på sine innbyggere og levere gode tjenester. For Kristelig Folkeparti er det viktig at Stavanger kommune er et sted der alle er velkommen og der vi gleder oss over mangfoldet i samfunnet. Vi mener at en god kommune blant annet måles i dens evne til å ivareta mennesker med ekstra behov og deres nærmeste. Derfor er det også viktig at kommunen leverer tjenester som gir signal om at mennesker med utviklingshemming er velkommen i kommunen. 

Stavanger KrF har i mange år jobbet for at familier med barn som trenger ekstra oppfølging og avlastning skal få det. Dette arbeidet vil vi fortsatt jobbe med. Vi som samfunn må stille opp slik at presset mange familier snakker om, ikke skal være så stort.

I vårt program for perioden har vi blant annet som satsingsområde at foreldre som får barn med nedsatt funksjonsevne, skal få god oppfølging av det offentlige hjelpeapparatet allerede før fødselen og opp gjennom barndoms- og ungdomstiden. Familiene skal ha en fast, kvalifisert koordinator i hjelpeapparatet.

Kristelig Folkeparti ser det som nødvendig at tjenestetilbudet til mennesker med funksjonsnedsettelse styrkes gjennom for eksempel tilrettelagte arbeidsplasser, tilbud om fritidsaktiviteter, støttekontakt, konkret oppfølging av universell utforming av bygninger eller tilrettelegge for boliger. For å gjøre det enklere for personer med funksjonshemning å delta i samfunnet på egne premisser sammen med funksjonsfriske personer, ønsker KrF at Stavanger kommune nå hever innsatsen for denne gruppen. Stavanger KrF har flere tiltak som vi mener er rett å få på plass i vår kommune. Mellom annet at Stavanger kommune har nok varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA-bedrifter) og tilstrekkelige tilbud ved dagsentrene og at kommunen realiserer sin egen målsetting om å rekruttere og ansette personer med nedsatt funksjonsevne i egen virksomhet. Videre at det tilbys dag- og avlastningstilbud for mennesker med kognitiv funksjonsnedsettelse. Det å ha et arbeid eller en aktivitet å gå til, å være en del av en organisert hverdag er veldig avgjørende for både trivsel og mening i hverdagen. 

Kampen for mennesker som lever med en form for funksjonsnedsettelse er en kamp vi politikere skal kjempe hver eneste dag. En veldig viktig seier for KrF i regjeringsplattformen har vært likeverdsreformen. Den skal blant annet gjøre hverdagen enklere for familier som venter eller allerede har barn med behov for sammensatte tjenester. Det er også nedsatt et utvalg som skal utrede hvordan vi kan få et samfunn som gir rom for mangfold og annerledeshet, og dette er allerede i gang. KrF har også tatt til orde for en koordinatorgaranti – altså en egen koordinator som kan veilede foreldrene. Mange foreldre jeg har vært i kontakt med sier blant annet at det å få et barn med behov utover det vanlige er utfordrende, men det som er mest utfordrende er den evige kampen opp imot systemet. At man må bruke mye tid på å koordinere hjelpen de får fra det offentlige, og at man faktisk er klar over hvilke tilbud man har mulighet for å få. Her mener KrF at det å ha en koordinator fra fødselen av som kan rettlede foreldrene er veien å gå. Det er ikke noe nytt engasjement, men saken har kanskje aldri vært viktigere enn nå. Stavanger kommune har allerede gått inn for en slik ordning, men det må også følge penger med et slikt vedtak. Stavanger KrF ønsker å få dette på plass, og vil foreslå at dette blir en post på budsjettet for neste år. Vi har fått mange henvendelser fra mennesker som er redd for hva det Stortinget nå har gjort vil gjøre med det mangfoldige samfunnet vi har i dag. 

Vi ønsker et samfunn med bruk for alle. Et samfunn der alle – uansett funksjonsvariasjon – skal ha like muligheter til å leve et selvstendig liv og delta i samfunnet. Et samfunn der familiene møter en kommune og et fellesskap som løfter dem opp, heller enn å tynge dem ned. Denne kampen vil vi som lokale KrFére i Stavanger kommune fremdeles stå opp for!