Hjelp med redusert åpningstid

DEBATT: Kvaliteten på tjenestene endres uten de fysiske møteplassene mellom mennesker.

Av: Ingrid Eiane Setvik, Stavanger KrF

Klimabrøl. Skjebnelandsmøte. Falske nyheter. Disse ordene ble kåret til «årets ord» i 2019, 2018 og 2017. Det vil ikke mangle på finalister til kåringen for 2020. Avlyst. Utsatt. Begrenset åpningstid. Karantenefast. Koronaklem. Isolasjon. Krisetiltak. Redusert bemanning. Stengt.

Barn og unge som har behov for tjenester fra hjelpeapparatet ikke har fått det tilbudet de har krav på under koronapandemien, viser en ny rapport fra regjeringen. Nesten alle tjenestetilbud rettet mot barn og unge, har igangsatt smitteverntiltak som er vesentlig strengere enn de rådene folkehelseinstituttet gir. Det er all grunn til bekymring å lese hvordan ordene begrenset åpningstid, redusert bemanning, utsatt og stengt, gjør seg gjeldende for de barna og ungdommene, som allerede lever i en spesielt sårbar livssituasjon. 

DEBATT: Farleg nasjonalisme

For Kristelig Folkeparti er gode oppvekstsvilkår for barn og unge den viktigste investeringen vi kan gjøre i samfunnet. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) har siden starten av de strenge tiltakene uttrykt bekymring for barn og unge i utsatte grupper. I rapporten fra departementets koordineringsgruppe leser vi at helsestasjoner holder stengt, familier mister avlastningstilbudet for barn med særskilte behov og helsesykepleiere blir satt til andre kommunale oppgaver. Føre var-prinsippet er flere steder gått så langt, at barn har mistet sine rettigheter, uten at det er sett på de helhetlige konsekvensene av det. Dette går igjen i de aller fleste kommuner over hele landet. 

Hele Norge har lært mer om håndsprit på to måneder, enn vi har kunnet de siste 20 årene. Vi har tatt sjumilssteg i bruk av digitale møteplasser og alternative møteformer Vi har avholdt fredagsbingo på Teams, klappet på terrassen og hatt digital gym. De ansatte i kommunen vår har vært kreative og strukket seg langt, for å gi gode tjenester ut til Stavangers innbyggere selv med hjemmekontor og strenge smitteverntiltak. 

Likevel endres kvaliteten i tjenestene, uten de fysiske møteplassene mellom mennesker. Observasjoner, helhetlige undersøkelser og kartlegging blir bedre når mennesker møtes. Det er ikke så enkelt for ungdommer som har det vanskelig hjemme, å snakke om det med helsestasjonen på videochat, når foreldre sitter i naborommet og kan høre. Når hjemmekontor erstatter den oppsøkende virksomheten, kan de barna som trenger det mest, miste viktige hjelpetiltak. Det har vist seg vanskeligere å gjennomføre ansvarsgruppemøter rundt barn, når mange skal møtes på tvers av de ulike instansenes digitale plattformer.  

LEDER: Regiondødaren Vestland

Helsestasjoner og skolehelsetjeneste rapporterer om omdisponering av personell til andre oppgaver i kommunene, og helsestasjon for ungdom rapporterer om en redusert kapasitet på alle sine kontorer. Minoritetsrådgivere fra IMDI rapporterer om at de ser at denne omdisponeringen av helsesykepleiere påvirker mulighetene til å følge opp arbeidet mot kjønnslemlestelse, tvangsekteskap, æresvold og negativ sosial kontroll.  

Når barn og unge mister tilgangen til viktige voksenpersoner som kjenner dem, får dette konsekvenser. Når alt det forebyggende og avhjelpende tilbudet blir satt på vent og nedprioritert i kommunene, gir dette negative ringvirkninger for grupper som virkelig trenger å bli prioritert. 

Stavanger KrF vil sette søkelys på kommunens tjenestetilbud for barn og unge fremover. Vi vil se at helsestasjoner, avlastningstilbud for barn med særskilte behov og tilbud åpner opp og at smitteverntiltakene ikke går lenger enn nødvendig. 

Barns rettigheter må ikke gå på bekostning av et overdrevent føre var-prinsipp, langt ut over folkehelseinstituttets råd. De som er i en utsatt livssituasjon, må ikke bli dobbelt skadelidende under et nedstengt tilbud, mer enn det som er nødvendig. 

Målet fremover må være at verken begrenset åpningstid, stengt eller redusert bemanning blir stående igjen som vinner av årets ord i 2020. 

DEBATT: Vårt sterkeste kort mot korona