Debatt

Vi styrker tilbudet for våre eldre i Stavanger!

Våre eldre lever stadig lengre, og bedre, liv. Det betyr at kommunen også må tenke nytt.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Våre eldre lever stadig lengre, og bedre, liv. Det betyr at kommunen også må tenke nytt i eldreomsorgen. Flertallspartiene har tatt en rekke initiativ for å tilby et mer mangfoldig omsorgstilbud som også gir større frihet for den enkelte.

Det skjer svært mye spennende i eldreomsorgen i Stavanger. Vi har gjort trygghetsalarmer gratis – for alle. Dette gjorde vi mot stemmene til det politiske mindretall (H, Frp, Pp, V og KrF), som ville videreføre en behovsprøvd ordning. Det mener vi er unødig byråkratisk, tungvint, og lite treffsikkert: Det er langt bedre å innføre en universell og enkel ordning hvor alle er inkludert. Det skal ikke koste noe å føle seg trygg i Stavanger – for noen.

For Arbeiderpartiet er det viktig å legge til rette for aktive og sosiale liv for våre eldre, noe som kan styrke både den fysiske og psykiske helsen.

—  Dag Mossige

Vi har på vår vakt økt pengebruken betydelig i eldreomsorgen. Det måtte et politisk skifte til for endelig øke grunnbemanningen i Stavanger. Vi styrket blant annet budsjettet til sykehjemmene med 25 millioner øremerket til dette. Det er svært gledelig å lese, i et saksframlegg om vår store satsing «Heltidskultur i Stavanger kommune», at sykehjemmene har benyttet disse midlene til å øke antallet heltidsstillinger. Det betyr at eldre i Stavanger vil bli møtt av færre, men kjente, ansikter. Det legger til rette for en lavere vikarbruk til fordel for fast ansatte i heltidsstillinger – noe som er god arbeidsgiverpolitikk, men noe vi også er overbevist om vil føre til bedre kvalitet i eldreomsorgen. Vi ønsker også å forlenge et prosjekt med øremerkede midler til husassistenter på sykehjemmene, som vil frigjøre tid og kapasitet til helsefagarbeidere og sykepleiere til å være med våre eldre.

Som Eldrerådet nylig påpekte i et vedtak, så er det svært viktig at det bygges nok boliger med omsorgstilbud i Stavanger. Det skjer det mye nettopp på dette feltet. For Arbeiderpartiet er det viktig å ha et mangfold i tilbudet. Etter svært god politisk dialog i forkant med den private stiftelsen Diakonhjemmet, vil vi inngå en intensjonsavtale med Diakonhjemmet Omsorg om såkalte Omsorg pluss-boliger. Diakonhjemmet Omsorg er en ideell organisasjon som gode erfaringer med drift og utvikling av omsorg pluss i Oslo. I motsetning til kommersielle, private selskaper, er dette en privat ideell aktør. Overskuddet brukes på de eldre, ikke som utbytte til eierne.

Dagens politiske flertall var positive til henvendelsen, og ønsket Diakonhjemmet velkommen til vår by. Som et resultat av dette, gikk stiftelsen for første gang inn i Stavanger. I første omgang snakker vi om minst 80 splitter nye leiligheter på Eiganes, i Dues vei, som stiftelsen ønsker å oppføre på tomten til Domkirkens sykehjem, som ble lagt ned i forrige bystyreperiode. Kommunen vil så leie byggene når de står ferdig, og driften utlyses til private, ideelle aktører.Hva er så Omsorg Pluss? Sterkt forenklet er det et nytt tilbud for eldre og andre som ønsker sosiale og aktive liv, men en større trygghet enn hva det å bo hjemme kan innebære. Stavanger kommune beskriver det som følger: «Omsorg pluss har døgnbemanning for å kunne gi gode tjenester til beboerne. Resepsjonen bemannes på dag og ettermiddag/kveld. Dette gir tilgjengelighet, god service og det skaper trygghet for dem som bor der. I tillegg har omsorg pluss hvilende nattvakt. Aktivitetene tilpasses brukernes ønsker og muligheter, og i samarbeid med nærmiljøet». Med andre ord, frihet av å bo i en frittstående bolig, men trygghet av døgnbemanning. Har brukerne behov for helse- og omsorgstjenester, vil de få hjemmetjenester på lik linje med andre som bor i egen bolig.

For Arbeiderpartiet er det viktig å legge til rette for aktive og sosiale liv for våre eldre, noe som kan styrke både den fysiske og psykiske helsen. På Eiganes vil det også komme et nytt dagsenter, åpent for alle eldre. Her finnes i dag fantastiske grøntarealer, med tilgang til både hage og turområder. Dette gjør stedet svært egnet for sosiale aktiviteter og kafédrift, og vil knytte tilbudet tett på nærmiljøet i bydelen – til glede for alle.

På Hundvåg er også spennende saker i gjære. Mange kjenner til Øyane sykehjem, som er et ideelt sykehjem eid av en privat stiftelse. I samarbeid med stiftelsen og sykehjemmet tok vi et politisk initiativ i mai i vår hvor vi ba kommunen gå i dialog med sykehjemmet for å undersøke mulighetene for å bygge Omsorg pluss-boliger på tomten foran sykehjemmet. Vi er glade for at administrasjonen har jobbet raskt og effektivt, og at dialogen med Øyane har vært god. Utvalg for helse og velferd vil i kommende møte vedta en mulighetsstudie for å bygge slike boliger, eventuelt et nytt bofellesskap for eldre, på tomten foran sykehjemmet. Et slikt nybygg vil føre til en betydelig økning i kommunens omsorgstilbud – og også gjøre det mer mangfoldig. Mulighetene for samspill med sykehjemmet – aktiviteter, utflukter og kafédrift – er mange og gode.

For Arbeiderpartiet er et godt kommunalt tilbud selve grunnstammen i vår velferdsstat. Samtidig sier vi ja til innovasjon og mangfold i tilbudet, og et klart ja til ideelle aktører. Fellesskapets midler skal gå til våre eldre – ikke som utbytte for å berike kommersielle aktører.

Eldreomsorgen er i trygge hender med Arbeiderpartiet bak rattet i Stavanger.

Mer fra: Debatt