Barnevernet må styrkes

DEBATT: Alle barn må sikres en god og trygg oppvekst og så langt som mulig må dette skje innenfor hjemmet. Om nødvendig med bistand fra barnevernet.

Av: Per-Endre Bjørnevik. Bystyremedlem Stavanger KrF

Noe av det som smerter mest, er å se at barn har det vondt. Det gjelder enten det er i Norge eller i andre land. Og mange barn lider, noen ganger på grunn av voksnes omsorgssvikt. 

Det er av avgjørende betydning at når samfunnet setter inn ressurser innen barnevernet, er det for å sikre at barnet blir vernet. Jeg er i utgangspunktet skeptisk til at det er godt barnevern å flytte et barn ut av hjemmet. Vi må strekke oss langt for å gi støtte til foreldrene og andre foresatte for å sette dem i stand til å ta vare på barnet hjemme.

For en del år siden var jeg representant for KrF i kommunestyret i Klepp. Der vedtok vi på slutten av 1980-tallet visjonen Barna – vår framtid. Den visjonen er fortsatt overskriften på samfunnsdelen av kommuneplanen i Klepp og er fortsatt like viktig, ikke bare i Klepp, men i alle kommuner. Det samfunnet vi voksne og barna skal skape for fremtiden, vil bestå av de som i dag er barn. Å gi barna en trygg og god ramme om sine barneliv, vil gi trygge og selvstendige voksne på sikt.

Alle barn må sikres en god og trygg oppvekst og så langt som mulig må dette skje innenfor hjemmet. Om nødvendig med bistand fra barnevernet.

Når barn ikke har det bra i hjemmet, er samfunnet nødt til å gripe inn. KrF vil arbeide for å øke kompetansen og trappe opp støtten til helsestasjonene og til barnevernet, slik at de er i stand til å gi hjelp på et så tidlig tidspunkt som mulig og ta tak i problemene før de blir for store. 

KrF vil:

* Sikre et barnevern som har nok kapasitet og kompetanse til å komme tidlig inn i saker der barn trenger hjelp.

* Legge til rette for trygge og forutsigbare rammer for ideelle aktører som tilbyr barnevernstjenester, slik at barna får størst mulig kontinuitet/langsiktighet i tilbudet og færrest mulig brutte relasjoner.

* Gi fosterfamilier bedre og mer forutsigbare vilkår og mer veiledning og støtte, slik at fosterbarn får stabile oppvekstsvilkår.

* Noen ganger oppstår det situasjoner i en familie som gjør at barnevernet må inn i bildet. Primært bidrar barnevernet med mange ulike tiltak for å hjelpe familiene til å fungere bedre sammen. I verste fall må de finne et nytt hjem til barna, midlertidig eller permanent.

* KrF mener det er viktig med høy kompetanse og tilstrekkelig bemanning i barnevernet slik at de ansatte er godt utrustet til å håndtere de ulike sakene og situasjonene de kommer opp i.

* KrF vil arbeide for økt behandlingskapasitet i det kommunale barnevernet, nok fosterhjemsplasser og institusjonsplasser til å gi alle barn et tilbud tilpasset den enkeltes behov, nok kapasitet i fylkesnemndene til å sikre rask saksbehandling, bedre tilsyn, opplæring og veiledning for fosterhjem, samt rett til ettervern.

* Noen barn trenger å få et nytt hjem i form av en fosterfamilie. KrF mener det er viktig at vi klarer å rekruttere nok fosterhjem, og at de som melder seg som fosterforeldre får god oppfølging og veiledning. KrFs landsmøte i 2015 vedtok en uttalelse om fosterhjemsomsorgen. 

* Ansatte i barnevernet har de siste årene vært utsatt for mye kritikk. Noe av kritikken er trolig berettiget, men for KrF er det viktigst å sikre at barnevernet, som er helt nødvendig i vårt samfunn, får gode rammer og at kontaktpersonene har høy kompetanse. Kontaktpersonene kjemper for å rekke over alle sakene de er blitt tildelt, samtidig som det hele tiden kommer nye bekymringsmeldinger inn om barn og unge som ikke har det bra. Selv om det i dag er innført tidsfrister, er det for mange saker per kontaktperson til å kunne kvalitetssikre saksbehandlingen i alle ledd. KrF vil løfte barnevernet til barnas beste.

I Stavanger KrF’s program for neste kommunestyreperiode står det: Barnevernet er vårt sikkerhetsnett som skal fange opp, hjelpe og gi omsorg til barn og unge som lever under forhold som kan skade deres helse og utvikling. Barnevernet, inkludert Barnevernvakten, må sikres ressurser og kompetanse slik at barn og unge som trenger det får rett hjelp til rett tid.

Stavanger KrF vil arbeide for:

* Et åpnere barnevern med høy kvalitet og styrket samarbeid med barn og foreldre/omsorgspersoner.

* Et tettere samarbeid og bedre fordeling av oppgaver mellom helsestasjon, familievernkontor, barnevern og andre samarbeidsinstanser.

* At kvalitetsplanen for barnevernet realiseres gjennom økte ressurser og flere ansatte.

* En styrking av kompetansen i barnevernet, bl.a. innen forebyggende arbeid, foreldreveiledning, kultursensitivitet og flerkulturell kompetanse.

* At barn og familier i barnevernet har faste kontaktpersoner og stabil oppfølging.

* Økte ressurser til rekruttering og oppfølging av fosterforeldre og beredskapshjem.

* Øke andelen ideelle aktører som leverer tjenester som en del av barnevernet.

Økt behandlingskapasitet ved statlig og kommunal barnevernstjeneste kan man få ved å sikre at hvert enkelt kontor får flere kontaktpersoner med færre saker. Da kan vi bli tryggere på at hver enkelt familie, barna og de unge, samt fosterforeldre sikres god oppfølging, veiledning og opplæring, og rettighetene de har vil bli ivaretatt. 

For KrF er det viktig å sikre at barnevernet er i stand til å gi riktig hjelp på et så tidlig tidspunkt som mulig og ta tak i problemene før de blir for store. KrF vil arbeide for økt behandlingskapasitet i det kommunale barnevernet, nok fosterhjemsplasser og institusjonsplasser til å gi alle barn et tilbud tilpasset den enkeltes behov, nok kapasitet i fylkesnemndene til å sikre rask saksbehandling, bedre tilsyn, opplæring og veiledning for fosterhjem, samt rett til ettervern.