Et demensvennlig samfunn i en koronatid

KRONIKK: Sammen må vi legge til rette for at samfunnet blir så Demensvennlig som mulig, gjennom gode ordninger og tilbud i de ulike fasene, skriver Guri Tysse.

Skrevet av: Guri Tysse, Stavanger KrF

Brått og brutalt ble vi alle rammet av et lite virus som fort fikk store konsekvenser for hvordan vi alle måtte omstille oss på kort varsel.

Takk til dere som har stått i fremste rekke i denne utfordrendetiden, regjering, storting, Folkehelseinstituttet, kommuner og alle med ledene ansvar som har gjort det beste i denne situasjonen.  Alle har vi fått kjenne på konsekvensene dette har medført for ulike sektorer. For noen har dette ført med seg en krevende hverdag. 

En gruppe som har vært lite nevnt i denne sammenhengen er hjemmeboende med demens og deres pårørende som brått opplevde å miste et av sine tilbud som «Hverdagsglede» på Ågesentunet i Hillevåg. Hver eneste dag går mine tanker til våre kjære «gjester» og deres pårørende i denne tiden.

I dag lever 78.000 personer i Norge med en demens diagnose, 60 prosent av disse bor hjemme enten sammen med sine ektefeller eller alene

Demens er en samlebetegnelse på sykdommer som kan føre til demens. Demens kjennetegnes ved; Kognitiv svikt, som svekker evnen til å erkjenne, oppfatte og tenke.

Endringer som gjør at den enkelte blir mer passiv, mister initiativ, for vansker med å utføre dagliglivets store og små ting, stadig gjentar ting, husker dårlig, og får vansker med å orientere seg. Demens arter seg ulikt fra person til person. Men felles for alle er at demens påvirker hele livssituasjonen både for den syke og deres pårørende. 

Hjemmetjenesten går en stor og viktig jobb her, men kan ikke være til stede hele døgnets timer. 

I Stavanger sin strategi Leve hele livet har et mål at flest mulig skal ha et aktivt liv og klare seg selv best mulig. Dette gjelder også for personer med demens.

Det ble vedtatt en Demensplan 2020 som tar utgangspunktet i at så lenge som mulig skal den som har fått en demenssykdom kunne leve i sine nære omgivelser. Dette medfører at Nasjonalforeningen har også utarbeidet et kurs for Demensvennlig samfunn, der service næringen kan få kurs i å møte de som har fått problemer med å takle hverdagen sin pga demenssykdom. Hvordan møte dem med respekt og forståelse. Kurset gir gode verktøy for å gjøre dette på en respekt full måte.

Hvorfor ikke benytte denne koronatiden til å gjennomføre kurs for grupper som er i servicenæringen, drosjesjåfører, bussjåfører og andre som jobber i service yrker?

Sammen må vi legge til rette for at samfunnet blir så Demensvennlig som mulig, gjennom gode ordninger og tilbud i de ulike fasene. Fra frivillige Aktivitetsvenner, Lavterskeltilbud som Ågesentunet, gode dagtilbud til de som er hjemmeboende. Antallet som vil bli rammet av en demenssykdom vil øke i årene som kommer fordi vi har en aldrende befolkning, selv om der også er unge under 65 år som også blir rammet.

Derfor må det bygges ulike boformer som bofellesskap, der de har hver sin lille leilighet, men får nødvendig hjelp, til mat og andre gjøremål som blir vanskelig etter hvert som sykdommen blir vanskelig å håndtere på egenhånd. Mange som blir rammet av demenssykdom bor alene. Det gir utrygghet både for den syke og for pårørende som ikke kan være til stede hele tiden. Å bo i trygge omgivelser, utsetter behovet for sykehjemsplass.

Gode sykehjem har Stavanger kommune, og kunnskap om demens er en viktig også her.  Ca 80 % av alle som i dag bor på sykehjem har demens.

Nå lengter vi tilbake til tider der vi kunne samles på Ågesentunet, sammen, gjester, frivillige og ansatte til turer, trim, sang og dans. Til det igjen skal være stedet som en uttrykte det: «Jeg tror dette er stedet med høyest stemning midt på dagen», til smil, latter og gode øyeblikk. Den gode samtalen, fellesskap rundt måltidet. For husk «Følelsene har ikke demens»

Alle ønsker vi en god eldreomsorg for våre kjære, derfor ønsker KrF å satse på at kunnskap om Demenssykdommer skal gjøre oss alle i stand til, at alle så lenge som mulig skal kunne ta del i samfunnet.