Debatt

Vi bygger kultur for heltid!

I dag er omfanget av deltidsarbeid i Stavanger kommune for høyt.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Stavanger kommune har ansvaret for mange av velferdstilbudene som er aller viktigst i livene våre: Barnehagen, skolen, barnevernet, hjemmesykepleien, sykehjemmene og mye mer. Mange brikker må være plass for at vi som kommune skal gi et godt tilbud på alle disse områdene. Dyktige og trygge ansatte i hele, faste stillinger er noe av det viktigste.

For drøyt tre år siden fikk vi et politisk skifte i Stavanger. Et nytt, rødgrønt, flertall med Kari Nessa Nordtun som ordfører overtok styringen etter 24 år med høyrestyre. Arbeidsliv og arbeidsgiverpolitikk er et av de områdene der skiftet merkes best. Her er ambisjonene skrudd i været på områder som seriøsitetsbestemmelser ved kommunens innkjøp, økt inntak av lærlinger, og økt bruk av heltid.

En av de aller høyest prioriterte sakene våre er Prosjekt heltidskultur. I dag er omfanget av deltidsarbeid i Stavanger kommune for høyt, og aller høyest innen helse, pleie og omsorg. Samtidig opplever vi betydelige bevegelser i alderssammensetningen blant innbyggerne våre. Den mest merkbare endringen er at andelen innbyggere over 80 år øker kraftig i årene som kommer, faktisk med over 50 % innen 2030.

For oss som kommunepolitikere er det å gi vår voksende gruppe seniorer et godt helse- og velferdstilbud, en av de største oppgavene de neste årene. Vi vil trenge flere varme hender, og flere ansatte som brukerne kjenner igjen. Vi trenger flere ansatte som jobber i større stillinger. Kort sagt: Vi trenger en sterkere heltidskultur.

For å sette tall på dette, har vi for Stavanger kommune beregnet et behov for 1800 nye årsverk innen pleie- og omsorg innen 2040. Vårt mål er at så mange som mulig av disse årsverkene blir i form av heltidsstillinger.

Jeg har allerede vært inne på fordelene ved mer heltid og mindre deltid. Disse er mange, og gjør seg gjeldende for både brukere, medarbeidere og ledere. Forskningsstiftelsen FAFO har gjennomført omfattende analyser av effektene av økt omfang av heltid, og konkluderer med at:

Økt bruk av heltid gir for det første høyere kvalitet for den som har behov for omsorg. Det handler om større forutsigbarhet, og å forholde seg til færre fremmede. Det handler om ro, stabilitet, trygghet og sikkerhet.

Økt bruk av heltid gir for det andre et bedre arbeidsmiljø. Høyere trivsel blant de ansatte, lavere sykefravær, mer forutsigbar arbeidstid og en lønn å leve av.

For det tredje bidrar økt omfang av heltid til mer effektiv bruk av ressurser i kommunen. Det blir mer tid til ledelse, og de ressursene som settes inn på opplæring og veiledning, får større effekt. Økt bruk av heltid bidrar videre til engasjerte og motiverte medarbeidere. Det blir lettere å skape god lagånd på den enkelte arbeidsplass, og lettere å bygge et godt omdømme for kommunen som arbeidsgiver.

Omdømmeargumentet er kjempeviktig. Allerede i dag opplever Stavanger kommune tøff konkurranse i rekrutteringen av sykepleiere, helsefagarbeidere, lærere, førskolelærere, og andre faggrupper. Denne konkurransen kommer til å dra seg til ytterligere i årene framover. I en slik situasjon er det et stort fortrinn å kunne tilby flere heltidsstillinger.

Ved å øke bruken av heltid oppnår vi altså tre store fordeler, knyttet til kvalitet, arbeidsmiljø, og bedre bruk av ressursene. Vi snakker rett og slett om et fullbårent Kinderegg! Fordelene ved å øke omfanget av heltid er så åpenbare, at mange sikkert lurer på hvorfor vi ikke har ordnet opp i dette for lenge siden?

Deler av svaret er at en god del ansatte, av ulike grunner, ønsker å jobbe deltid. En annen del av forklaringen handler om helse og omsorg. Det er her omfanget av deltid er klart høyest, noe som i sin tur skyldes at det her er mange mennesker som har behov for hjelp, pleie og omsorg til alle tider på døgnet, sju dager i uken. Derfor blir det en krevende jobb å få turnusen til å gå opp, og å oppnå enighet mellom arbeidsgiver og arbeidstaker om helgearbeid og lengden på vaktene.

Disse utfordringene kan bare løses gjennom forhandlinger og et godt tillitsfullt samarbeid mellom partene. Målet er nå en heltidsandel på 80 %, og en gjennomsnittlig stillingsstørrelse på 90 % innen 2030. Dette er ganske hårete mål, men heldigvis er bruken av heltid nå på vei opp i Stavanger kommune. Vi har et godt utgangspunkt, og jeg føler meg trygg på at vi sammen finner en vei, og at Prosjekt heltidskultur blir en suksess!

Mer fra: Debatt