Flere skal inkluderes i arbeidslivet

DEBATT: – For alle er arbeid og det å ha noe å gjøre hver dag veldig viktig, men for noen er det spesielt viktig at det er stabilitet og forutsigbarhet hver dag.

Av Anne Kristin Bruns, medlem i Utvalg for helse- og velferd, Stavanger KrF

I samfunnet vårt faller noen utenfor det fellesskapet som arbeidsfellesskapet utgjør. For KrF er det viktig å inkludere flere og gi flere mulighet til å jobbe. Derfor har partiet nå sørget for 300 nye varig tilrettelagte arbeidsplasser (VTA) og 7000 nye tiltaksplasser for å bidra til at flere ledige nå kommer i arbeid. 

En veldig god venn sa i en samtale nylig: «Jeg elsker jobben min! Jeg har veldig gode kollegaer og jeg er stolt over at denne kantinen serverer veldig god mat hver dag». Hun har fått jobb på en VTA-arbeidsplass i distriktet vårt. For alle er arbeid og det å ha noe å gjøre hver dag veldig viktig, men for noen er det spesielt viktig at det er stabilitet og forutsigbarhet hver dag. Derfor er VTA-arbeidsplasser viktig. 

Arbeidslivet kan ikke styres av markedet alene – det må også styres gjennom politiske vedtak. KrF ønsker å legge til rette for at alle mennesker får en meningsfull hverdag. Det kan bety en jobb å gå til, et frivillig engasjement eller en tilpasset aktivitet. Styrken til lokalsamfunnet, enten det er i by eller bygd, vises ved hvor godt en tar vare på dem som faller utenfor. Vi må stå på og jobbe for å inkludere alle.

Varig tilrettelagt arbeid er statlig arbeidsrettede tiltak som skal gi mennesker med psykisk utviklingshemming, psykiske lidelser eller andre utfordringer en mulighet for arbeid. For KrF er det viktig at menneskeverdet skal være gjeldende på alle samfunnsarenaer. Nedsatt funksjonsevne skal ikke være til hinder for at noen skal kunne delta også i arbeidslivet på lik linje med andre. Arbeid gir både verdi og mestringsfølelse for mange, derfor må vi gjøre det vi kan for å legge til rette for at flest mulig skal kunne delta.

Flere studier har sett nærmere på kvaliteten i VTA-tiltaket. Forskning viser at de som deltar i et VTA-tiltak i stor grad er fornøyd med tiltaket (Reinertsen 2015). Varig tilrettelagt arbeid gir livsglede til mennesker som ofte faller utenfor samfunnet og som ikke finner sin plass. Derfor er jeg svært glad for at KrF nå har sikret 300 nye varig tilrettelagte arbeidsplasser i budsjettet for neste år. 

I statsbudsjettet for neste år er det også bestemt at 7000 flere tiltaksplasser skal opprettes for å bidra til at flere ledige kommer i arbeid. Pandemien har gjort at usikkerheten i norsk og internasjonal økonomi er stor. Ledigheten er høy og etterspørselen etter arbeidskraft vil trolig være lavere enn på lenge i lang tid framover. Det er derfor viktig å unngå at ledigheten nå stabiliserer seg på et høyt nivå. Som et ledd i dette velger regjeringen å prioritere varig tilrettelagt arbeid fordi vi vet det er viktig å inkludere flere i arbeidslivet.

Dette er en skikkelig innsats for å få flere inn i jobb, og særlig de som sto utenfor arbeidsmarkedet før pandemien vil prioriteres nå. Dette vil ha en stor betydning for enkeltmenneskers hverdag. Neste år vil det altså være 7000 flere som vil ha en jobb å gå til hvor de kan oppleve mestring, få nye utfordringer og ser at de er bidragsytere i samfunnet på lik linje med andre. Det er viktig for alle mennesker. 

Min gode venn avslutter samtalen med dette: «Jeg liker å møte folk hver dag. Servere kaffe og smile til dem. Det er godt å få et smil tilbake også, det trenger jeg».

LES OGSÅ: Fattigfolkets frykt beholdt gatenavnet