Debatt

Et trygt og seriøst arbeidsliv

SV vil ha flere endringer i lover og regler for å redusere deltidsarbeid.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

For hundre år siden sto folk med lua i hånden utenfor fabrikkportene i håp om å få seg noen timers lønnet arbeid. I dag søker folk vakter via mobiltelefonen. SV har bidratt sterkt til endringene i Arbeidsmiljøloven som skal redusere midlertidighet og deltid i arbeidslivet. Men vi vil ha mer!

Høsten 2021 resulterte en godt gjennomført valgkamp med at åtte års Høyrestyre ble avløst av et rødgrønt flertall på Stortinget. Med god margin hadde velgerne gitt klar beskjed om at de var lei av at våre opparbeidede velferdsordninger og arbeidslivsregler ble svekket. “Vanlige folks tur” ble et begrep. Endelig var det vår tur!

Regjeringsforhandlingene gikk ikke helt slik mange av oss hadde håpet på. Forskjellen på SP og SV var for stor til at de evnet å kunne enes om en regjeringsplattform. Det førte til en mindretallsregjering av AP og SP.

I sin rolle på utsiden av regjeringen har SV fått betydelig påvirkning på regjeringens politikk, både i statsbudsjettet og ellers. Med SV sin hånd på rattet har vi nå fått et budsjett med betydelig omfordelingsprofil. Skattelette til de med lave og middels inntekter – skatteøkning til de med høye inntekter og formuer.

Gjeninnføring av velferdstjenester som Erna Solbergs regjering hadde kuttet, og oppstart på nye velferdsgoder som for eksempel Tannhelsereformen SV gikk til valg på, er vi i gang med å rulle ut. På noen områder kunne vi nok håpet å komme lenger, men Rom ble ikke bygget på en dag.

Et av de viktigste politikkområdene det er blitt tatt tak i, nærmest fra første dag, er arbeidslivspolitikken. Allerede nå, ett år etter, ser vi resultater av det arbeidet. Det er nå kommet forslag om forbedringer på flere områder:

Heltid skal nå være hovedregelen, og arbeidsgiver må nå dokumentere behovet for deltidsstillinger. Det blir ikke lenger tillatt med midlertidige ansettelser eller bruk av innleide fra bemanningsselskaper uten skriftlig avtale med tillitsvalgte. I tillegg arbeides det med tiltak for å bekjempe sosial dumping, spesielt i transportbransjen. Mye er altså på vei i riktig retning.

SV ønsker å gå lenger enn regjeringen på flere områder. Vi har som mål at den private bemanningsbransjen skal avvikles. Vi mener at arbeidsformidling er et offentlig ansvar. Vi mener dessuten at “Norgesmodellen” for et seriøst arbeidsliv som regjeringen arbeider med ikke går langt nok, og må styrkes på flere områder. Det er blant annet viktig at kommuner og fylkeskommuner sikres retten til å kunne vedta strengere krav enn de nasjonale minstekravene. Spesielt er SV opptatt av at det må kunne kreves tariffavtale hos anbydere og leverandører til det offentlige.

Arbeidstakere i bedrifter som leverer tjenester til det offentlige på anbud lever et usikkert liv. De er ofte bare trygge for sin arbeidsplass så lenge anbudet gjelder. Det kan være fire år, åtte år etc.

På noen områder har man fått tariffestet virksomhetsoverdragelse ved anbud. Dette gjelder for eksempel i rutebuss. Det betyr at de ansatte er sikret å få beholde jobben ved overgang til nytt anbud, uavhengig av hvilket selskap som vinner anbudet. SV mener denne ordningen bør styrkes i lovverket, og utvides til å gjelde flere bransjer.

Transportbransjen er en bransje som har særlige utfordringer knyttet til sosial dumping. EU har innført et relativt omfattende regelverk for regulering av utenlandske godstransportørers virksomhet i andre land enn hjemlandet.

Tilsvarende regelverk er foreløpig ikke innført for turbuss. I dag er det slik at utenlandske turbusselskaper, med langt dårligere lønns – og arbeidsvilkår enn i Norge, vinner anbud på fast kjøring i Norge i turistsesongen. Det kan for eksempel være å kjøre Hurtigrutepassasjerer til/fra Nordkapp. Dette har ført til at mange norske busselskaper har vært nødt til å legge ned sin virksomhet.

De norske busselskapene er en del av transportberedskapen i Norge. De blir blant annet brukt til “Buss for tog”. Etter hvert som kapasiteten i det norske markedet har blitt kraftig redusert, har utfordringen med å skaffe til veie det nødvendige antall busser og sjåfører på kort varsel blitt tilsvarende større.

I Danmark har man valgt å innføre nasjonale regler, til dels i strid med EUs regelverk om “fri flyt”, for å sikre sin innenlandske beredskap og seriøse arbeidsvilkår. I Norge er myndighetene – nærmest som vanlig – skeptiske til å utfordre EØS-regelverket. Dermed er vi altså i den interessante situasjonen at EU-landet Danmark har strengere nasjonale regler enn det “utenforlandet” Norge tør å innføre i frykt for å komme på kant med EU.

I Stavanger har SV fått gjennomslag for flere viktige endringer som har til hensikt å sikre et tryggere og mer seriøst arbeidsliv. Vi har vært opptatt av at offentlig tjenesteyting i størst mulig grad skal leveres av det offentlige. SV er ikke tilhengere av at tjenester skal legges ut på tidsbegrensede anbud.

For det første vil anbud i stor grad bli tildelt på grunnlag av pris. Og den største kostnadsposten innenfor tjenesteyting vil være personellkostnad. Laveste anbud vil dermed ha sammenheng med laveste personellkostnader. Om det betyr færre ansatte som skal løpe raskere, eller dårligere lønns – og arbeidsvilkår for arbeidstakerne, blir etter min mening like galt. Vi vil ikke ha et slikt regime.

Vi ønsker at tjenestene skal leveres av faglig dyktig personell som har tid til å gjøre jobben på en god måte, og med lønns – og arbeidsvilkår som gjør at man kan leve gode liv både på jobb og fritid.

Og skal kommunen kjøpe tjenester fra private tilbydere, er SV helt klare på at kommunen må forsikre seg om at de som leverer tjenestene har ryddige og organiserte forhold, aller helst tariffavtale hvor vilkårene er avtalt og sikret.

Erna Solbergs mørkeblå regjering var i åtte år opptatt av viktigheten av å “anerkjenne det uorganiserte arbeidslivet”. I SV er vi mest opptatt av å sikre det organiserte arbeidslivet. Ønsker du et fortsatt fokus på et trygt, seriøst og organisert arbeidsliv i Stavanger, må du stemme på et parti som prioriterer dette høyt. SV er et sånt parti.

Mer fra: Debatt