Den uforståelige kampen mot Rogfast

KRONIKK: Norges mest samfunnsøkonomiske samferdselsprosjekt er under angrep fra stadig flere

Av: Jan Erik Søndeland, gruppeleder, Stavanger Venstre

Rogfast er under angrep fra stadig flere av de sosialistiske partiene, som nå forsøker å gjøre alt i deres makt for å trenere og spolere det som er beregnet til Norges desidert mest samfunnsøkonomisk lønnsomme samferdselsprosjekt. 

At MDG har vært motstander av prosjektet har vært kjent lenge, og ved første åndedrag skulle man kanskje tenke at det var naturlig, all den tid det skal bygges vei og det dermed legges noen mil med ny asfalt. Logikken i dette brister imidlertid når vi vet at MDG samtidig stemmer for en lang rekke andre veiprosjekter landet over. Akkurat E39 Rogfast derimot, som vil utløse en av de største bevilgningene av statlige samferdselskroner noensinne, vil MDG motsette seg. Logikken brister ytterligere når vi vet at driftskostnadene for Rogfast blir lavere enn ved dagens ferjealternativ. Klimagassutslippene blir også betydelig lavere. SINTEF regnet på dette i 2015, og slo fast at de samlede utslippene inkludert både utbygging og drift av Rogfast ville gi mindre enn halvparten av klimagassutslippene som genereres i dagens samband.

DEBATT: Krisehåndtering og grønn omstilling

Venstre vil derfor i motsetning til MDG jobbe for at Rogfast skal realiseres raskest mulig. Rogfast og ferjefri E39 handler om å bygge en slagkraftig vestlandsregion hvor byene er langt bedre knyttet sammen. Det vil skape nye muligheter for næringslivet, studenter, arbeidssøkende og for samarbeid mellom disse byregionene på tvers av alle sektorer. Mulighetene våre er formidable! 

Det er ikke mer enn om 20 mil mellom Stavanger og Bergen, og det bor nærmere en million innbyggere i og mellom disse byene. Med Rogfast får vi redusert reisetiden betraktelig, noe som vil få enorm betydning for vestlandsregionens evne til å være et attraktivt alternativ til den stadig sterkere og voksende Østlandsregionen. 

Østlandet og landet forøvrig har over tid fått enorme milliardbeløp til investeringer i samferdselsinfrastruktur. Det er bare å merke seg hvordan E18 endrer seg til det dårligere jo lenger man kommer bort fra Oslo og mot Stavanger. Mens det er 2- og 3-feltsveier rundt Oslo-regionen, har vi både svingete og trafikkfarlige 1-feltsveier avbrutt av mange ferjestopp langs Vestlandet. Hvert ferjestopp med ventetid svekker konkurranseevnen for næringslivet. I en tid hvor vi må finne nye næringsbein å stå på, er det avgjørende at vi på Vestlandet, som i særdeleshet er mest avhengig av oljeinntektene, gjør det vi kan for å skape gode rammevilkår for vårt fremtidige grønne næringsliv nå, mens vi kan. 
I både Stavanger og Bergen pågår det nå svært spennende initiativer innen omstilling fra olje til fornybar, og innen utvikling av nye grønne næringer generelt. For å lykkes i å omstille Stavanger fra fossil oljeby til en grønn energiby, bør vi knytte oss tettere sammen med Bergen. Det vil Rogfast bidra betydelig til og derfor er Venstre soleklare på at Rogfast må bygges. Venstre er miljøpartiet med næringsvett.

DEBATT: Ikke rør levebrødet vårt

Flystrekningen Bergen-Stavanger blant landets aller mest trafikkerte og genererer betydelige klimagassutslipp. Rogfast vil kutte reisetiden fra Stavanger og Bergen fra 4,5 til i underkant av 2,5 timer. Det er en enorm besparelse som vil gjøre bussen til et konkurransedyktig alternativ til fly. Det er hevet over enhver tvil at dette vil gi betydelige klimagassreduksjoner. Stadig flere velger også elbiler, og frem mot 2040 er det forventet at utslippene fra personbilene er tilnærmet fjernet. Venstre jobber også knallhardt i regjering for å kutte utslipp fra tungtransporten. Det vil komme stadig økte krav og insentiver her, slik at også denne delen av veitrafikken skal bli grønnere og grønnere frem mot 2030 og forhåpentligvis nullutslipp innen 2040.

