Debatt

En viktig seier for trehusbyen

Venstre sørget for at bevaring av trehusbyen kom inn i kommuneplanens arealdel før den ble lagt ut på høring forrige mandag. Dette er en viktig seier for trehusbyen som i så altfor mange år har vært utsatt for en enorm rivningsiver fra byens politikere.

Dette er et debattinnlegg som gir uttrykk for skribentens holdninger og meninger. Du kan sende inn debattinnlegg til debatt@dagsavisen.no.

Kommuneplanens arealdel er en av de aller viktigste planene til kommunen. Den skal legge føringer for hvor vi skal bygge bolig, hva som skal være områder for friluft og landbruk og hvor vi ønsker oss næringsområder. Planen skal vare fra 2023 til 2040, altså en lang periode, hvor den legger føring for framtidig byutvikling, landbruk, rekreasjonsområder og næringsutvikling i kommunen vår. Det er en plan hvor vi forsøker å se inn i krystallkulen for framtiden, samtidig som vi sender signaler til framtidens politikere om hva som skal prioriteres og ikke. Hva som skal bevares og hva som er greit å endre på.

I kommuneplanens arealdel legger vi altså føringer for hvordan kommunen skal arbeide i årene som kommer. Vi kan også legge føringer for viktige grep som skal tas, hva som skal bevares og hva som skal utvikles. Et eksempel på dette er at kommunen i denne behandlingen har valgt å tilbakeføre en rekke områder fra bolig eller næring til landbruks,- natur- og friluftsområde (LNF). Dette er et tydelig og viktig signal om at vi ønsker å ta bedre vare på matjord i kommunen vår. Det er vi i Venstre glad for!

Samtidig syns Venstre det var viktig å sende et annet tydelig signal i forbindelse med behandlingen. I alle år har Venstre vært trehusbyens viktigste forsvarer. Venstre er bymiljøpartiet som setter trivsel og bomiljø i sentrum når vi tenker byutvikling. Vi har tro på at man kan videreutvikle Stavanger samtidig som man kan ta vare på byens særpreg. Klart vi kan bygge nytt, men vi må våge oss for å bli nok en by i glass og betong.

Trehusbyen er nemlig Europas største sammenhengende trehusby med hele 8000 hus. Det er ikke hver og enkelt hus som er unike, men det at alle disse husene henger sammen i en stor trehusby som har vokst fram gjennom 100 år. Trehusbyen vår har vokst fram i takt med utviklingen av byen. Dette har gitt Stavanger sin unike karakter og det er noe turister kommer hit for å se på. Det skal vi være stolte av.

Dessverre har det gjennom årene vært flere perioder hvor politikerne i Stavanger har gått løs på trehusbyen, bit for bit. Først på 40- og 50-tallet, men også i løpet av det siste tiåret har vi mistet trehus i blant annet Vaisenhusgata, Kirkegata og Klinkenbergkvartalet for å nevne noen. Akkurat nå er det to trehus i Spilderhauggata og to ved Nytorget som står i fare for å bli revet. Dette kjemper Venstre imot. For mister vi trehus en etter en så kan vi til slutt miste den store, sammenhengende trehusbyen som vi er så stolt av.

Venstre vil ta vare på byens særpreg. I lys av økende utfordringer med likhet mellom byer vil Stavanger sentrum, med en fin balanse mellom gammelt og nytt, kunne tilby særegne konsepter i flotte omgivelser. Kulturhistoriske byområder er steder for læring og opplevelse. Det å kunne oppleve byens historie på en umiddelbar måte slik vi kan i Stavanger er unikt. Vi er heldige som aldri har hatt noen store bybranner og har klart å bevare trehusbyen vår. Det må vi også gjøre for framtidige generasjoner.

Derfor fremmet Venstre et forslag i kommunestyrets behandling av arealplanen: «Områder med sammenhengende eldre trehusbebyggelse skal beskyttes og dets egenart skal bestå.» Forslaget fikk ikke flertall da vi fremmet det i Utvalg for By og Samfunnsutvikling, men i kommunestyret fikk det et stort flertall. Endelig ser det ut til at også de andre partiene i stor grad er enige i at dette er en viktig del av Stavanger som må bevares. Dette sender et tydelig signal til framtidens politikere. For Venstre er dette en viktig seier, men for trehusbyen er den desto viktigere.

Mer fra: Debatt