Debatt

Stavanger – der generasjoner står sammen

Stavanger skal bli en grønnere, mer inkluderende og skapende kommune.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Hvordan sørger vi for at eldre kommer seg ut og rundt, at de har steder de ønsker å dra og hvor de føler seg velkommen? I en kompakt by – slik som Stavanger – er dette en særlig krevende, men helt sentral utfordring som Stavanger Arbeiderparti aktivt vil møte i sitt nye valgprogram.

Programmet tilbyr 74 konkrete forslag til lokal politikk for aldersvennlighet. Søkelyset rettes mot den fysiske utformingen av byrommet, men også mot hverdagslivet til folk flest og i særdeleshet de eldre som skal bo og trives her.

Stavanger skal bli en grønnere, mer inkluderende og skapende kommune med plass til alle aldersgrupper. Det handler om å overskride generasjonskløfter. Eldre har mange felles interesser med barn og barnefamilier i hvordan lokalsamfunnet utformes, og vil ofte kunne stå sammen med andre i arbeidet med å innføre universelle ordninger og fjerne barrierer, enten de er av fysisk, sosial eller kulturell art. Vi vil at alle skal være med, og at generasjonene står sammen om å gjøre byen aldersvennlig.

Mange eldre over 65 år og oppover, men dessverre også mange unge, opplever ensomhet i en grad som påvirker deres hverdag på en negativ måte, og vi vet at ensomhet går ut over livskvaliteten både fysisk og psykisk.

Vi vil ta ensomhet blant unge og eldre på alvor og vil styrke arbeidet med å skape felles arenaer med hovedvekt på fellesskap og vennskap. Nøkkelen til dette er et tett samarbeid mellom kommunen og en styrket frivillig sektor, inkludert offentlig kultursektor. Engasjement i frivillig arbeid er i seg selv en vei ut av ensomheten.

Konkret vil vi prioritere ulike ordninger som besøksvenn, middagsvenn og turvenn. Vi vil etablere et Frivillighetens hus. Planleggingen startet i 2021, og må på plass i kommende periode. Dette vil skape en ny arena for mange frivillige organisasjoner i Stavanger, og gi rom for ytterligere samordning og styrking av den frivillige innsatsen.

Vi vil løfte opp innsatsen mot ensomhet og gi det høyere prioritet i det offentlige rom, herunder opprette en kommunal Folkeaksjon mot ensomhet etter modell fra våre nordiske naboland.

Arbeiderpartiet anerkjenner de pårørendes viktige og verdifulle innsats for fellesskapet. Deres bidrag for å hjelpe syke og personer med nedsatt bevegelighet og andre helseproblemer til å kunne bo lengre hjemme er svært viktige. De pårørendes hjelp er avgjørende for at mange syke og eldre mennesker skal kunne bo best mulig, ivareta egen helse og kunne leve meningsfulle liv i kjente og kjære omgivelser.

Programmet lover å utvikle et «Pårørende-løft» for å sikre at også de som påtar seg denne typen frivillig innsats skal kunne leve verdige liv og ha trygge vilkår og økonomi, og kunne regne med tilstrekkelig hjelp fra kommunen. Det innebærer å styrke samarbeidet mellom kommunal og offentlig helsetjeneste slik at det blir lettere for de pårørende å oppnå bistand og kontakt med hjelpeapparatet.

Mer enn en femdel av Stavangers befolkning har minoritetsbakgrunn, noe som er godt over landsgjennomsnittet. Både andelen minoriteter og sammensetningen av gruppen med innvandrerbakgrunn, varierer mye mellom bydelene.

Fremover vil Stavanger oppleve at det blir flere eldre med minoritetsbakgrunn. Det er behov for bedre innsikt i hva dette vil bety for utviklingen av kommunale tjenester, særlig knyttet til helseutfordringer, kulturkompetanse, integrasjon og deltakelse i lokalsamfunnet. Programmet lover derfor å gjennomføre en bred kartlegging av levekårene hos eldre med minoritetsbakgrunn, inkludert sosial integrasjon og samfunnsdeltakelse.

Stadig flere offentlige og private tjenester digitaliseres i økende tempo og omfang. Dette byr på nye muligheter, men også store utfordringer for mange og da særlig eldre og syke mennesker. Skatteoppgjør, fastlegebestilling, digital postkasse, banktjenester, reisebestillinger og betaling for buss, tog og fly er hverdagslige eksempler hvor det forventes et relativt høyt kompetansenivå hos brukeren for å kunne ha full nytte av og tilgang til disse tjenestene.

Det digitale utenforskapet øker med alderen. Stavanger kommune, det øvrige offentlige og private virksomheter, må bidra aktivt til at alle skal kunne være tilkoblet gjennom hele livsløpet og få de tjenester og den informasjon man har rett til og krav på. Vårt program vil derfor iverksette en lang rekke konkrete forslag for å redusere det digitale utenforskapet,

Verdens helseorganisasjon (WHO) sier at en aldersvennlig kommune er et lokalsamfunn hvor eldres erfaringer, synspunkter og behov blir hørt, deres mangfold akseptert og innsats verdsatt. Vi vil utvikle Stavangers aldersvennlighet i tråd med WHOs mål. Det vi nå programfester for 2023-2027, handler om å skape politiske vilkår for at eldre kan delta aktivt i nærsamfunnet, leve meningsfulle sosiale liv og ha de samme mulighetene som alle andre grupper i samfunnet vårt.

Mer fra: Debatt