E39 Rogfast ble sågar også tildelt førsteplassen i en rangering av de 100 mest viktigste infrastruktur-prosjektene i Europa, av det internasjonale analysebyrået CG/LA i fjor. I en analyse av den norske godstransporten i 2018 kom det klart frem at dagens konsentrasjon av store varelagre og omlastingsterminaler i de sentrale delene av Østlandet vanskeliggjør oppgaven med å flytte mer gods fra vei til sjø på Vestlandet. Ved å knytte Vestlandet sammen gjennom ferjefri E39 blir det reelt mulig å få gods fra vei og til sjø, ved at gods kan gå direkte mellom Vestlandskysten og europeiske destinasjoner, uten å ta omveien med tungtransport over fjellet, via mellomlagre på Østlandet for først deretter å fraktes sørover. 

Partiene SV og Rødt har også meldt seg på kampen mot Rogfast og kjemper nå side om side med MDG i håp om å stikke flest mulig kjepper i hjulene for Rogalands og Vestlandsregionens viktigste samferdselsprosjekt i moderne tid. 
Torsdag forrige uke skulle vi i Stavanger formannskap ta stilling til hva som skulle være Stavanger kommunes ønskede prioriteringer i den kommende nasjonale transportplan (NTP) for 2022-2023 som skal vedtas av Stortinget. Her fremmet Rødt, SV og MDG sammen forslag om å fjerne Rogfast. Heldigvis fikk forslaget kun disse partienes stemmer og falt. 

Det urovekkende i dette er imidlertid at disse partiene ser ut til aldri å gi seg i kampen mot Rogfast, og om ett år er det Stortingsvalg. Disse tre partiene fikk på landsbasis 16,8 % av stemmene ved forrige kommunevalg, og selv om de har falt noe på de siste meningsmålingene vaker de samlet sett fortsatt rundt 16 %. 

Og populismen råder. Det nye kronargumentet mot Rogfast for Rødt-politiker i Stavanger, Mimir Kristjansson, er nå bompenger. Sannsynligvis inspirert av FNBs brakvalg for et snaut år tilbake siden, øyner nå Rødt muligheten til å ri på en ny anti-bompengebølge inn på Stortingsvalget i 2021. Offeret? Rogfast, landets mest lønnsomme samferdselsprosjekt. At de reisende over dagens ferjesamband over Boknafjorden allerede betaler «bompenger» i form av ferjebilletter, det er ikke Rødts gruppeleder spesielt interessert i å få frem.

DEBATT: Takk til alle sykepleierne i Stavanger kommune

Rogfast blir ikke bygget ferdig før neste Stortingsvalg, og er nødt å sikres bevilgninger over statsbudsjettene i mange år fremover for å bli bygget ferdig. Partiene som nå kjemper innbitt for å stoppe Rogfast er de samme som vil kunne sitte på nøkkelen til statsministerkontoret for Jonas Gahr Støre (Ap). Kampen mot Rogfast kan vise seg å bli en viktig symbolsak for Rødt, SV og MDG nasjonalt, og i så fall kan sjansen til å gjennomføre Vestlandets viktigste samferdselssatsing i moderne tid være spolert.

Rogfast er regionbygging. Samfunnsbygging. Derfor er det direkte skadelig dersom SV/MDG/Rødt skulle lykkes i å stoppe prosjektet. Det vil gå ut over vår evne til å kutte utslipp og ut over vår evne til å opprettholde og skape nye arbeidsplasser i både Stavanger og Vestlandsregionen for øvrig.